J-24-2009 Regulering av fisket for fartøy med færøysk flagg i NØS og ved Jan Mayen i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-24-2009

(J-200-2007 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 09.02.09

HØ/EW

 

 

 

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009

 

Fiskeridirektoratet har den 9. februar 2009, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13 mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, fastsatt følgende forskrift:

 

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

 

 

 

§ 1 Generelt forbud

 

Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayenmellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

 

 

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N og fiskerisonen ved jan mayen

 

 

 

§ 2 Kvoter nord for 62° N

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62°N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

 

a) 1.951 tonn norsk arktisk torsk

b) 1.460 tonn norsk arktisk hyse

c) 1.500 tonn sei

d)    100 tonn andre arter, herunder uer og blåkveite, som bifangst

e) 1.505 tonn makrell. 

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske 50.061 tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62°N og fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare 37.224 tonn fiskes i Norges økonomiske sone.

 

Det kvantum som er nevnt i første ledd bokstav b inkluderer bifangst av norsk arktisk hyse ved fiske etter torsk og sei.

 

Det kvantum som er nevnt i første ledd bokstav c inkluderer bifangst av sei ved fiske etter norsk arktisk torsk og hyse.

 

Kvoten av makrell som nevnt i første ledd bokstav e kan også fiskes i området som beskrevet i § 13.

 

 

 

§ 3 Kvoter nord for 62° N tildelt av Russland

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta som er tildelt Færøyene av Russland:

 

a) 2.300 tonn norsk arktisk torsk

b)    200 tonn andre arter, herunder uer, sei og blåkveite som bifangst

 

 

 

§ 4 Bifangst av uer

 

Ved fisket etter andre arter er det tillatt å ha inntil 15% innblanding av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.

 

Av kvotene på tilsammen 300 tonn som fremkommer i § 2 første ledd bokstav d og § 3 bokstav b kan det fiskes inntil 150 tonn uer som bifangst.

 

 

 

§ 5 Bifangst av blåkveite

 

Ved fiske etter andre arter i Norges økonomiske sone nord for 62° N er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster og av landet fangst.

 

 

§ 6 Bifangst av sei

 

Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 25% bifangst av sei i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

 

 

 

§ 7 Soneadgang ved fisket etter makrell

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg, i tillegg til kvoten som framgår av § 2 første ledd bokstav e, adgang til å fiske 23.468tonn av Færøyenes nasjonale kvote av makrell i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

 

 

 

§ 8 Soneadgang ved fisket etter kolmule

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske 12.107 tonn av Færøyenes nasjonale kvote av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N.

 

 

 

§ 9 Fisket etter hestmakrell

 

Det er adgang til å fiske kvoten av hestmakrell som er angitt i § 12 bokstav c nord for 62° N.

 

 

 

§ 10 Fisket i det tilstøtende område i Barentshavet

 

All fangst i det området som er angitt i midlertidige forskrifter av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst § 1, skal rapporteres til Fiskeridirektoratet.

 

Fangster i området som nevnt i første ledd avregnes på de tildelte kvoter for norsk og russisk jurisdiksjonsområde med like andeler for hvert av de to land.

 

 

 


§ 11 Forbud mot fiske med stormasket og småmasket trål

 

Det er forbudt å fiske med stormasket trål (135 mm) og fiske etter vassild og kolmulemed småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.   N 66° 30’                 Ø 06° 59’

2.   N 66° 21’                 Ø 06° 44’

3.   N 65° 43’                 Ø 06° 00’

4.   N 65° 20’                 Ø 06° 00’

5.   N 65° 20’                 Ø 05° 30’

6.   N 66° 00’                 Ø 05° 30’

7.   N 66° 30’                 Ø 06° 34,27’

8.   N 67° 10’                 Ø 08° 00’

9.   N 67° 10’                 Ø 08° 35’

10. N 67° 00’                 Ø 08° 18’

11. N 66° 50’                 Ø 08° 09’ herifra i en rett linje til pkt. 1

 

Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmulemed småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. N 62° 36’                   Ø 03° 00’

2. N 62° 10’                   Ø 01° 15’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)

3. N 62° 40’                   Ø 00° 52’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)

4. N 63° 00’                   Ø 03° 00’ herifra i en rett linje til pkt. 1

 

 

Kapittel 3. Norges økonomiske sone sør for 62° N

 

 

 

§ 12 Kvoter sør for 62° N

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

 

a)         50 tonn sei, inklusive bifangst i andre fiskerier

b)       442 tonn sild, inklusive bifangst i andre fiskerier

c)       200 tonn hestmakrell

d)       500 tonn brisling

e)       100 tonn andre arter

 

Bifangst av sild er begrenset til 20% i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

 

 

§ 13 Fisket etter makrell i nærmere avgrensete områder

 

Kvoten av makrell som nevnt i § 2 første ledd bokstav e og § 7 kan også fiskes i et direkte fiske i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene sør for 62° N og nord for 57° 30' N.

 

 

Kapittel 4. Fellesbestemmelser

 

 

 

§ 14 Beregning av fangstkvanta

 

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

 

 

 

§ 15 Straff og inndragning

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 16 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2009.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””