J-103-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-103-2006

 

 

 

 

Bergen,22.05 2006

ES/EW

 

 

Forskrift om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra eu-fartøy

 

Fastsatt ved kgl. res. 21. april 2006 med hjemmel i lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 2 og § 7 og lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 9 og § 9 a. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

 

 

 

§ 1 Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder transitt gjennom Norge av fisk fanget av og brakt i land fra fartøy som fører flagg tilhørende en medlemsstat i den Europeiske Union. Med transitt forstås i denne forskrift at:

a)       fisken utføres fra Norge uten at forbudet mot utførsel i forskrift 29. juni 1990 om førstehåndsomsetning av råfisk (råfiskforskriften) får anvendelse, jf. forskriftens § 1 tredje ledd.

b)      fisken ikke har vært fortollet i Norge, og utføres i samsvar med lov 10. juni 1966 om toll og bestemmelser gitt i medhold av loven. 

 

 

 

§ 2 Vilkår for transitt

 

Det er et vilkår for transitt at forbudet mot omsetning og tilvirkning i råfiskforskriften § 1 overholdes. Fisken skal landes direkte fra fartøy til en virksomhet, heretter kalt agent, godkjent av Fiskeridirektoratet for dette formål. Fartøy som har til hensikt å transittere fisk skal sende forhåndsmelding til Fiskeridirektoratet. Fristen for å gimelding er6 timer før ankomst havn når fangsten består av fersk fisk, og 12 timer før ankomst havn når fangsten består av fryst fisk. Meldingen skal inneholde opplysninger om kvantum i kg rund vekt spesifisert på fiskeart og produkttyper, fangstsone, fartøyets navn, registreringsnummer og radiokallesignal, samt agentens navn. Dersom bare en del av fangsten skal transitterers, skal meldingen også inneholde opplysninger om dette kvantumet. Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser om vilkår for transitt

 

 

 

 

 

 

§ 3 Godkjenning av agent

 

Virksomheter som er godkjente for tilvirkning av fisk i medhold av lov 19. desember 2003 om matproduksjon og mattrygghet m.v, kan søke Fiskeridirektoratet om godkjenning som agent for mottak av fisk bestemt for transitt. Vilkåret er at virksomheten er beliggende innenfor en avstand på ca en times reise fra sentrum av følgende steder: Egersund, Haugesund, Bergen, Florø, Måløy, Fosnavåg, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Sandnessjøen, Bodø, Leknes, Sortland, Harstad, Finnsnes, Tromsø, Skjervøy, Hammerfest, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø og Kirkenes. Fiskeridirektoratet kan stille krav om hvordan landingsjournal skal føres og om merking av fisken, jf. forskrift 22. januar 2003 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk § 8.

 

Virksomhet som søker om godkjenning må dokumentere at den har godkjenning som tollager. 

 

 

 

§ 4 Bortfall av godkjenning

 

Fiskeridirektoratet kan treffe vedtak om at godkjenning som agent bortfaller dersom vilkårene i § 3 ikke lenger oppfylles, herunder at Fiskeridepartementet gjør endringer i stedene nevnt i § 3 første ledd og dette innebærer at agentens geografiske tilknytning til et slikt sted ikke lenger er tilstede. Det samme gjelder dersom agenten misligholder plikter etter denne eller andre tilknyttede bestemmelser. Godkjenning kan også bortfalle dersom agenten gjentatte ganger avviser forespørsler om landing av fisk for transitt. 

 

 

 

§ 5 Rapportering og plikter for godkjent agent

 

Agent godkjent i medhold av § 3 skal:

- påse at fisk som mottas med formål transitt leveres i henhold til de tidsfrister som er satt i § 2 for forhåndsmelding til Fiskeridirektoratet.

- sikre at fisk som mottas med formål transitt oppbevares atskilt fra øvrig fisk.

- overføre landingsseddel, som utstedes etter forskrift 22. januar 2003 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk, elektronisk, i samsvar med forskriftens bestemmelser. Kopi sendes til Fiskeridirektoratet.

- på den måten Fiskeridirektoratet bestemmer, gi melding når et parti fisk tas ut fra anlegget og transitteringen iverksettes. 

 

 

 

§ 6 Omgjøring fra transitt til omsetning

 

Fisk som er forhåndsmeldt til Fiskeridirektoratet med formål transitt gjennom Norge, kan også fortolles og omsettes i Norge. Denne muligheten foreligger frem til tidspunktet når tollekspedering ut fra tollager/agentens anlegg i samsvar med lov 10. juni 1966 om toll og bestemmelser gitt i medhold av loven, er gjennomført. Slik omsetning skal skje gjennom den relevante salgsorganisasjon i overensstemmelse med de ordinære bestemmelsene for førstehåndsomsetning. Det er også anledning til å splitte et parti med fisk slik at én del transitteres og én del fortolles og omsettes i Norge.

 

 

 

§ 7 Kontroll

 

Fisk bestemt for transitt er underlagt Fiskeridirektoratets og Mattilsynets alminnelige kontrollvirksomhet.

 

 

§ 8 Anvendelse av annet regelverk

 

Øvrig regelverk gjeldende for fiskerivirksomhet som det ikke er gjort henvisninger til i denne forskrift, får anvendelse med mindre sammenhengen tilsier noe annet. Herunder vil lov 27. april 1990 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer og bestemmelser gitt medhold av loven, ikke få anvendelse for fisk som transitteres i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift.

 

 

 

§ 9 Gebyr og betaling for ytelser

 

For fisk som landes med formål transitt skal det betales landingsavgift, jf. forskrift 28. januar 2004 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 6. Betaling til agent som er godkjent etter denne forskrift for de tjenester virksomheten yter, fastsettes etter avtale mellom fartøy og agenten. 

 

 

 

§ 10 Straff

 

Overtredelse av bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov 14. desember 1951 om omsetning av råfisk § 9 og lov 3. juni 1983 om saltvannsfiske m.v § 53. 

 

 

 

§ 11 Dispensasjon

 

Fiskeridirektoratet kan når særlige grunner foreligger dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

 

 

 

§ 12 Endringskompetanse

 

Fiskeri- og kystdepartementet kan gjører endringer i denne forskrift.

 

 

 

§ 13 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunkt1 Fiskeri- og kystdepartementet fastsetter.

 

            1Fra 15. mai 2006 iflg. Fiskeri- og kystdepartementets iverksettelsesvedtak 15. mai 2006.

 

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””