J-66-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-66-2006

(J-16-2006 UTGÅR)

 

 

Bergen,21.03.2006

EB/

 

Forskrift om endring av forskrift om  regulering av fisket for fartøy som fører Grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone  i 2006

 

Fiskeridirektoratet har den 20. mars 2006 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land,  og kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

I

 

I forskrift av 12.januar 2006 om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2006 gjøres følgende endring:

 

§ 3 Kvoter tildelt av Russland (ny) skal lyde:

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta tildelt Grønland fra Russland, i Norges økonomiske sone nord for 62°N:

 

a)       2000 tonn norsk arktisk torsk

b)        600 tonn norsk arktisk hyse.

 

Gjeldende §§ 3-11 blir nye §§ 4-12.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

 

 

 

 

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører Grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone  i 2006

 

Fiskeridirektoratet har den 12. januar 2006 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land,  og kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER

 

 

 

§ 1  Generelt forbud

 

Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

 

 

KAPITTEL 2. FISKET I NORGES ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N

 

 

 

§ 2  Kvoter nord for 62° N

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

 

a)  1.800 tonn norsk arktisk torsk

b)  300 tonn norsk arktisk hyse

c)  850 tonn norsk arktisk sei

d)  150 tonn andre arter som bifangst, herunder uer og blåkveite.

 

Etter søknad fra Grønland til norske fiskerimyndigheter, og under forutsetning av russisk aksept, har grønlandske fartøy adgang til å fiske deler av kvotene av torsk og hyse som Grønland er tildelt av Russland, i Norges økonomiske sone nord for 62° N.

 

 

 

 

 

§ 3 Kvoter tildelt av Russland

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta tildelt Grønland fra Russland, i Norges økonomiske sone nord for 62°N:

 

a)                               2000 tonn norsk arktisk torsk

b)                              600 tonn norsk arktisk hyse.

 

 

 

§ 4  Fisket i det tilstøtende område i Barentshavet

 

All fangst i det området som er angitt i midlertidige forskrifter av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst § 1, skal rapporteres til Fiskeridirektoratet.

 

Fangster i området som nevnt i første ledd blir å avregne på de tildelte kvoter for norsk og russisk jurisdiksjonsområde med like andeler for hvert av de to land.

 

 

 

§ 5 Forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild med småmasket trål

 

Det er forbudt å fiske med torsketrål (135 mm) og fiske etter vassild med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  N 66° 30’ Ø 06° 59’

2.  N 66° 21’ Ø 06° 44’

3.  N 65° 43’ Ø 06° 00’

4.  N 65° 20’ Ø 06° 00’

5.  N 65° 20’ Ø 05° 30’

6.  N 66° 00’ Ø 05° 30’

7.  N 66° 30’ Ø 06° 34,27¢

8.  N 67° 10’ Ø 08° 00’

9.  N 67° 10’ Ø 08° 35’ 10.N 67° 00’ Ø 08° 18’ 11.N 66° 50’ Ø 08° 09’  herifra i en rett linje til pkt.1

 

Det er forbudt å fiske med torsketrål (120 mm ) og fiske etter vassild med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  N 62° 36’ Ø 03° 00’

2.  N 62° 10’ Ø 01° 15’  (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)

3.  N 62° 40’ Ø 00° 52’  (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)

4.  N 63° 00’ Ø 03° 00  herifra i rett linje til pkt. 1.

 

 

 

§ 6  Bifangst av uer

 

Ved fisket etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 15 % innblanding av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.

 

 

 

§ 7  Bifangst av blåkveite

 

Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7% innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12% blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

 

 

§ 8 Påskestopp

 

Det er forbudt å fiske torsk, hyse og sei og ha torsk, hyse og sei som bifangst  i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N fra lørdag 8. april kl 17.00 til mandag 17. april kl 16.00. For trålere og fartøy som fisker med snurrevad gjelder stoppen til tirsdag 18. april kl. 10.00.

 

Forbudet gjelder ikke for direkte fiske etter sei.

 

Nord for 70°20’N gjelder forbudet bare i Norges indre farvann og sjøterritorium, det vil si innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene.

 

 

KAPITTEL 3. FISKET I NORGES ØKONOMISKE SONE SØR FOR 62° N

 

 

 

§ 9  Kvoter sør for 62° N

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske 925 tonn sei i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

Andre bunnfiskarter kan bare fiskes som bifangst, oppad begrenset til 100 tonn og innenfor norske bifangstbestemmelser.

 

 

KAPITTEL 4. FELLESBESTEMMELSER

 

 

 

§ 10  Beregning av fangstkvanta

 

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

 

 

 

§ 11  Straff og inndragning

 

Den som forsettlig eller uaktsom overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 

 

§ 12  Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31.desember 2006.