J-126-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-126-2005

(J-72-2003 UTGÅR 30.6.2005)

Bergen, 22.6.2005

EHB/EW

 

Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. juni 2005 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 4 , § 6 tredje ledd, § 7 andre ledd, § 9 , § 11 andre ledd, § 12 og § 18 andre ledd.

 

I

 

Fiskeri- og kystdepartementets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) delegeres som følger:

 

1.

Myndigheten etter § 4 første ledd til å treffe vedtak om ervervstillatelse for fartøy som skal delta i konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet og til Fiskeridirektoratets regionkontor for de tillatelsene disse har myndighet til å tildele.

 

Vedtak om ervervstillatelse for fartøy som skal delta i ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

2.

Myndigheten etter § 6 tredje ledd til å gi dispensasjon fra aktivitetskravet, når det dreier seg om utskiftning av et fartøy som samme eier tidligere er gitt ervervstillatelse for, delegeres til Fiskeridirektoratet.

 

3.

Myndigheten etter § 7 andre ledd tredje punktum til å tildele gjenværende ektefelle i uskiftet bo en tidsubegrenset ervervstillatelse for fartøy som skal delta i konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for de tillatelsene disse har myndighet til å tildele.

 

Vedtak om tildeling av tidsubegrenset ervervstillatelse for fartøy som skal delta i ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

4.

Myndigheten etter § 9 til å gi samtykke til eierendring i selskap eller sammenslutning som eier fiskefartøy som nyttes til konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for de tillatelsene disse har myndighet til å tildele. Delegeringen forutsetter at samtykket til eierendringen ikke avhenger av at det blir gitt dispensasjon i medhold av § 6 tredje ledd. 

 

Vedtak om samtykke til eierendring for fartøy som skal nyttes til ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

Delegeringen omfatter også myndighet til å godkjenne eierendringer i foretak som er gitt dispensasjon, dersom eierendringen ikke medfører at en eier får kontroll over mer enn 50% av foretaket. Dersom eiersammensetningen er slik at en eier vurderes å oppnå kontroll med en mindre andel enn 50%, skal søknaden imidlertid likevel oversendes departementet for behandling.

 

5.

Myndigheten etter § 11 til å tilbakekalle en ervervstillatelse for fartøy som nyttes til konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for de tillatelsene disse har myndighet til å tildele i medhold av dette vedtaket nr. 6 andre avsnitt.

 

Vedtak om å tilbakekalle ervervstillatelse for fartøy som nyttes til ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

6.

Myndigheten til å tildele spesiell tillatelse i medhold av § 12 delegeres til Fiskeridirektoratet.

 

Myndigheten til å tildele følgende spesielle tillatelser i medhold av § 12 delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor:

a)              avgrenset nordjøtråltillatelse etter forskrift 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål (trålforskriften) § 6-1 jf. § 18-1 andre ledd

b)             loddetråltillatelse for fartøy under 27,5 meter største lengde etter trålforskriften § 9-2 jf. § 18-1 andre ledd

c)              tillatelse til å drive fiske med snurrevad for fartøy på eller over 27, 5 meter største lengde etter forskrift 25. juli 1986 nr.1609 om midlertidig konsesjonsordning for fiske med snurrevad § 1

7.

Myndigheten etter § 18 andre ledd, jf. § 11 til å tilbakekalle en spesiell tillatelse, delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for de tillatelsene dette har myndighet til å tildele.

 

8.

Når myndighet er delegert Fiskeridirektoratets regionkontor, er Fiskeridirektoratet klageinstans.

 

9.

Med konsesjonspliktig fiske menes fiske som er forbudt uten å være tildelt spesiell tillatelse i medhold av deltakerloven § 12.

II

Fiskeri- og kystdepartementets delegering 22. januar 2003 oppheves ved ikraftsetting av denne delegeringen.

II

Delegeringene gjelder fra 1. juli 2005.

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””