J-154-2006 Regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

Fiskeridirektoratet har den 31. august 2006 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2005 om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2006 § 4 fastsatt følgende forskrift:

 

I

 

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2005 nr. 1679 om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2006 gjøres følgende endringer:

 

 

§ 2 oppheves.

 

 

Gjeldende §§ 3 – 6 blir til §§ 2 – 5.

 

 

§ 2 Øyepål (endret) skal lyde:

 

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande øyepål i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone i Nordsjøen.

II

 

Denne forskriften trer i kraft straks.