J-5-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-5-2005

 

 

 

 

Bergen, 6.1.2005

GB/EW

 

 

Forskrift om kontrollavgift i fiskeflåten

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. desember 2004 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 46, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Formål

 

Denne forskrift har til formål å legge forholdene til rette for korrekt innkreving av en kontrollavgift til dekning av kostnader ved kontrollvirksomhet overfor fiskeflåten. Avgiften skal tilfalle staten.

 

 

 

§ 2. Avgiftsgrunnlag og avgiftsplikt

 

Det skal betales kontrollavgift av brutto fangstverdi for all fangst som til enhver tid er omfattet av salgslagenes enerett til førstehåndsomsetning etter råfiskloven. Fiskers avgiftsplikt gjelder også når fangst leveres i utlandet, og når fisker selv overtar fangsten.

 

Kontrollavgift betales med 0,2 pst. Av beregningsgrunnlaget, jf. § 3.

 

Skyldig avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

 

 

 

§ 3 Innkreving av avgift

 

Kontrollavgiften innkreves av salgslagene, og trekkes fra fangstoppgjøret før utbetaling til fisker. Det skal fremkomme av oppgjøret i hvilket avgiftsgrunnlag som er benyttet, og hvor mye avgiften utgjør.

 

Beregningsgrunnlaget er brutto fangstverdi fratrukket lagsavgift.

 

Den som leverer og den som mottar fangst har plikt til å gi de opplysninger som er nødvendig for at salgslagene skal kunne beregne avgiften.

 

Salgslagenes kostnader knyttet til innkreving og videresending av avgiftsmidlene skal dekkes av de innkrevde avgiftsmidlene.

 

 

 

§ 4 Straff

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 53. På samme måte straffes forsøk.

 

 

 

§ 5 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2005.

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””