J-102-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-102-2006

 

 

 

 

Bergen, 22.05.2006

ES/EW

 

Forskrift om førstehåndsomsetning av råfisk

 

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 1990 i samsvar med lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 1, § 2, og § 5. Fremmet av Fiskeridepartementet.

 

 

 

§ 1. Forskriftens virkeområde

 

Det er forbudt å tilvirke, omsette eller utføre

 

-

glatthodefisk (Alepocephalidae), herunder

 

-

bairds glatthodefisk (Alepocephalus bairdii)

 

-

blålange (Molva dipterygia),

 

-

breiflabb (Lophius piscatorius),

 

-

brosme (Brosme brosme),

 

-

dolkfisk (Aphanopus carbo)

 

-

flekkpagell (Pagellus bogaraveo),

 

-

gullflyndre og andre flyndrearter (Pleuronectidae), herunder

 

-

blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides),

 

-

kveite (Hippoglossus hippoglossus) og

 

-

gapeflyndre (Hippoglossoides platessoides),

 

-

havabbor (Dicentrarchus labrax)

 

-

stripet havabbor (Morone saxatilis)

 

-

Hai, herunder

 

-

blåhai (Prionace glauca),

 

-

brugde (Cetorhinus maximus),

 

-

håbrann (Lamna nasus),

 

-

håkjerring (Somniosus microcephalus), og

 

-

pigghå (Squalus acanthias),

 

-

hvitting (Merlangius merlangus),

 

-

hyse (Melanogrammus aeglefinus),

 

-

isgalt (Macrourus berglax),

 

-

krepsdyr og bløtdyr,

 

-

lange (Molva molva),

 

-

leppefisk (Labridae), herunder

 

-

berggylt (Labrus bergylta)

 

-

bergnebb (Ctenolabrus rupestris)

 

-

blåstål/rødnebb (Labrus ossifagus)

 

-

grasgylt (Centrolabrus exoletus)

 

-

grønngylt (Crenilabrus melops)

 

-

Lyr (Pollachius pollachius),

 

-

lysing (Merluccius merluccius),

 

-

makrellstørje (Thunnus thynnus),

 

-

morider (Moridae), herunder

 

-

vanlig mora (Mora moro)

 

-

blå antimora (Antimora rostrata),

 

-

orange roughy (Hoplostethus atlanticus),

 

-

rognkjeks (Cyclopterus lumpus),

 

-

beryx (Beryx spp.), herunder

 

-

rød beryx (Beryx splendens),

 

-

Sei (Pollachius virens),

 

-

skate (Rajidae),

 

-

skjellbrosme, liten (Phycis phycis),

 

-

skjellbrosme (Phycis blennoides),

 

-

skolest (Coryphaenoides rupestris),

 

-

slirefisk (Lepidopus caudatus)

 

-

småkval,

 

-

steinbit (Anarhichadidae), herunder

 

-

blåsteinbit (Anarhichas denticulatus)

 

-

flekksteinbit (Anarhichas minor)

 

-

gråsteinbit (Anarhichas lupus)

 

-

torsk (Gadus morhua),

 

-

tunge (Soleidae), herunder

 

-

tunge, tungeflyndre (Solea vulgaris),

 

-

Uer (Scorpaenidae), herunder

 

-

vanlig uer (Sebastes marinus)

 

-

snabeluer (Sebastes mentella)

 

-

lusuer (Sebastes viviparus)

 

-

blåkjeft (Helicolenus dactylopterus)

 

-

var (Bothidae), herunder

 

-

piggvar (Psetta maxima)

 

-

slettvar (Scophtalmus rhombus),

 

-

vassild (Argentina silus),

 

-

vrakfisk (Polyprion americanus),

 

-

ål (Anguilla anguilla), herunder

 

-

havål (Conger conger),

uansett hvor råfisken mv. er fanget, og uansett om fisken mv. er levert fra utenlandsk eller norsk fiskefartøy, dersom råfisken ikke i første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av de salgslag som er nevnt i § 2 i forskriften her.

 

Likeledes er det forbudt å tilvirke, omsette eller utføre

 

-

brisling (Sprattus sprattus),

 

-

hestemakrell (Trachurus trachurus),

 

-

kolmule (Micromesistius poutassou),

 

-

lodde (Mallotus villosus),

 

-

makrell (Scomber scombrus),

 

-

polartorsk (Boreogadus saida),

 

-

sil (Ammoditydae), herunder

 

-

tobis (Ammodytes tobianus),

 

-

sild (Clupea harengus) - unntatt garnfanget og notfanget kystsild og fjordsild på 16,5 cm og mer ilandbrakt eller brakt i havn fra og med Vest-Agder fylke til og med Østfold fylke,

 

-

strømsild (argentina sphyraena),

 

-

øyepål (Trisopterus esmarkii),

og andre, ikke matnyttige fiskesorter, uansett hvor fisken er fanget, og uansett om fisken m.v. er levert fra utenlandsk eller norsk fiskefartøy, dersom råfisken ikke i første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av Norges Sildesalgslag.

 

Forbudet i første og annet ledd mot å utføre råfisk omfatter ikke råfisk fanget av og brakt i land fra fartøy som fører flagg tilhørende en medlemsstat i den Europeiske Union. Unntaket er begrenset til råfisk brakt i land på nærmere angitte steder og på de virksomheter Fiskeridirektoratet har godkjent for dette formål, jf. forskrift 21. april 2006 om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy. Det er et vilkår at råfisken ikke er fortollet i Norge, og at den utføres i samsvar med lov 10. juni 1966 om toll og bestemmelser gitt i medhold av loven.

 

Forbudet i første og annet ledd omfatter råfisk brakt i land fra utenlandsk fiskefartøy, uavhengig av tidligere omsetning av råfisken som har funnet sted på sjøen.

 

Forbudet i første ledd gjelder omsetning m.v. av ål som er fanget i ferskvann. Ål som er fanget i ferskvann skal omsettes gjennom eller med godkjenning av det salgslag som har sitt geografiske virkeområde der fisken er fanget. Forbudet i første ledd omfatter ikke omsetning m.v. av oppdrettede krepsdyr og bløtdyr til konsum.

 

 Forbudet i første og annet ledd omfatter deler, produkter og biprodukter av de nevnte fiske-, krepsdyr- og bløtdyrartene og av småkval.

 

Forbudet i første og annet ledd omfatter også førstehåndsomsetning på fiskefeltet og underveis til norsk havn, og av fangster som fiskefartøy selv bringer til utenlandsk havn eller til utenlandsk fiskefartøy. Reguleringer av slike leveringer forestås av det salgslaget som organiserer førstehåndsomsetningen av fisk i det distriktet der fiskefartøyet er registrert i merkeregistret, jf. lov 5. desember 1917 nr. 1 om registrering og merking av fiskefartøyer, dersom salgslagets område ikke omfatter hele landet.

 

Forbudet i første og annet ledd omfatter ikke omsetning m.v. av kunstig klekket fisk som omsettes til videre oppdrett eller til konsum.

 

Fiskeridepartementet kan gjøre endringer i oppregningen av fiskesorter i første og annet ledd.

 

 


§ 2. Geografisk virkeområde

 

Omsetning av råfisk av de artene denne forskriften omfatter, forestås av følgende salgsorganisasjoner som har fått vedtektene sine godkjent av Fiskeridepartementet:

 

1.

For råfisk omtalt i § 1, første ledd i forskriften her, og som bringes i land eller i havn på kyststrekningen fra og med Finnmark fylke til og med Nordmøre, og for ål som fanges i det nevnte området: Norges Råfisklag.

 

2.

For råfisk omtalt i § 1, første ledd i forskriften her, og som bringes i land eller i havn på Sunnmøre og i Romsdal, og for ål som fanges i det nevnte området: Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag.

 

3.

For råfisk omtalt i § 1, første ledd i forskriften her, og som bringes i land eller i havn i Sogn og Fjordane fylke og i Hordaland fylke, og for ål som fanges i det nevnte området: Vest-Norges Fiskesalslag.

 

4.

For råfisk omtalt i § 1, første ledd i forskriften her, og som bringes i land eller i havn i Rogaland fylke, og for ål som fanges i det nevnte området: Rogaland Fiskesalgslag S/L.

 

5.

For råfisk omtalt i § 1, første ledd i forskriften her, og som bringes i land eller i havn på kyststrekningen fra fylkesgrensa mellom Rogaland og Vest-Agder til svenskegrensa, og for ål som fanges i det nevnte området: Skagerakfisk S/L.

 

6.

For råfisk omtalt i § 1, annet ledd i forskriften her, og som låssettes, ilandbringes eller bringes i havn på hele norskekysten: Norges Sildesalgslag.

 

7.

For oppdrettsfisk omtalt i § 3 i forskriften her, og som skal omsettes i første hånd fra oppdrettsanlegg i hele landet: Fiskeoppdretternes Salgslag A/L.

 

8.

- - -

 

 

 

§ 3. Omsetning av oppdrettet laks og ørret m.v. til konsum

 

Det er forbudt å tilvirke, omsette eller utføre til konsumanvendelse (menneskeføde) oppdrettet laks, ørret, sjørøye, røye eller krysninger av disse artene, og oppdrettede bløtdyr og krepsdyr av alle arter, dersom ikke omsetningen i første hånd er skjedd gjennom eller med godkjenning av en salgsorganisasjon eller flere salgsorganisasjoner som er godkjent av Fiskeridepartementet.

 

Fiskeridepartementet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om rekkevidden av forbudet i første ledd, herunder fastsette hvilke arter som til enhver tid skal omfattes av forbudet.

 

Forbudet gjelder også førstehåndsomsetning av deler, produkter og biprodukter av oppdrettede fiske-, krepsdyr- og bløtdyrarter som nevnt i første ledd i paragrafen her.

 

Fiskeridepartementet kan oppheve forbud som er fastsatt i medhold av paragrafen her.

 

 

 

§ 4. Dispensasjon fra forbudet

 

Det enkelte salgslag kan innenfor sitt distrikt og innenfor sitt virkeområde dispensere fra forbudet i §§ 1 og 3 i forskriften her.

 

 

§ 5. Tilvirking av egen fangst m.v.

 

Det som er fastsatt i § 1 er ikke til hinder for tilvirking av egen fangst. Når sjøltilvirket fisk m.v. og produkter og biprodukter av dette skal omsettes, må det skje gjennom ett av de lag som er nevnt i § 2 i denne forskriften, eller med godkjenning av laget.

 

Det som er fastsatt i § 3 er ikke til hinder for tilvirkning av egen produsert oppdrettet fisk, krepsdyr eller bløtdyr. Når sjøltilvirket fisk m.v. og produkter og biprodukter av dette skal omsettes, må omsetningen i første hånd skje gjennom Fiskeoppdretternes Salgslag A/L eller med godkjenning av laget.

 

 

 

§ 6. Fangstforbud og innskrenkninger i fisket

 

For de fiskeslag m.v. som denne forskriften omfatter, eller som departementet til enhver tid gjør vedtak om at skal omfattes av forskriften, kan det enkelte salgslaget fastsette fangstforbud og innskrenkninger i fisket for, når fisket foregår på fjerne farvann eller drives med trål. Slike vedtak kan gjøres gjeldende for fangster som forutsettes levert av fartøyer som er registrert i merkeregisteret i det enkelte salgslagets distrikt, jf. lov 5. desember 1917 nr. 1 om registrering og merking av fiskefartøyer, dersom salgslagets område ikke omfatter hele landet.

 

 

 

§ 7. Delegering m.m.

 

Fiskeridepartementet utøver den myndighet som etter lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk er lagt til departementet.

 

Fiskeridepartementet kan fastsette forskrifter om samordning av virksomheten i de salgslag som denne forskriften omfatter, når det gjelder avtak, produksjon, videreomsetning m.v.

 

 

 

§ 8. Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften her straffes med bøter. På samme måte straffes medvirkning og forsøk, jf. råfisklovens § 9.

 

 

 

§ 9. Ikrafttredelse. Oppheving av andre forskrifter.

 

Denne forskriften trer i kraft 1. august 1990.

 

Fra samme dag oppheves:

 

-

Forskrift om Småkvalfangernes Salslag A/L, fastsatt ved kgl.res. 29. april 1959 nr. 7,

 

-

Forskrift om lovbeskyttelse for førstehåndsomsetningen av oppdrettet laksefisk til konsum, fastsatt ved kgl.res. 28. juli 1978 nr. 2,

 

-

Forskrift om endring i forskrift (resolusjon) om Fiskeoppdretternes Salgslag A/Ls lovbeskyttelse for førstehåndsomsetningen av oppdrettet laksefisk til konsum, fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1985 nr. 1696,

 

-

Forskrift om enerett til førstehåndsomsetning av råfisk for Norges Råfisklag, fastsatt ved kgl.res. 16. desember 1988 nr. 1024,

 

-

Forskrift om einerett til førstehandsomsetnad av råfisk for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, fastsett ved kgl.res. 16. desember 1988 nr. 1025,

 

-

Forskrift om einerett til førstehandsomsetnad av råfisk for Vest-Norges Fiskesalslag, fastsett ved kgl.res. 16. desember 1988 nr. 1026,

 

-

Forskrift om enerett til førstehåndsomsetning av råfisk for Rogaland Fiskesalgslag S/L, fastsatt ved kgl.res. 16. desember 1988 nr. 1027,

 

-

Forskrift om enerett til førstehåndsomsetning av råfisk for Norges Sildesalgslag, fastsatt ved kgl.res. 16. desember 1988 nr. 1030,

 

-

Forskrift om enerett til førstehåndsomsetning av råfisk for Skagerakfisk S/L, fastsatt ved kgl.res. 9. juni 1989 nr. 378.