J-17-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-17-2006

 

 

 

 

Bergen,24.01, 2006

HH/EB

 

 

 

Forskrift om regulering av fisket med fartøyer som fører Islandsk flagg i Norges økonomiske sone 2006.

 

Fiskeridirektoratet har den 12. januar 2006, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § § 4 og 6, jfr. forskrift av 13 mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land,  og kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

 

 

 

§ 1. Generelt forbud

 

Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Juan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

 

 

 

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N

 

 

 

§ 2. Kvoter nord for 62 ° N

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 første ledd har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

 

a) 4237 tonn norsk arktisk torsk

 

Ved fiske etter norsk arktisk torsk er det adgang til å ha andre arter som bifangst. Det totale kvantum av andre arter kan ikke overstige 30% regnet av kvoten som nevnt i første ledd bokstav a.

 

 

 

§ 3. Forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild med småmasket trål.

 

Det er forbudt å fiske med torsketrål (135 mm), og vassild med småmasket trål, i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.   66° 30’N      06° 59’Ø

2.   66° 21’N      06° 44’Ø

3.   65° 43’N      06° 00’Ø

4.   65° 20’N      06° 00’Ø

5.   65° 20’N      05° 30’Ø

6.   66° 00’N      05° 30’Ø

7.   67° 30’N      06° 34,27’Ø

8.   67° 10’N      08° 00’Ø

9.   67° 10’N      08° 35’Ø

10. 67° 00’N      08° 18’Ø

11. 66° 50’N      08° 09’Ø, herifra i en rett linje til pkt.1

 

Det er forbudt å fiske med torsketrål (120 mm) og fiske etter vassild med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. 62° 36’N        03° 00’Ø

2. 62° 10’ N       01° 15’Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)

3. 62° 40’N        00° 52’Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)

4. 63° 00’N        03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

 

 

 

§ 4. Bifangst av uer

 

Ved fiske etter norsk arktisk torsk er det adgang til å ha inntil 15% bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

 

 

 

§ 5. Bifangst av blåkveite

 

Ved fiske etter norsk arktisk torsk er det tillatt å ha inntil 7% innblanding av blåkveite om bord og av landet fangst ved avslutning av fisket i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12% bifangst av blåkveite i de enkelte fangster.

 

 

 

§ 6 Påskestopp

 

Det er forbudt å fiske torsk, hyse og sei og ha torsk, hyse og sei som bifangst  i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N fra lørdag 8. april kl 17.00 til mandag 17. april kl 16.00. For trålere og fartøy som fisker med snurrevad gjelder stoppen til tirsdag 18. april kl. 10.00.

 

Nord for 70°20’N gjelder forbudet bare i Norges indre farvann og sjøterritorium, det vil si innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene.

 

 

Kapittel 3. Fellesbestemmelser

 

 

 

§ 7. Beregning av fangstkvanta

 

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

 

 

 

§ 8. Straff og inndragning

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 9. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2006.

 

--------------------------------------------------------------------------------