J-100-2007 Endring i landingsforskriften

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-100-2007

(J-125-2004 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 30.4.2007

HØ/EW

 Forskrift om endringer i forskrift av 6. august 1993 nr. 802 om forbud mot landing av fiskFastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 27. april 2007 med hjemmel i lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v innenfor fiskerigrensen § 8 og 9 jf. kgl.res. av 20. august 1993 nr. 813, samt lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og lov av 17. desember 1976 nr 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. kgl.res. 17. desember 1976 nr. 15.

 

 

I

 

Forskriftens tittel endres til:

 

Forskrift om forbud mot landing av fisk og andre særskilte tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. 

§ 1 ny tittel skal lyde:§ 1 Virkeområde

 

 

§ 2 ny tittel skal lyde:§ 2 Forbud mot ilandføring av fisk av felles interesse med andre stater i bestemte tilfeller

 

 

§ 3 ny tittel skal lyde:§ 3 Forbud mot ilandføring av fisk tatt strid med ønsket beskatningsmønster eller ved fare for overfiske

 

 

§ 4 ny tittel skal lyde:§ 4 Forbud mot ilandføring av fisk tatt i strid med bestemmelser i internasjonale avtaler 

Ny § 5 skal lyde:§ 5 Innhenting av bekreftelse fra flaggstat og forbud mot ilandføringFiskeridirektoratet kan anmode om bekreftelse på at fangsten ikke er tatt som ledd i fiskeaktiviteter som er i strid med et ønsket beskatnings- eller fiskemønster, eller som er i strid med regler om fiskeaktiviteter som er avtalt med fremmed stat. Anmodning om bekreftelse sendes flaggstaten til fartøyet som fører fangsten eller flaggstaten til fartøy som fisket den.Fiskeridirektoratet kan nedlegge forbud mot ilandføring av fangsten inntil tilfredsstillende bekreftelse er mottatt. 

Ny § 6 skal lyde:§ 6 Forbud mot ilandføring, omlasting og bearbeiding av fisk i norsk havnFiskeridirektoratet kan nedlegge forbud mot ilandføring fra fangstfeltet, samt omlasting og bearbeiding av fisk i norsk havn, med fartøy som ikke er norsk når fartøyet har tatt del i fiskeaktiviteter som vesentlig er i strid med et ønsket beskatnings- eller fiskemønster, eller som vesentlig er i strid med regler om fiskeaktiviteter som er avtalt med fremmed stat.Forbud kan også nedlegges når fartøyet eies eller drives av et rettssubjekt som med et annet fartøy har tatt del i fiskeaktiviteter som vesentlig er i strid med et ønsket beskatnings- eller fiskemønster, eller som vesentlig er i strid med regler om fiskeaktiviteter som er avtalt med fremmed stat. 

Ny § 7 skal lyde:§ 7 Forbud mot lasting, lossing og havne-, forsynings- og støttetjenesterFiskeridirektoratet kan nedlegge forbud mot lasting, lossing og havne-, forsynings- og støttetjenester i norsk havn, til og fra fartøy som er eller blir underlagt forbud etter § 6.Forbud kan også nedlegges mot omlasting, forsynings- og støttetjenester i Norges territorialfarvann og territorialfarvannet ved Jan Mayen, til og fra fartøy som er eller blir underlagt forbud etter § 6. 

Ny § 8 skal lyde:§ 8 Regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoners IUU-listerFiskeridirektoratet kan nedlegge forbud som nevnt i §§ 6 og 7 for fartøy som er oppført på regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoners lister over fartøy som tar del i illegale, urapporterte eller uregulerte fiskeaktiviteter.

Ny § 9 skal lyde:§ 9 Forbud mot omlasting, forsynings- og støttetjenester til og fra annet fartøy med norsk fartøyFiskeridirektoratet kan nedlegge forbud mot omlasting, forsynings- og støttetjenester til og fra annet fartøy med norsk fartøy når det er eller blir nedlagt forbud rettet mot førstnevnte fartøy i medhold av §§ 6, 7 og 8. 

Ny § 10 skal lyde:§ 10 Forholdet til fartøyenes flaggstatFiskeridirektoratet skal varsle fartøyets flaggstat i rimelig tid før forbud nedlegges dersom det ikke kan oppstå fare for at formålet med forbudene forspilles. Forbud skal ikke nedlegges dersom flaggstaten innen rimelig tid notifiserer at de har ilagt og gjennomført sanksjoner, og Fiskeridirektoratet anser sanksjonene som relevante og tilstrekkelige.Fiskeridirektoratet skal vurdere om et nedlagt forbud skal opprettholdes dersom flaggstaten i ettertid notifiserer at de har ilagt sanksjoner for samme forhold. Forbud skal ikke opprettholdes dersom ilagte sanksjoner anses som relevante og tilstrekkelige.Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder ikke i forhold til forbud nedlagt med hjemmel i §§ 5 eller 8. 

Ny § 11 skal lyde:§ 11 Offentliggjøring av lister over fartøy som er omfattet av forbudFiskeridirektoratet skal offentliggjøre lister over de forbud som til enhver tid gjelder samt over de fartøy der det er sendt melding til flaggstaten om at forbud vurderes nedlagt.Listene skal til enhver tid være tilgjengelige på Fiskeridirektoratets nettsted med adressen www.fiskeridir.no. 

Ny § 12 skal lyde:§ 12 Straff og inndragning

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrifts §§ 2 til 9 straffes i henhold til lov av 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann § 10, lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske mv. § 53 og lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone § 8.Inndragning kan skje i henhold til lov av 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driverfiske m.v. i Norges territorialfarvann § 11, lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske mv. § 54 og lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone § 9.

 

 

Tidligere § 5 oppheves.

 

 

Tidligere § 6 blir ny § 13.II

 

 

Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2007.

”””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om forbud mot landing av fisk og andre særskilte tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

 

Fastsatt av Fiskeridepartementet 6. august 1993 med hjemmel i lov 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen § 8 første ledd bokstav b) og c), jf. kgl.res. 19. februar 1993 nr. 114.

 

 

 

§ 1 Virkeområde

 

Forbud mot landing av fisk i denne forskrift gjelder fisk fanget med utenlandsk fartøy i farvann utenfor norsk fiskerijurisdiksjon, med mindre annet følger av den enkelte bestemmelse.

 

 

 

§ 2 Forbud mot ilandføring av fisk av felles interesse med andre stater i bestemte tilfeller

 

Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk fra fiskebestand av felles interesse med andre stater som ikke er gjenstand for omforent bestandsregulering, eller som er underlagt norsk regulering.

 

Det er forbudt å ilandføre fangst som er tatt i områder under norsk fiskerijurisdiksjon dersom fangsten består av fisk fra fiskebestand av felles interesse med andre stater, og fangsten ikke er tatt på grunnlag av fiskeriavtale mellom Norge og flaggstaten.

 

 

 

§ 3 Forbud mot ilandføring av fisk tatt strid med ønsket beskatningsmønster eller ved fare for overfiske

 

Det er forbudt å ilandføre fangst som er tatt i strid med et ønsket beskatningsmønster eller som innebærer at forsvarlige totalkvoter av det aktuelle fiskeslaget vil kunne bli overskredet.

 

En fangst skal anses for å være i strid med første ledd når den består av fisk fra fiskebestander som er underlagt norske reguleringer, og er tatt uten grunnlag i fiskeriavtale mellom Norge og

flaggstaten, eller av fartøy som er registrert i en stat som Norge ikke har inngått fiskeriavtale med.

 

 

 

§ 4 Forbud mot ilandføring av fisk tatt i strid med bestemmelser i internasjonale avtaler

 

Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk som er tatt i strid med bestemmelser fastsatt av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller -arrangementer, herunder slik fangst tatt av borgere fra stater som ikke er medlemmer eller ikke er parter i slike organisasjoner eller arrangementer.

 

Med fiskeriforvaltningsarrangementer menes i denne sammenheng omforent regulering av bestander innenfor et arrangement mellom andre stater eller sammenslutning av stater og Norge.

 

 

 

§ 5 Innhenting av bekreftelse fra flaggstat og forbud mot ilandføring

 

Fiskeridirektoratet kan anmode om bekreftelse på at fangsten ikke er tatt som ledd i fiskeaktiviteter som er i strid med et ønsket beskatnings- eller fiskemønster, eller som er i strid med regler om fiskeaktiviteter som er avtalt med fremmed stat. Anmodning om bekreftelse sendes flaggstaten til fartøyet som fører fangsten eller flaggstaten til fartøy som fisket den.

 

Fiskeridirektoratet kan nedlegge forbud mot ilandføring av fangsten inntil tilfredsstillende bekreftelse er mottatt.

 

 

 

§ 6 Forbud mot ilandføring, omlasting og bearbeiding av fisk i norsk havn

 

Fiskeridirektoratet kan nedlegge forbud mot ilandføring fra fangstfeltet, samt omlasting og bearbeiding av fisk i norsk havn, med fartøy som ikke er norsk når fartøyet har tatt del i fiskeaktiviteter som vesentlig er i strid med et ønsket beskatnings- eller fiskemønster, eller som vesentlig er i strid med regler om fiskeaktiviteter som er avtalt med fremmed stat.

 

Forbud kan også nedlegges når fartøyet eies eller drives av et rettssubjekt som med et annet fartøy har tatt del i fiskeaktiviteter som vesentlig er i strid med et ønsket beskatnings- eller fiskemønster, eller som vesentlig er i strid med regler om fiskeaktiviteter som er avtalt med fremmed stat.

 

 

 

§ 7 Forbud mot lasting, lossing og havne-, forsynings- og støttetjenester

 

Fiskeridirektoratet kan nedlegge forbud mot lasting, lossing og havne-, forsynings- og støttetjenester i norsk havn, til og fra fartøy som er eller blir underlagt forbud etter § 6.

 

Forbud kan også nedlegges mot omlasting, forsynings- og støttetjenester i Norges territorialfarvann og territorialfarvannet ved Jan Mayen, til og fra fartøy som er eller blir underlagt forbud etter § 6.

 

 

 

§ 8 Regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoners IUU-lister

 

Fiskeridirektoratet kan nedlegge forbud som nevnt i §§ 6 og 7 for fartøy som er oppført på regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoners lister over fartøy som tar del i illegale, urapporterte eller uregulerte fiskeaktiviteter.

 

 

 

§ 9 Forbud mot omlasting, forsynings- og støttetjenester til og fra annet fartøy med norsk fartøyFiskeridirektoratet kan nedlegge forbud mot omlasting, forsynings- og støttetjenester til og fra annet fartøy med norsk fartøy når det er eller blir nedlagt forbud rettet mot førstnevnte fartøy i medhold av §§ 6, 7 og 8. 

 

§ 10 Forholdet til fartøyenes flaggstat

 

Fiskeridirektoratet skal varsle fartøyets flaggstat i rimelig tid før forbud nedlegges dersom det ikke kan oppstå fare for at formålet med forbudene forspilles. Forbud skal ikke nedlegges dersom flaggstaten innen rimelig tid notifiserer at de har ilagt og gjennomført sanksjoner, og Fiskeridirektoratet anser sanksjonene som relevante og tilstrekkelige.

 

Fiskeridirektoratet skal vurdere om et nedlagt forbud skal opprettholdes dersom flaggstaten i ettertid notifiserer at de har ilagt sanksjoner for samme forhold. Forbud skal ikke opprettholdes dersom ilagte sanksjoner anses som relevante og tilstrekkelige.

 

Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder ikke i forhold til forbud nedlagt med hjemmel i §§ 5 eller 8.

 

 

 

§ 11 Offentliggjøring av lister over fartøy som er omfattet av forbud

 

Fiskeridirektoratet skal offentliggjøre lister over de forbud som til enhver tid gjelder samt over de fartøy der det er sendt melding til flaggstaten om at forbud vurderes nedlagt.

 

Listene skal til enhver tid være tilgjengelige på Fiskeridirektoratets nettsted med adressen www.fiskeridir.no. 

 

§ 12 Straff og inndragning

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrifts §§ 2 til 9 straffes i henhold til lov av 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann § 10, lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske mv. § 53 og lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone § 8.

 

Inndragning kan skje i henhold til lov av 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driverfiske m.v. i Norges territorialfarvann § 11, lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske mv. § 54 og lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone § 9.

 

 

 

§ 13 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

"""""""""""""""""""""""""""""