J-15-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-15-2006

 

 

 

 

Bergen,24.01 2006

HH/EB

 

 

 

Forskrift om regulering av fisket med fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det Europeiske Fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2006.

 

Fiskeridirektoratet har den 12. januar 2006, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § § 4 og 6, jfr. forskrift av 13 mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land,  og kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

 

 

 

§ 1. Generelt forbud

 

Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

 

 

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

 

 

 

§ 2. Kvoter nord for 62° N

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 første ledd har fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

 

18.920 tonn norsk arktisk torsk,

2.760 tonn norsk arktisk hyse,

3.600 tonn sei,

62.000 tonn norsk vårgytende sild

9.000 tonn makrell,

1.500 tonn uer (Sebastes mentella og Sebastes marinus), som bifangst,

450 tonn andre fiskearter som bifangst,

75 tonn blåkveite som bifangst

 

Det er adgang til å fiske kvoten av makrell som nevnt i første ledd bokstav d i området som fremgår av § 9 første ledd.

 

 

 

§ 3. Fisket i det tilstøtende området i Barentshavet

 

Av torskekvoten og hysekvoten som nevnt i § 2 kan inntil 12.600 tonn torsk og inntil 1.800 tonn hyse fiskes i det område som er gjengitt i § 1 i forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst.

 

 

 

§ 4. Forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild med småmasket trål

 

Det er forbudt å fiske med torsketrål (135 mm) og fiske etter vassild med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.   66° 30’N      06° 59’Ø

2.   66° 21’N      06° 44’Ø

3.   65° 43’N      06° 00’Ø

4.   65° 20’N      06° 00’Ø

5.   65° 20’N      05° 30’Ø

6.   66° 00’N      05° 30’Ø

7.   67° 30’N      06° 34,27’Ø

8.   67° 10’N      08° 00’Ø

9.   67° 10’N      08° 35’Ø

10. 67° 00’N      08° 18’Ø

11. 66° 50’N      08° 09’Ø

 

Det er forbudt å fiske med torsketrål (120 mm) og fiske etter vassild med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. 62° 36’N        03° 00’Ø

2. 62° 10’N        01° 15’Ø (ved NØS ytre grense)

3. 62° 40’N        00° 52’Ø (ved NØS ytre grense)

4. 63° 00’N        03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

 

 

 

§ 5. Bifangst av uer

 

Uten hensyn til forbudet i § 4 er det ved fiske etter andre fiskearter i forbudsområdet tillatt å ha inntil 15 % uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

 

Bifangster av uer ved fiske etter andre kvoteregulerte fiskearter inngår i kvoten for Sebastes mentella og Sebastes marinus som nevnt i § 2 bokstav e.

 

 

 

§ 6. Bifangst av blåkveite

 

Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

 

 

 

§ 7 Påskestopp

 

Det er forbudt å fiske torsk, hyse og sei og ha torsk, hyse og sei som bifangst  i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N fra lørdag 8. april kl 17.00 til mandag 17. april kl 16.00. For trålere og fartøy som fisker med snurrevad gjelder stoppen til tirsdag 18. april kl. 10.00.

 

Forbudet gjelder ikke for direkte fiske etter sei.

 

Nord for 70°20’N gjelder forbudet bare i Norges indre farvann og sjøterritorium, det vil si innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene.

 

 

Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62° N

 

 

 

§ 8. Kvoter sør for 62° N

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 første ledd har fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for

62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

 

a) 16.740 tonn torsk,

b) 33.350 tonn hyse,

c) 59.160 tonn sei,

d) 14.512 tonn hvitting,

e) 22.905 tonn rødspette,

f) 50.000 tonn sild,

g) 16.954 tonn makrell,

h) 5.000 tonn øyepål

i) 19.000 tonn kolmule

j) 900 tonn reker 

k) 1.750 tonn breiflabb

l) 1.300 tonn sjøkreps

m) 1.000 tonn lange

n) 200 tonn brosme

o)7.000 tonn andre arter.

 

De kvanta av torsk, hyse, sei, hvitting, rødspette, sild og makrell som fartøyer fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap har adgang til å fiske i medhold av første ledd, anses for å være oppfisket, dersom disse fartøyers samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøyer fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap.

 

 

 

§ 9. Fisket etter makrell og sei

 

Makrellkvoten som nevnt i § 2 første ledd bokstav d kan også fiskes i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene sør for 62° N og nord for 57° 30' N.

 

Av makrellkvoten som nevnt i § 8 første ledd bokstav g er det adgang til å fiske inntil 6.000 tonn i Norges økonomiske sone sør for 57 ° 30' N og i Skagerrak.

 

Seikvoten og makrellkvoten som nevnt i § 8 første ledd bokstav c og g kan også fiskes i Skagerrak i området utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Fartøyer som fører dansk flagg eller svensk flagg har i dette området adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene i henhold til avtale av 19. desember 1966 mellom Danmark, Sverige og Norge.

 

 

 

§ 10. Bifangst av hestmakrell

 

Ved fisket etter kolmule tillates uunngåelig innblanding av hestmakrell.

 

 

 

 

Kapittel 4. Fisket i fiskerisonen ved Jan Mayen

 

 

 

§ 11. Kvoter i fiskerisonen ved Jan Mayen

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 annet ledd har fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap adgang til å fiske 1.000 tonn kolmule i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 4 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.Kvoten kan også fiskes i Norges økonomiske sone nord fr 62° N.

 

 

Kapittel 6. Fellesbestemmelser

 

 

 

§ 12. Beregning av fangstkvanta

 

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

 

 

 

§ 13. Bifangst

 

Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangst, inkludert den del av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige:

 

a) 5% sild i annet fiske og

b) 10% bifangst av beskyttede arter i fiske etter arter som leveres til oppmaling.

 

 

 

§ 14. Straff og inndragning

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 

 

§ 15. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2006.

 

----------------------------------------------------------------------------