J-124-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-124-2006

(J-201-2002 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 4.7.2006

JL/EB

 

 

 

 

Forskrift om endring av forskrift om føring av manntall for fiskere, fangstmen m.v.

 

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. juni 2006, med hjemmel i § 4 i lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere m.v., bestemt:

 

 

I

 

I forskrift 1983-09-26 nr. 1495 om føring av manntall for fiskere, fangstmenn m.v. gjøres følgende endringer:

 

I §8 nr.3 og i §9 nr.2 skal ordet ”trygdekontoret” endres til ”Arbeids- og velferdsetaten”.

 

I §11 skal navnet ”Fiskeridepartementet” endres til ”Fiskeri- og kystdepartementet”.

 

 

II

 

Forskriften skal gjelde fra 1.juli 2006.

 

”””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

Forskrift om føring av manntall for fiskere, fangstmenn m.v.

 

Fiskeridepartementet har den 10. desember 1999 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 4, bestemt:

 

 

 

 

§ 1. Formål.

 

Fiskermanntallets formål er å sikre en registrering av alle som er bosatt i riket og som har saltvannsfiske eller dyrefangst i havet som næring til bruk bl.a. ved tilståelse av rettigheter eller støtteordninger for dem som helt eller delvis har fiske eller fangst som leveveg.

 

 

 

§ 2. Omfang.

 

1.         Følgende personer som er bosatt i kommunen og har fylt 15 år, har rett til å stå i fiskermanntallet:

 

            Fiskere og fangstmenn som har saltvannsfiske eller dyrefangst i havet som næring alene eller sammen med annen næring og som arbeider om bord. Dette gjelder også mannskap (herunder fører) på fiske- og fangstfartøy selv om vedkommende ikke deltar i selve fangsten. Norsk statsborgerskap kreves ikke. Det er et vilkår at fangsten foregår med fartøy innført i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster. Fiskeridirektøren kan i helt spesielle tilfeller fravike kravet om at fartøyet skal være innført i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster.

 

2.         Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at en kommune skal være fritatt for oppsetting av fiskermanntall.

 

3.         Manntallet settes opp og legges ut hvert år innen 1. november og gjelder for det følgende kalenderår (manntallåret). Personer som ønsker å bli innført i manntallet i løpet av manntallåret, tas opp i manntallet så snart de gjør krav om det. For disse gjelder opptaket fra den dag kravet ble fremmet og ut manntallåret. Som hovedregel skal manntallføring skje i den kommunen hvor vedkommende er bosatt, hvis ikke praktiske hensyn taler for å manntallføre vedkommende i en annen kommune.

 

 

 

§ 3. Manntallets organisering.

 

1.         Manntallet skal være organisert i to deler, blad A og blad B. Blad A skal være et register over personer som har fiske eller fangst som binæring. Blad B skal være et register over personer som har fiske eller fangst som hovednæring.

 

2.         Det skal føres to manntallslister som hver skal ha et blad A og et blad B. På hovedlisten føres alle som står i manntallet under forutsetning av at vedkommende må antas fortsatt å ha rett til å stå i manntallet i det kommende manntallår. På tilleggslisten føres personer som i løpet av manntallåret krever seg opptatt i manntallet.

 

 

 

 

§ 4. Vilkår for opptak i manntallet - blad A.

 

1.         For å bli opptatt på blad A kreves at vedkommende driver fiske yrkesmessig og antas å få

en inntekt av fiske oppgitt til beskatning i kommende manntallår minst tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp. Med inntekt av fiske oppgitt til beskatning menes det oppførte beløp i Oppgjørsskjema C, "trekkgrunnlag". For enefiskere menes 2/3 av sum brutto fangst ("trekkgrunnlag 2"). Med inntekt i fiske regnes også sykelønn, dagpenger under arbeidsløyse i fiske og minstelott. I tilfelle en ikke-enefisker har hatt

 

spesielt store utgifter til redskaper, fartøy eller annet vedrørende fisket, kan fiskerirettleder/manntallsfører etter søknad foreta en nærmere vurdering av den inntekt som skal legges til grunn ved eventuelt opptak i manntallet.

 

2.         Den som er beskjeftiget i full virksomhet i tillegg til fiske, kan ikke tas opp i manntallet uansett om inntektsvilkårene i nr. 1 i denne paragraf er oppfylt. Full virksomhet i annet yrke eller næring ansees å foreligge dersom inntekt overstiger 4 G (G=folketrygdens grunnbeløp) og/eller arbeidstid tilsvarer det som er normalt innen vedkommende yrke/næring. I kommunene som omfattes av Samisk utviklingsfond er inntektsgrensen 5 G.

 

            Med inntekt menes summen av brutto lønnsinntekt, netto næringsinntekt påplusset eventuelle fondsavsetninger, og kapitalinntekter. I denne sammenheng regnes ugradert alderspensjon som full virksomhet i tillegg til fiske. Den som er tilstått uførepensjon på grunnlag av hel ervervsuførhet, kan ikke tas opp i manntallet. Dette gjelder også når vedkommende senere tilstås alderspensjon.

 

3.         Uavhengig av denne paragrafs nr. 1 og 2 kan personer som mottar alderspensjon fra offentlig pensjons- eller trygdeordning, krigspensjon eller uførepensjon etter en uføregrad på 60 prosent eller høyere, og som har hatt fiske eller fangst som hovedbeskjeftigelse i 10 av de siste 20 år før overgang til trygd eller pensjon, tas opp på blad A, såfremt de ikke har inntekt som overstiger 3 G fra annet yrke eller annen næring enn fiske (trygd og pensjon unntatt). I kommunene som omfattes av Samisk utviklingsfond er inntektsgrensen 4 G. Når særlige forhold taler for det, kan unntaket også gjøres gjeldende for trygdede som i det vesentlige av sitt yrkesaktive liv har oppfylt vilkårene for å stå på manntallets blad B.

 

            Opptak etter denne bestemmelse gir likevel ikke rett til ytelser etter folketrygdlovens særbestemmelser om yrkesskade.

 

 

 

§ 5. Vilkår for opptak i manntallet - blad B.

 

1.         For å bli opptatt på blad B kreves at vedkommende i kommende manntallår antas å få

                       

                        a. minst 20 ukers full beskjeftigelse i fiske eller fangst - det kreves ikke at de 20 uker skal være sammenhengende sysselsetting - og

 

                        b. en inntekt av fiske eller fangst tilsvarende folketrygdens grunnbeløp. For enefiskere menes 2/3 av sum brutto fangstverdi. Med inntekt av fiske regnes også sykelønn og garantilott. Dersom en ikke-enefisker har hatt spesielt store utgifter til redskaper, fartøy eller annet vedrørende fisket, kan manntallsfører etter søknad foreta en nærmere vurdering av den inntekt som skal legges til grunn ved eventuelt opptak i manntallet.

 

2.         Den som er beskjeftiget i full virksomhet i tillegg til fiske, kan ikke tas opp på blad B

uansett om vilkårene i denne paragrafs nr. 1 og 2 er oppfylt. Full virksomhet i annet yrke

eller næring ansees å foreligge dersom inntekt overstiger 3G (G=folketrygdens grunnbeløp) eller arbeidstiden tilsvarer det som er normalt innen vedkommende yrke/næring. Med inntekt menes summen av brutto lønnsinntekt, netto næringsinntekt påplusset eventuelle fondsavsetninger og kapitalinntekter. I tillegg må inntekt av fiske utgjøre minst 2/3 av samlet inntekt. I denne sammenheng regnes full alderspensjon som full virksomhet utenom fiske.

 

3.         Personer som mottar uføretrygd etter en uføregrad høyere enn 60 prosent, kan ikke tas opp på blad B.

 

 

 

§ 6. Unntaksbestemmelser - blad B.

 

1.         Det kan gjøres unntak fra § 5 nr. 1 og 2 for personlig fiskebåtreder eller korresponderende reder og for den som på grunn av tillitsverv er forhindret fra å drive fiske eller fangst i samme utstrekning som tidligere. Det er et vilkår at vedkommende har vært registrert på blad B i det foregående år. Ved sysselsetting om bord under 12 uker og/eller inntekt av fiske eller fangst mindre enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp, kan fortsatt oppføring i fiskermanntallet bare skje med forbehold av Fiskeridirektørens samtykke.

 

2.         Det kan gjøres unntak fra paragraf 5 nr. 1 og 2 for den som har fylt 60 år og som har hatt fiske eller fangst som hovednæring i minst de 10 siste foregående år. Det er et vilkår at vedkommende har fiskeriinntekt på 1/2 G.

 

            Bestemmelsen kan ikke anvendes for personer som oppebærer full alderspensjon.

 

3.         Det kan gjøres unntak fra § 5 nr. 1 og 2 for den som har hatt fiske eller fangst som hovednæring i de 10 siste foregående år og som har blitt tilstått uførepensjon etter en uføregrad på 60 prosent eller lavere dersom det etter en samlet vurdering av vedkommendes ervervsforhold synes rimelig.

 

            Det er et vilkår at inntekten av fiske eller fangst utgjør minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp.

 

4.         Det kan gjøres unntak fra § 5 nr. 1 for den som står på blad B det foregående år og som på grunn av omsorgsforpliktelser eller andre særlige forhold midlertidig ikke oppfyller kravet til driftstid og inntekt av fiske.

 

            Fiskere som står på blad B det foregående år og som føder barn får stå på blad B det år fødselen skjer og det påfølgende år.

 

            Opptak etter denne bestemmelse gir likevel ikke rett til sykepenger etter folketrygdlovens særbestemmelser for fiskere. Det samme gjelder ytelser etter folketrygdlovens særbestemmelser om yrkesskade.

 

 

 

§ 7. Føring av manntallet.

 

1.         Fiskerirettleder har ansvar for føring av manntallet.  I distrikt uten fiskerirettleder kan regiondirektøren oppnevne særskilt manntallsfører.

 

2.         Fiskeridirektoratet fører et sentralregister.         

 

 

 

§ 8. Hovedlisten.

 

1.         Hovedlisten settes opp og legges ut innen 1. november hvert år. Kunngjøring om at manntallet er oppsatt og utlagt gis i dagspressen og ved oppslag på sentrale steder senest 1. november. Listen skal være påført opplysninger om klagerett og klagefrist.

 

            På denne listen føres alle som står i manntallet dersom vedkommende må antas å ha rett til å stå i manntallet i kommunen også i det kommende manntallår. I vurderingen skal bl.a. de siste års inntektsforhold legges til grunn.

 

            I manntallslisten skal det avmerkes spesielt hvem som er tatt opp etter unntaksbestemmelsene og hvilken bestemmelse som er brukt i hvert enkelt tilfelle.

 

2.         Det skal gis skriftlig melding med opplysninger om klagerett og klagefrist til den som

                        a. føres på hovedlisten for første gang

 

                        b. føres over fra blad A til blad B eller omvendt

 

                        c. strykes fra manntallet fordi vedkommende ikke lenger antas å ha rett til å stå i manntallet i kommunen. Hvis vedkommende er flyttet fra kommunen, er melding ikke nødvendig. Er det nye oppholdssted kjent, skal fiskerirettleder/manntallsfører der gis flyttemelding.

 

3.         Innen 31. desember samme år, som er siste dag for klagebehandlingen, jfr. § 10 nr. 1, skal fiskerirettleder/manntallsfører sende en avskrift av hovedlisten til Arbeids- og velferdsetaten og Fiskeridirektøren. Avskriften skal være bekreftet av og påført erklæring fra fiskerirettleder/manntallsfører  om at listen har vært satt opp og lagt ut etter kunngjøring i samsvar med disse forskrifter.

 

4.         Årspremien til pensjonstrygden for fiskere betales i halvårige terminer. Personer som er oppført på manntallets blad B, hovedlisten, er trygdepliktig etter lov om pensjonstrygd for fiskere § 1. Dette gjelder likevel ikke for personer som er unntatt fra trygdeplikt etter lov om pensjonstrygd for fiskere § 2.

 

 

 

§ 9. Tilleggslisten.

 

1.         Tilleggslisten nyttes til innføring av personer som i løpet av manntallåret krever å bli tatt opp i manntallet.

 

            Godkjente innføringer skal ha virkning fra den dag opptak ble krevd.

 

            Fiskerirettleder/manntallsfører kan i spesielle tilfeller, dersom aktivitet i fiske dokumenteres, tilbakedatere et opptak på tilleggslisten inntil 1. januar det foregående år.

 

            Avslag kan påklages til Fiskeridirektøren etter vanlige klageregler.

 

2.         Skriftlig melding om vedtaket sendes straks til den som har krevd opptak med opplysning om klagerett og klagefrist.

 

            Melding om opptak sendes også til Arbeids- og velferdsetaten og Fiskeridirektøren. På tilleggslisten og i meldingen om opptak skal det avmerkes spesielt hvem som er tatt opp etter unntaksbestemmelsene og hvilken slik bestemmelse som er nyttet.

 

3.         Fisker som er ført på tilleggslisten kan betale medlemspremie til pensjonstrygden for

            fiskere fra det året han krever å bli tatt opp i manntallet.

 

            Dersom Garantikassen for fiskere har mottatt melding om opptak på tilleggslisten før 1. november, sendes innbetalingsblankett for første halvår (1. januar - 30. juni). 

 

            Forfallsdato for innbetaling er 14 dager etter utsendelsen.  Straks før termin er betalt blir det sendt blanketter for innbetaling for annet halvår (1. juli - 31. desember).  Dersom betaling ikke er foretatt ved forfall, blir det sendt varsel med betalingsfrist på 14 dager.

 

            Dersom melding om opptak blir mottatt etter 1. november, sendes innbetalingsblankett for både første og annet halvår.  Det blir da gitt en betalingsfrist på henholdsvis 14 og 28 dager.

 

 

 

§ 10. Klage og omgjøring.

 

1.         Klage vedrørende hovedlisten.

 

            Den som mener at han ved en feil er blitt tatt opp, nektet tatt opp eller strøket i manntallets hovedliste, eller ført feil på blad A eller B, kan klage skriftlig til fiskerirettleder/manntallsfører  jfr. § 28. tredje ledd i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Klagen må være grunngitt og kommet fram til fiskerirettleder/manntallsfører innen 30. november samme år. Klager som kommer inn senere, skal avvises. Vedkommende kan i tilfelle reise krav om å bli tatt opp på tilleggslisten. Klagene behandles og avgjøres deretter av fiskerirettleder/manntallsfører  i tiden 1. - 31. desember. Skriftlig melding om fiskerirettleders/manntallsførers vedtak sendes straks til klageren.

 

            Tas ikke klagen til følge, skal saken sendes tjenesteveg til Fiskeridirektøren. Klagen behandles og avgjøres av Fiskeridirektøren.

 

2.         Klage vedrørende tilleggslisten.

 

            Den som mener at han ved en feil er nektet tatt opp i manntallets tilleggsliste, eller er ført feil på blad A eller B, kan klage skriftlig til fiskerirettleder/manntallsfører.  Klagen må være grunngitt og kommet fram til manntallføreren innen tre uker etter at underretning om vedtaket er mottatt. Klager som kommer inn senere, skal avvises. Klagen behandles og avgjøres deretter av fiskerirettleder/manntallsfører.  Skriftlig melding om fiskerirettleders/manntallsførers vedtak sendes straks til klageren.

 

            Tas ikke klagen til følge, skal fiskerirettleder/manntallsfører sende saken tjenesteveg til Fiskeridirektøren. Klagen behandles og avgjøres av Fiskeridirektøren.

 

3.         Omgjøring av vedtak uten klage.

 

            Forvaltningslovens regler får tilsvarende anvendelse.

 

 

 

§ 11.

 

Fiskeri- og kystdepartementet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av disse forskrifter.

 

 

 

§ 12.

 

Disse forskrifter trer i kraft 1. november 1983. Samtidig oppheves forskrifter om føring av manntall for fiskere, fangstmenn m.v. fastsatt ved kgl. res. 20. august 1982, endret ved kgl. res. 26. november 1982.