J-188-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-188-2006

 

 

 

 

Bergen, 3.11.2006

EHB/EW

 

Delegering av vedtaksmyndighet fra Fiskeridirektoratet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 6-4

 

Fiskeridirektoratet har den 1. november 2006 med hjemmel i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 6-4 første ledd annet punktum delegert vedtaksmyndighet til Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

 

 

I

 

Fiskeridirektoratets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

 

  1. myndighet etter § 2-6 til å treffe vedtak om tildeling av pelagisk tråltillatelse
  2. myndighet etter § 2-8 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
  3. myndighet etter § 2-10 til å tildele nordsjøtråltillatelse
  4. myndighet etter § 2-12 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
  5. myndighet etter § 2-14  til å tildele seitråltillatelse
  6. myndighet etter § 2-17  til å tildele avgrenset nordsjøtråltillatelse
  7. myndighet etter § 2-20 til å tildele tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål
  8. myndighet etter § 2-21 til å tildele makrelltråltillatelse
  9. myndighet etter § 2-24 til å tildele vassildtråltillatelse
 

 

II

 

Delegeringene trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””””””””””””