J-12-2007 Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-12-2007

(J-122-2006 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 11.1.2007

EHB/EW

 

Oppretting av vedtak 17. juni 2005 om delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 9. januar 2007 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 4, § 6 tredje ledd, § 7 andre ledd, § 9, § 11 andre ledd,
§ 12 og § 18 andre ledd.


 

 

I

 

Fiskeri- og kystdepartementets vedtak 17. juni 2005 fastsatt med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) endres som følger:

 

 

Punkt 4 tredje avsnitt (nytt) skal lyde:

 

Delegeringen omfatter også myndighet til å godkjenne eierendringer i foretak som er gitt dispensasjon, dersom eierendringen ikke medfører at en eier får kontroll over mer enn 50% av foretaket. Dersom eiersammensetningen er slik at en eier vurderes å oppnå kontroll med en mindre andel enn 50%, skal søknaden imidlertid likevel oversendes departementet for behandling.

 

 

Punkt 6 andre avsnitt (endret) skal lyde:

 

Myndigheten til å tildele tillatelse i medhold av § 12 til å drive fiske med snurrevad for fartøy på eller over 27,5 meter største lengde etter forskrift 25. juli 1986 nr. 1609 om midlertidig konsesjonsordning for fiske med snurrevad §1 delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor.

II

Endringene under I gjelder  straks.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

Delegeringsvedtaket lyder etter dette:

 


Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. juni 2005 nr. 607 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 4, § 6 tredje ledd, § 7 andre ledd, § 9, § 11 andre ledd,
§ 12 og § 18 andre ledd.


Fiskeri- og kystdepartementet har den 17. juni 2005 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 4 , § 6 tredje ledd, § 7 andre ledd, § 9 , § 11 andre ledd,
§ 12 og § 18 andre ledd delegert vedtaksmyndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

 

 

I

 

Fiskeri- og kystdepartementets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) delegeres som følger:

 

1.

Myndigheten etter § 4 første ledd til å treffe vedtak om ervervstillatelse for fartøy som skal delta i konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet og til Fiskeridirektoratets regionkontor for de tillatelsene disse har myndighet til å tildele.

 

Vedtak om ervervstillatelse for fartøy som skal delta i ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

2.

Myndigheten etter § 6 tredje ledd til å gi dispensasjon fra aktivitetskravet, når det dreier seg om utskiftning av et fartøy som samme eier tidligere er gitt ervervstillatelse for, delegeres til Fiskeridirektoratet.

 

3.

Myndigheten etter § 7 andre ledd tredje punktum til å tildele gjenværende ektefelle i uskiftet bo en tidsubegrenset ervervstillatelse for fartøy som skal delta i konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for de tillatelsene disse har myndighet til å tildele.

 

Vedtak om tildeling av tidsubegrenset ervervstillatelse for fartøy som skal delta i ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

4.

Myndigheten etter § 9 til å gi samtykke til eierendring i selskap eller sammenslutning som eier fiskefartøy som nyttes til konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for de tillatelsene disse har myndighet til å tildele. Delegeringen forutsetter at samtykket til eierendringen ikke avhenger av at det blir gitt dispensasjon i medhold av § 6 tredje ledd. 

 

Vedtak om samtykke til eierendring for fartøy som skal nyttes til ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

Delegeringen omfatter også myndighet til å godkjenne eierendringer i foretak som er gitt dispensasjon, dersom eierendringen ikke medfører at en eier får kontroll over mer enn 50% av foretaket. Dersom eiersammensetningen er slik at en eier vurderes å oppnå kontroll med en mindre andel enn 50%, skal søknaden imidlertid likevel oversendes departementet for behandling.

 

5.

Myndigheten etter § 11 til å tilbakekalle en ervervstillatelse for fartøy som nyttes til konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for de tillatelsene disse har myndighet til å tildele i medhold av dette vedtaket nr. 6 andre avsnitt.

 

Vedtak om å tilbakekalle ervervstillatelse for fartøy som nyttes til ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

6.

Myndigheten til å tildele spesiell tillatelse i medhold av § 12 delegeres til Fiskeridirektoratet.

 

Myndigheten til å tildele tillatelse i medhold av § 12 til å drive fiske med snurrevad for fartøy på eller over 27,5 meter største lengde etter forskrift 25. juli 1986 nr. 1609 om midlertidig konsesjonsordning for fiske med snurrevad §1 delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

7.

Myndigheten etter § 18 andre ledd, jf. § 11 til å tilbakekalle en spesiell tillatelse, delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for de tillatelsene dette har myndighet til å tildele.

 

8.

Når myndighet er delegert Fiskeridirektoratets regionkontor, er Fiskeridirektoratet klageinstans.

 

9.

Med konsesjonspliktig fiske menes fiske som er forbudt uten å være tildelt spesiell tillatelse i medhold av deltakerloven § 12.

 

 

II

Fiskeri- og kystdepartementets vedtak av 22. januar 2003 nr. 58 om delegering av kompetanse til å fatte vedtak om ervervstillatelse etter deltakerloven oppheves ved ikraftsetting av denne delegeringen.
III

Delegeringen gjelder fra 1. juli 2005.

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””