J-89-2007 Forskrift om stopp i fisket etter vassild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-89-2007

 

 

 

 

Bergen, 20.4. 2007

HY/EW

 

Forskrift om stopp i fisket etter vassild nord for 62° N i 2007

 

Fiskeridirektoratet har den 12. april  2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av

18. desember  2006 om regulering av fisket etter vassild nord for 62° N i 2007 § 6, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Stopp i fisket

 

Fisket etter vassild nord for 62° N stoppes med virkning fra 12. april kl 20.00.

 

Siste frist for levering av fangst er fredag 13. april kl 24.00.

 

 

 

§ 2 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mai 2007.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,