J-24-2007 Regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i NØS

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-24-2007

(J-18-2006 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 25.01.2007

HØ/EW

 

 

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° n i 2007.

 

Fiskeridirektoratet har den 25. januar 2007, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13 mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Generelt forbud

 

Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N.

 

 

 

§ 2 Kvoter

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører svensk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr:

 

a) 382 tonn torsk

b) 707 tonn hyse

c) 880 tonn sei

d) 190 tonn lyr/hvitting

e) 242 tonn makrell, herunder bifangst

f) 800 tonn industrifisk, hvorav maksimalt 400 tonn hestmakrell

g) 846 tonn sild

h) 164 tonn reker

i) Andre arter i tradisjonelt omfang.

 

 

§ 3 Bifangst

 

Bifangst av torsk, hyse, sei, lyr og hvitting avregnes mot kvotene for disse fiskeslagene.

 

Bifangst av makrell i sildefisket er begrenset til 10% i vekt av sild til enhver tid.

 

 

 

§ 4 Rapporteringsplikt

 

Fiskeridirektoratet kan gi nærmere regler om rapporteringsplikt, herunder regler om daglig fangstrapportering.

 

 

 

§ 5 Beregning av fangstkvanta

 

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

 

 

 

§ 6 Straff og inndragning

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 7 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2007.

 

””””””””””””””””””””””””””””””””