J-141-2006 Forskrift om endring av forskrift av 17. juli 2006 om regulering av fisket etter vassild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-141-2006

(J-137-2006 UTGÅR)

Bergen, 26.07.2006

TH/EW

 

Forskrift om endring av forskrift av 17. juli 2006 om regulering av fisket etter vassild nord for 62°N for fartøy med vassildtråltillatelse i 2006

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 26. juli 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 5 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

 

I

 

I forskrift av 17. juli 2006 om regulering av fisket etter vassild nord for 62°N for fartøy med vassildtråltillatelse i 2006, gjøres følgende endringer:

 

§ 2 (endret) skal lyde:

 

Fartøy med vassildtråltillatelse kan delta i fisket etter vassild i perioden 17. juli til 31. desember 2006, innenfor en periodekvote på 2.000 tonn.

 

§ 3 Oppheves

 

Nåværende § 4 blir ny § 3

 

Nåværende § 5 (endret) blir ny § 4 og skal lyde:

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når perioden er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

Nåværende §§ 6 og 7 blir §§ 5 og 6.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

Forskrift om regulering av fisket etter vassild nord for 62°N for fartøy med vassildtråltillatelse i 2006

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 17. juli 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 5 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Forbud mot fiske

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande vassild i 2006.

 

§ 2 Periodekvote

 

Fartøy med vassildtråltillatelse kan delta i fisket etter vassild i perioden 17. juli til 31. desember 2006, innenfor en periodekvote på 2.000 tonn.

 

§ 3 Bifangst

 

Fartøy som ikke har adgang til å delta i fisket etter § 2 kan bare fiske vassild som bifangst. Det er tillatt å ha inntil 20 % bifangst av vassild i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

 

§ 4 Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når perioden er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

§ 5 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 6 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2006.

 

”””””””””””””””””””””