J-36-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskeridirektoratet har den 10. februar 2006, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13 mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, og kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:Kapittel 1. Generelle bestemmelser§ 1 Generelt forbudDet er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N§ 2 Kvoter nord for 62° NUten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62°N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:a) 2.108 tonn norsk arktisk torsk

b) 963 tonn norsk arktisk hyse

c) 1.070 tonn sei

d) 100 tonn andre arter, herunder uer og blåkveite som bifangst

e) 1.100 tonn makrellDet er adgang til å fiske kvoten av makrell som nevnt i første ledd bokstav e i området som beskrevet i § 13.Det kvantum som er nevnt i første ledd b) inkluderer bifangst av norsk arktisk hyse ved fiske etter torsk og sei.Det kvantum som er nevnt i første ledd c) inkluderer bifangst av sei ved fiske etter norsk arktisk torsk og hyse.

§ 3 Kvoter nord for 62° N tildelt av RusslandUten hensyn til forbudet i § 1 første ledd har fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone adgang til å fiske følgende kvanta som er tildelt Færøyene av Russland:a) 2.780 tonn norsk arktisk torsk

b) 200 tonn andre arter, herunder uer, sei og blåkveite som bifangst

§ 4 Soneadgang ved fisket etter makrellUten hensyn til forbudet i § 1 første ledd har fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone, i tillegg til kvoten som framgår av § 2 e), adgang til å fiske følgende kvantum av Færøyenes nasjonale kvote i Norges økonomiske sone:13.260 tonn makrell.

§ 5 Fisket etter håbrann, pigghå og hestmakrellDet er adgang til å fiske kvoten av håbrann, pigghå og hestmakrell som er angitt i § 12 bokstav b og d nord for 62° N.

§ 6 Fisket i det tilstøtende område i BarentshavetAll fangst i det området som er angitt i midlertidige forskrifter av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst § 1, skal rapporteres til Fiskeridirektoratet.Fangster i området som nevnt i første ledd avregnes på de tildelte kvoter for norsk og russisk jurisdiksjonsområde med like andeler for hvert av de to land.§ 7 Forbud mot fiske med torsketrål og småmasket trålDet er forbudt å fiske med torsketrål (135 mm) i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:1. N 66° 30’ Ø 06° 59’

2. N 66° 21’ Ø 06° 44’

3. N 65° 43’ Ø 06° 00’

4. N 65° 20’ Ø 06° 00’

5. N 65° 20’ Ø 05° 30’

6. N 66° 00’ Ø 05° 30’

7. N 66° 30’ Ø 06° 34,27’

8. N 67° 10’ Ø 08° 00’

9. N 67° 10’ Ø 08° 35’

10. N 67° 00’ Ø 08° 18’

11. N 66° 50’ Ø 08° 09’ herifra i en rett linje til pkt. 1Det er forbudt å fiske med torsketrål (120 mm) og fiske etter vassild med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:1. N 62° 36’ Ø 03° 00’

2. N 62° 10’ Ø 01° 15’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)

3. N 62° 40’ Ø 00° 52’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)

4. N 63° 00’ Ø 03° 00’ herifra i en rett linje til pkt. 1

§ 8 Bifangst av uerVed fisket etter andre arter er det tillatt å ha inntil 15 % innblanding av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.Av kvotene på tilsammen 350 tonn som fremkommer i § 2 bokstav d og § 3 bokstav b kan det fiskes inntil 150 tonn uer som bifangst.

§ 9 Bifangst av blåkveiteVed fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 10 Bifangst av seiVed fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 25 % bifangst av sei i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 11 PåskestoppDet er forbudt å fiske torsk, hyse og sei og ha torsk, hyse og sei som bifangst i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N fra lørdag 8. april kl 17.00 til mandag 17. april kl 16.00. For trålere og fartøy som fisker med snurrevad gjelder stoppen til tirsdag 18. april kl. 10.00.Forbudet gjelder ikke for direkte fiske etter sei.Nord for 70°20’N gjelder forbudet bare i Norges indre farvann og sjøterritorium, det vil si innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene.

Kapittel 3. Norges økonomiske sone sør for 62° N§ 12 Kvoter sør for 62° NUten hensyn til forbudet i § 1 første ledd har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:a) 600 tonn sei, inklusive bifangst i andre fiskerier

b) 300 tonn håbrann/pigghå

c) 1.000 tonn sild, inklusive bifangst i andre fiskerier

d) 1.000 tonn hestmakrell

e) 2.000 tonn kolmule

f) 500 tonn brisling

g) 280 tonn andre arterDet er også adgang til å fiske kvoten av håbrann, pigghå og hestmakrell som nevnt i første ledd bokstav b og d i området som beskrevet i § 2.Bifangst av sild er begrenset til 20% i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.§ 13 Fisket etter makrell i nærmere avgrensete områderKvoten av makrell som nevnt i § 2 bokstav e og § 4 kan også fiskes i et direkte fiske i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene sør for 62° N og nord for 57° 30' N.

Kapittel 4. Fisket i fiskerisonen ved Jan Mayen§ 14 Kvoter i fiskerisonen ved Jan MayenUten hensyn til forbudet i § 1 annet ledd har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske 50 tonn reker i et forsøksfiske i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

Kapittel 5. Fellesbestemmelser§ 15 Beregning av fangstkvantaAlle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.§ 16 Straff og inndragningDen som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 17 IkrafttredelseDenne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2006.

 

Bergen, 10.02.2006

HH/EB

----------------------------------------------------------