J-129-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-129-2005

(J-11-2001 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 27.6.2005

HJ/EW

 

 

Fiske i EU‑sonen. Føring av fangstdagbok og rapporteringsplikt.

 

Denne melding erstatter Melding fra Fiskeridirektøren J-11-2001. Fiskeridirektoratet har fått opplysninger fra EU-kommisjonen om at det foreligger endel uregelmessigheter ved norske fartøys rapportering ved fiske i EU-sonen. Noen eksempler på de vanligste feil og mangler ved norske fartøys rapportering er gjengitt nedenfor og vi ber fartøyene være spesielt oppmerksom på disse:

 -  fartøy unnlater å oppgi fangst tatt siden forrige melding i ”OUT-meldingen” og oppgir bare total fangst om bord, eller omvendt.” OUT--meldingen” skal inneholde begge disse to fangstopplysningselementene.

- fartøy unnlater å sende meldinger. Når EU Kommisjonen for eksempel mottar to ”IN”-meldinger på rad, mangler det en” OUT”-melding etter første”IN”-melding.

- meldingene mangler opplysninger (som for eksempel posisjon, ICES-område osv.)

-  fartøy skriver ”aktiv”/”passiv” i stedet for ”IN”/”OUT”,

-  fartøy bruker feile koder for fiskeslag (se vedlagte liste over koder)

- totalfangst ombord i ”OUT”-meldingen stemmer ikke med det som er rapportert i tidligere meldinger.

 

 Fiskeridirektoratet vil  minne om EU sine gjeldende rapporteringsregler, som er gjengitt i punkt 5 nedenfor. Det har ikke vært gjort endringer på selve reglene i de senere år. Sendemåten for meldingene er imidlertid blitt endret. Det vil ikke lenger  være mulig å formidle meldingene via telex, men man skal i stedet benytte Sat Com C eller e-mail. Meldingene kan også sendes via en kystradiostasjon. De korrekte numrene er som følger:

 

Sat Com  C   420599543 FISH (retningsnummer 0584 eller 0581)

e-mail            [email protected]

 

 

 

Reglene i denne meldingen gjelder ikke for fiske i Skagerrak (ICES IIIa).

 

Mangelfull eller for sen rapportering til EU‑kommisjonen kan medføre utvisning fra EU‑sonen, inndragning av lisensen, ileggelse av bøter og inndragning av fangst. Det må derfor understrekes at fartøyene for sin egen del må ta rapporteringsplikten alvorlig.

 

Det må også understrekes at det er skipperen på det enkelte fartøy som er ansvarlig for at rapporteringsplikten blir oppfylt.

 

1. Lisenser.

 

Alle fartøy over 200 BRT som fisker i EU‑sonen må ha lisens fra EU‑kommisjonen. EU-kommisjonen utsteder ikke individuelle lisensdokumenter, og det gjelder således ikke krav til oppbevaring av lisensdokument om bord.

 

Nærmere opplysninger om lisenssystemet får en ved å henvende seg til regionkontorene og fiskerikontorene i regionene eller Fiskeridirektoratet.

 

 

2. Merking av fartøyet.

 

Registreringsnummeret må være tydelig merket på begge sider av baugen på fartøyet.

 

 

3. Omregningsfaktorer.

 

Ved omregninger benyttes de gjeldende norske faktorer.

 

 

4. Føring av fangstdagbok.

 

Ved fiske i EU‑sonen skal alle norske fartøy uansett størrelse føre de vanlige norske fangstdagbøkene. EU godtar den norske fangstdagboken.

 

 

EUs formelle krav om opplysninger i fangstdagboken:

 

Etter hvert hal/kast skal det føres inn

 

     ‑      kvantum av hvert fiskeslag inklusive bifangster (i kilogram rund vekt)

     ‑      dato og tidspunkt for halet/kastet

     ‑      posisjonen der fangsten ble tatt

     -      fiskeredskap

 

            Etter hver omlastning av fangst til eller fra annet fartøy skal det føres inn

 

     -      anmerkningen "received from" (mottatt fra) eller "transfered to" (overført til)

     -      den omlastede mengde (i kilogram rund vekt) av hver art

     -      navn og registreringsmerke til fartøy som fangst overlastes til eller fra

 

            Etter hver rapportering av informasjon til EU-kommisjonen skal det føres inn

 

     -      dato og tid for rapportering

     -      type melding (IN, OUT, WKL eller 2 WKL, TRANS, LANDING)

     -      i tilfelle radiorapportering: navnet på radiostasjonen

 

 

5. Rapporteringsplikt.

 

Ved fiske i EU‑sonen skal fartøy sende melding slik:

 

     ‑      ”IN”‑MELDING ved inngang i sonen.

 

     ‑      FANGST-MELDING (”2 WKL”) hver 3. dag ved sild- og makrellfiske. Første fangstmelding skal sendes 3 dager etter inngangen i sonen.

 

     ‑      FANGST-MELDING (”WKL”) hver 7. dag ved fiske etter andre fiskeslag enn sild og makrell. Første fangstmelding skal sendes 7 dager etter inngang i sonen.

 

     -      ”OUT”‑MELDING ved utgang av EU-sonen.

 

 

Transitt.

 

Fartøy som er i gjennomseiling i EU-sonen uten å fiske, skal sende ”IN”-melding ved inngang i sonen og ”OUT”-melding ved utgang av sonen.

 

 

EUs forskrift om rapportering inneholder ikke krav til at meldingene skal settes opp på en spesiell og standardisert måte, men meldingene bør likevel settes opp ryddig og oversiktlig, slik at det tydelig fremgår at alle krav til innhold i meldingene er oppfylt.

 

Meldingene skal inneholde følgende opplysninger:

 

”IN”-MELDING: 

 

    ‑       navn på fartøyet,

    ‑       radiokallesignal,

    ‑       registreringsmerke, 

    ‑       serienummer på melding (dvs. alle meldingene på samme fisketur i EU‑sonen skal nummereres fortløpende. Altså vil alle ”IN”‑meldinger få nummer 1),

    ‑       identifikasjon av type melding med kode; melding ved inngang i sonen angis med "IN",    

    ‑       dato, tid og posisjon ved inngang i sonen,

    ‑       ICES-område og dato for planlagt fiskestart, 

    ‑       eventuell fangst (i kilogram rund vekt) om bord ved inngang i sonen, spesifisert på fiskeart ved bruk av 3-bokstavkode, jfr. 3-bokstavkodene på vedlagte liste.

    -       skippers navn 

FANGST-MELDING (”WKL”/”2 WKL”):

 

    -       navn på fartøyet,

    ‑       radiokallesignal,

    ‑       registreringsmerke,

    ‑       serienummer på melding (dvs. alle meldingene på samme fisketur i EU‑sonen skal nummereres fortløpende. Altså vil første FANGST-melding etter ”IN”-melding få nummer 2)

    ‑       identifikasjon av type melding etter følgende kode:

            - 7 (syv) dagers melding: "WKL",

            - 3 (tre) dagers melding. "2 WKL"  

    ‑       dato, tid og posisjon når melding sendes,   

    -       fangst (i kilogram rund vekt) siden forrige FANGST-melding. Altså fangsten siden forrige FANGST-melding eller siden ”IN”-melding uttrykt ved 3-bokstavkoden,

    -       ICES-område hvor fangsten ble tatt,    

    ‑       skippers navn.

 

 

 

”OUT”-MELDING:

 

     ‑      navn på fartøyet,

     ‑      radiokallesignal,

     ‑      registreringsmerke, 

     ‑      serienummer på melding (dvs. alle meldingene på samme fisketur i EU‑sonen skal nummereres fortløpende. Altså vil ”OUT”-melding etter ”IN”-melding og en FANGST-melding få nummer 3),

     ‑      identifikasjon av type melding med kode; melding ved utgang fra EU-sonen angis med "OUT",

     ‑      dato, tid og posisjon ved utgang fra sonen,

     -      total fangst om bord, spesifisert på fiskeart ved bruk av 3 bokstav koden,

     -      fangst siden forrige melding (i kilogram rund vekt). Altså fangsten siden forrige FANGST-melding eller siden ”IN”-melding. Fangsten skal spesifiseres på fiskeart ved bruk av 3 bokstav koden,

     -      ICES-område der fangsten ble tatt

     -      (ved eventuell omlasting av fangst til eller fra et annet fartøy: Kvantum (i kilogram rund vekt) omlastet siden fartøyet meldte inngang i EU-sonen, dette spesifisert på fiskeart, navn og radiokallesignal til fartøy som fangst omlastes til eller fra), Dette angis med ordet "TRANSFER TO" eller "TRANSFER FROM" i meldingen til EU-kommisjonen

     -      (ved eventuell levering av fangst i en havn i et EU-medlemsland: Fangst (i kilogram rund vekt) landet i EU-havn siden fartøyet meldte inngang i EU-sonen, alle kvanta spesifisert på fiskeart. Dette angis med ordet "LANDING"  i meldingen til EU-kommisjonen.

     -      skippers navn

 

Dersom et fartøy går inn og ut av EU‑sonen flere ganger på samme dag, er det nok med ”IN”‑melding ved første inngang i sonen og eventuelt ”OUT”‑melding ved siste utgang av EU‑sonen den aktuelle dagen.

 

                                                           """"""""""""""""""""""

Meldingene skal sendes til EU‑kommisjonen i Brussel (Sat Com  C 420599543 FISH eller e-mail [email protected] ) eller  via en av radiostasjonene som er listet opp nedenfor.

 

Når det er umulig eller svært vanskelig (force majeure) for et fartøy å sende melding direkte, kan meldingen sendes via et annet fartøy.

 

 

Radiostasjon:                       Stasjonens kallesignal:

 

Lyngby                                               OXZ

Land's End                            GLD

Valentia                                             EJK

Malin Head                           EJM

Thorshavn                             OXJ

Bergen                                              LGN

Farsund                                 LGZ

Florø                                      LGL

Rogaland                              LGQ

Tjøme                                    LGT

Ålesund                                             LGA

Ørlandet                                LFO

Bodø                                      LPG

Svalbard                                LGS

Blåvand                                             OXB

Gryt                                        Gryt radio

Gøteborg                               SOG

Turku                                      OFK

 

 

--------------------------------

 


Følgende tre-bokstavkoder skal brukes for fiskeslag:

 

 

Ansjos:                                                                                                         ANE

Blekksprut (Loligo vulgaris):                                                                      SQC

Blekksprut (Illex):                                                                             SQX

Blåkveite:                                                                                         GHL

Blålange:                                                                                          BLI

Breiflabb (Lophius spp.):                                                                            MNZ

Brisling:                                                                                                        SPR

Brosme:                                                                                           USK

Brugde:                                                                                                        BSK

Dypvannsreke (Pandalus borealis):                                                         PRA

Gapeflyndre (Hypoglossoides platessoides):                                         PLA

Glassvar (Lepidorhombus):                                                                       LEZ

Havbrasme (Brama brama):                                                                     POA

Hestmakrell:                                                                                    HOM

Hestreke (Crangon crangon):                                                                   CSH

Hyse:                                                                                                HAD

Håbrann:                                                                                          POR

Kolmule:                                                                                           WHB

Kveite:                                                                                                          HAL

Kvitting:                                                                                                        WHG

Lange:                                                                                                          LIN

Lyr (Pollachius pollachius):                                                            POL

Lysing:                                                                                                         HKE

Makrell:                                                                                                        MAC

Pigghå:                                                                                                        DGS

Reke (Pandalidae):                                                                        PEZ

Rødfisk (Sebastes spp):                                                                            RED

Rødspette:                                                                                       PLE

Sandflyndre (Limanda ferruginea):                                                           YEL

Sardin (Sardina pilchardus):                                                                     PIL

Sei:                                                                                                   POK

Sild:                                                                                                  HER

Sjøkreps/Bokstavhummer (Neprops norvegicus):                                              NEP

Skolest:                                                                                                        RNG

Størje (Thunnidae):                                                                         TUN

Tobis (Sil):                                                                                       SAN

Torsk:                                                                                               COD

Vassild (Argentina sphyraena):                                                                ARG

Øyepål:                                                                                                        NOP

Andre arter:                                                                                     OTH