J-15-2009 Regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i NØS og ved Jan Mayen i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-15-2009

(J-274-2008 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 27.1.2009

PS/EW

 

 

 

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 2008 nr 1402 om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009 

 

Fiskeridirektoratet har den 27. januar 2009, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

I forskrift av 16. desember 2008 om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen, gjøres følgende endring:

 

 

KAPITTEL 2. FISKET I NORGES ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N

 

 

 

§ 2.Ny bokstav h) skal lyde:

 

h) 152 000 tonn lodde

 

Nytt andre ledd skal lyde:

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når de kvanta som er angitt i bokstavene a) til h) er beregnet oppfisket.

 

 

 

§ 8 (ny) skal lyde:

 

Det er forbudt å fiske lodde nord for 74° N og øst for 30° Ø og i fiskevernsonen ved Svalbard.

 

Tidligere §§ 8 til 12 blir nye §§ 9 til 13.

 

II

 

Forskriften trer i kraft straks.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Forskriften lyder etter dette:

 

 

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009.

 

Fiskeridirektoratet har den 16. desember 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, fastsatt følgende forskrift:

 

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

 

 

§ 1 Generelt forbud

 

Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

 

 

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

 

 

 

§ 2 Kvoter nord for 62°N

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

 

a)       140.000 tonn norsk arktisk torsk,

b)      20.000 tonn norsk arktisk hyse,

c)       3.000 tonn steinbit,

d)      15.000 tonn sei,

e)      2.000 tonn uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) som bifangst,

f)         210.633 tonn norsk vårgytende sild. Kvoten kan også fiskes i fiskerisonen ved Jan Mayen.

g)      3.000 tonn andre arter som bifangst.

h)       152 000 tonn lodde

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når de kvanta som er angitt i bokstavene a) til h) er beregnet oppfisket.

 

 

 

§ 3 Fiske etter sei

 

Inntil 7.000 tonn av kvoten av sei som nevnt i § 2 bokstav d kan fiskes i et direktefiske. Resterende kvantum kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk og hyse, og maksimalt 5% i hver enkelt fangst i fisket etter sild.

 

 

 

§ 4 Bifangst av uer

 

Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 15% bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster.

 

 

 

§ 5 Bifangst av blåkveite

 

Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7% innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12% bifangst av blåkveite i de enkelte fangster.

 

 

 

§ 6 Bifangst av andre arter

 

Kvoten av andre arter som nevnt i § 2 bokstav g gjelder bare arter som ikke er kvoteregulert, og kan bare fiskes som bifangst ved fiske etter kvoteregulerte arter.

 

 

 

§ 7 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål.

 

Det er forbudt å fiske med stormasket trål (135 mm) og fiske etter vassild og kolmulemed småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.   66° 30’N      06° 59’Ø

2.   66° 21’N      06° 44’Ø

3.   65° 43’N      06° 00’Ø

4.   65° 20’N      06° 00’Ø

5.   65° 20’N      05° 30’Ø

6.   66° 00’N      05° 30’Ø

7.   66° 30’N      06° 34,27’Ø

8.   67° 10’N      08° 00’Ø

9.   67° 10’N      08° 35’Ø

10. 67° 00’N      08° 18’Ø

11. 66° 50’N      08° 09’Ø herfra i rett linje til pkt.1.

 

Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmulemed småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. 62° 36’N        03° 00’Ø

2. 62° 10’ N       01° 15’Ø (ved NØS ytre grense)

3. 62° 40’N        00° 52’Ø (ved NØS ytre grense)

4. 63° 00’N        03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

 

 

 

§ 8 Fiske etter lodde

 

Det er forbudt å fiske lodde nord for 74° N og øst for 30° Ø og i fiskevernsonen ved Svalbard.

 

 

Kapittel 3. Fisket etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

 

 

 

§ 9 Kvote og områdebegrensning

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske 10.268tonn kolmule i et område i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene vest av rette linjer trukket gjennom følgende posisjoner:

 

1.   N 73° 30' Ø 15° 00'

2.   N 73° 00' Ø 14° 40'

3.   N 72° 30' Ø 14° 40'

4.   N 71° 45' Ø 15° 10'

5.   N 71° 00' Ø 16° 54'

6.   N 70° 14' Ø 16° 58'

7.   N 69° 33' Ø 15° 32'

8.   N 69° 09' Ø 13° 37'

9.   N 68° 45' Ø 11° 20'

10. N 67° 40' Ø 09° 27'

11. N 67° 20' Ø 08° 40'

12. N 67° 05' Ø 08° 00'

13. N 66° 15' Ø 05° 40'

14. N 64° 10' Ø 05° 40'

15. N 63° 15' Ø 05° 00'

16. N 62° 40' Ø 03° 00'

17. N 62° 00' Ø 02° 00'.

 

 

 

§ 10 Bifangst av makrell

 

Ved fiske etter kolmule er det tillatt å ha inntil 10% bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster.

 

 

Kapittel 4. Fellesbestemmelser

 

 

 

§ 11 Beregning av fangstkvanta

 

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

 

 

 

§ 12 Straff og inndragning

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 13 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2009 og gjelder til og med 31. desember 2009.

””””””””””””””””””””””””””””