J-95-2007 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i NØS

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-95-2007

(J-36-2007 UTGÅR)

 

Bergen, 20.04.2007

HØ/EW

 

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007.

 

Fiskeridirektoratet har den 20. april 2007, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13 mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land,  og kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

I

 

I forskrift av 30. januar 2007 nr. 120 om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 gjøres følgende endring:

 

§ 2 annet ledd (nytt) skal lyde:

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 første ledd har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske 185.728 tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare 34.560 tonn fiskes i Norges økonomiske sone.

 

II

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””””””””””””

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007.

 

Fiskeridirektoratet har den 30. januar 2007, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13 mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land,  og kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1 Generelt forbud

 

Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

 

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N

 

§ 2 Kvoter nord for 62° N

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

 

a) 3.792 tonn norsk arktisk torsk

b) 1.138 tonn andre arter som bifangst

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske 185.728 tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare 34.560 tonn fiskes i Norges økonomiske sone.

 

§ 3 Bifangst

 

Kvoten som nevnt i § 2 bokstav b kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk.

 

§ 4 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål.

 

Det er forbudt å fiske med stormasket trål (135 mm) og fiske etter vassild og kolmulemed småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.   66° 30’N      06° 59’Ø

2.   66° 21’N      06° 44’Ø

3.   65° 43’N      06° 00’Ø

4.   65° 20’N      06° 00’Ø

5.   65° 20’N      05° 30’Ø

6.   66° 00’N      05° 30’Ø

7.   67° 30’N      06° 34,27’Ø

8.   67° 10’N      08° 00’Ø

9.   67° 10’N      08° 35’Ø

10. 67° 00’N      08° 18’Ø

11. 66° 50’N      08° 09’Ø, herifra i en rett linje til pkt.1

 

Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmulemed småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. 62° 36’N        03° 00’Ø

2. 62° 10’ N       01° 15’Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)

3. 62° 40’N        00° 52’Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)

4. 63° 00’N        03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

 

§ 5 Bifangst av uer

 

Ved fiske etter norsk arktisk torsk er det adgang til å ha inntil 15% bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

 

§ 6 Bifangst av blåkveite

 

Ved fiske etter norsk arktisk torsk er det tillatt å ha inntil 7% innblanding av blåkveite om bord og av landet fangst ved avslutning av fisket i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12% bifangst av blåkveite i de enkelte fangster.

 

Kapittel 3. Fellesbestemmelser

 

§ 7 Beregning av fangstkvanta

 

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

 

§ 8 Straff og inndragning

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 9 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2007.

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””