J-229-2006 Regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-229-2006

(J-154-2006 UTGÅR)

 

 

Bergen, 18.12.2006

TM/EW

 

 

Forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007

 

Fiskeri og kystdepartementet har den 18. desember 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Generelt forbud

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis og øyepål.

 

§ 2 Øyepål

 

Uten hinder av § 1 kan øyepål fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

 

§ 3 Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

§ 4 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 5 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007 og gjelder til og med 31. desember 2007.

 

””””””””””””””””””””””””””””””