J-49-2007 Forskrift om stengning av et område i Kongsfjorden på Svalbard for fiskeativitet

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-49-2007

 

 

 

 

Bergen, 26.02.2007

HØ/EW

 

 

Forskrift om stengning av et område i Kongsfjorden på Svalbard for fiskeaktivitet.

 

Fastsatt ved kgl.res. 2. februar 2007 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

 

 

 

§ 1. Formål

 

Forskriftens formål er å avverge interessekonflikt mellom forskning og trålfiske i et område av Kongsfjorden på Svalbard som er av spesiell verdi for forskningen i Ny-Ålesund.

 

 

 

§ 2. Fiske med trål - omfang av begrepet

 

Denne forskriften omfatter alt fiske med trål som drives i ervervsøyemed. Fiske med trål inkluderer også annen lignende aktivitet som vil kunne skade bunnforholdene i fjorden, herunder tråling etter tang, tare og skjell. Fiske til forskningsformål eller fangst av hval er ikke omfattet av forskriften.

 

Sysselmannen på Svalbard kan i konkrete tilfeller avgjøre hvorvidt en aktivitet omfattes av forskriften eller ikke.

 

 

 

§ 3. Forbud mot fiske med trål

 

Alt fiske med trål er forbudt i følgende sammenhengende område i Kongsfjorden på Svalbard:

 

Øst for en rett linje mellom følgende posisjoner:

 

 

A: 78 ° 58,00 ' N

11 ° 19,45 ' Ø

 

B: 79 ° 02,24 ' N

11 ° 15,02 ' Ø

C: 79 ° 00,57 ' N

11 ° 29,16 ' Ø

D: 79 ° 03,55 ' N

11 ° 38,51 ' Ø.

Grensen for det området hvor fiskeriaktivitet er forbudt fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:200.000, datert 18. mars 2005.

 

Forskriften med kart oppbevares hos Justis- og politidepartementet.

 

 

 

§ 4. Kontroll

 

Sysselmannen på Svalbard håndhever denne forskriften. Det kan gis direktiver til Kystvakten, jf. lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten § 12 annet ledd, jf. § 19 tredje ledd og § 22.

 

 

 

§ 5. Straff

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift eller medvirkning til det, straffes etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 annet ledd.

 

 

 

§ 6. Ikrafttredelse og endring

 

Denne forskrift trer i kraft straks. Justis- og politidepartementet kan gjøre endringer i denne forskrift.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””