J-138-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-138-2006

(J-134-2005 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 20.07.2006

HØ/EW

 

 

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje i 2006

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 18. juli 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 9 og lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Generelt forbud

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrellstørje i 2006.

 

 

 

§ 2 Totalkvote

 

Uten hensyn til forbudet i § 1, kan norske fiskefartøy fiske inntil 100 tonn makrellstørje i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomisk sone på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift.

 

 

 

§ 3 Påmelding

 

For å kunne delta i fisket må det enkelte fartøyet være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet i Bergen senest 2 uker før fisket tar til.

 

Ingen må starte fisket før det foreligger en skriftlig tillatelse fra Fiskerirektoratet om at fartøyet kan delta.

 

 

 

§ 4 Prøvetaking

 

Fiskeridirektoratet kan sette vilkår om at de som deltar i fisket må ta biologiske prøver av fangsten, samt gi adgang til at vitenskapelig personell og/eller ansatte i Fiskeridirektoratet skal kunne være om bord under fisket.

§ 5 Stopp i fisket

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fiske når kvoten som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket.

 

 

 

§ 6 Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan sette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket, herunder stille vilkår om utvidet rapportering.

 

 

 

§ 7 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift, kan straffes i henhold til lov om saltvannsfiske m.v. § 53 eller lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 8 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder frem til og med 31. desember 2006.

 

””””””””””””””””””””