J-69-2007 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-69-2007

(J-229-2006 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 23.03.2007

TM/EW

 

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007

Fiskeridirektoratet har den 23. februar 2007 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007 § 3 fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

 

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål av 18. desember 2006 gjøres følgende endringer:

 

 

 

§ 3. Totalkvote (ny) skal lyde:

 

Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande tobis i perioden 1. april til og med 6. mai 2007.

 

Fartøyene kan fiske inntil 20.000 tonn tobis i EU-sonen i ICES statistikkområdet IV.

 

 

 

§ 4 Påmelding, loddtrekning og deltakelse (ny) skal lyde:

 

Deltakelse i fisket etter tobis skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet. Etter påmeldingsfristens utløp avgjøres deltakelsen ved loddtrekning.

 

Hvert fartøy kan delta med en tur som skal være påbegynt og gjennomført innenfor en periode angitt av Fiskeridirektoratet. Det avgjøres ved loddtrekning i hvilken av følgende perioder fartøyet får delta i fisket:

 

a)       1. april til og med 22. april,

b)      16. april til og med 29. april eller

c)       23. april til og med 6. mai

 

Fartøy som får adgang til å delta skal melde utseiling til Fiskeridirektoratet.

 

 

 

§ 5 Fangstdagbok (ny) skal lyde:

 

Fartøy som får delta i fisket etter tobis skal føre fangstdagbok i henhold til forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy av 29. juni 2001. Kopi av fangstdagbok skal ved endt tur umiddelbart sendes pr telefaks til Havforskningsinstituttet (telefaksnummer +47 37 05 90 21).

 

 

 

§ 6 Bemyndigelse (endret) skal lyde:

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter tobis i EU sonen når områdekvoten er beregnet oppfisket.

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

II

 

 

Dette medfører at § 3 blir ny § 2 og §§ 4 til 6 endres til §§ 6 til 8.

 

III

 

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

Forskriften lyder etter dette:


 

Forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007

 

Fiskeri og kystdepartementet har den 18. desember 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Generelt forbud

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis og øyepål.

 

 

 

§ 2 Øyepål

 

Uten hinder av § 1 kan øyepål fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

 

 

 

§ 3. Totalkvote

 

Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande tobis i perioden 1. april til og med 6. mai 2007.

 

Fartøyene kan fiske inntil 20.000 tonn tobis i EU-sonen i ICES statistikkområdet IV.

 

 

 

§ 4 Påmelding, loddtrekning og deltakelse

 

Deltakelse i fisket etter tobis skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet. Etter påmeldingsfristens utløp avgjøres deltakelsen ved loddtrekning.

 

Hvert fartøy kan delta med en tur som skal være påbegynt og gjennomført innenfor en periode angitt av Fiskeridirektoratet. Det avgjøres ved loddtrekning i hvilken av følgende perioder fartøyet får delta i fisket:

 

a)       1. april til og med 22. april,

b)      16. april til og med 29. april eller

c)       23. april til og med 6. mai

 

Fartøy som får adgang til å delta skal melde utseiling til Fiskeridirektoratet.

 

 

 

§ 5 Fangstdagbok

 

Fartøy som får delta i fisket etter tobis skal føre fangstdagbok i henhold til forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy av 29. juni 2001. Kopi av fangstdagbok skal ved endt tur umiddelbart sendes pr telefaks til Havforskningsinstituttet (telefaksnummer +47 37 05 90 21).

 

 

 

§ 6 Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter tobis i EU sonen når områdekvoten er beregnet oppfisket.

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

 

 

§ 7 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 8 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007 og gjelder til og med 31. desember 2007.

 

””””””””””””””””””””””””””””””