J-16-2009 Stenging av felt ved fare for neddreping, innblanding mellom Hadselfjorden og Stoksund

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-16-2009

(J-9-2009 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 27.1.2009

BR/EW

 

 

 

Forskrift om endring av forskrift om stenging av felt ved fare for neddreping, innblanding m.m innenfor den norske grunnlinje fra 68°33N (Hadselfjorden) til 64°05N (Stoksund) 

 

Fiskeridirektoratet region Troms har 27. januar 2009 med hjemmel i forskrift av 18. desember 2008 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2009 § 22 fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

I Fiskeridirektoratets forskrift av 15. januar 2009 om stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m. innenfor den norske grunnlinje fra 68°33N (Hadselfjorden) til 64°05N (Stoksund) gjøres følgende endring:

 

 

Overskriften (endret) skal lyde:

 

Forskrift om stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m. innenfor den norske grunnlinje fra 68°33’ N til 65°00’ N

 

 

§ 1 andre ledd (nytt) skal lyde:

 

Det er fra og med 27. januar 2009 kl. 1200, forbudt å fiske norsk vårgytende sild innenfor den norske grunnlinje, avgrenset av følgende Nord-posisjoner:

 

Nord 68 grader 33 minutter

Nord 65 grader 00 minutter

 

 

Gjeldende § 1 andre og tredje ledd blir ny § 1 tredje og fjerde ledd.

 

 

 

§ 1 tredje ledd (endret) skal lyde:

 

Fiskeridirektoratet region Troms kan dispensere fra forbudet i spesielle tilfeller. Det skal da innhentes tillatelse før fiske etter norsk vårgytende sild innenfor grunnlinjakan ta til.

 

 

II

 

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m. innenfor den norske grunnlinje fra 68°33 N til 65°00 N

 

Fiskeridirektoratet region Troms har 15. januar 2009 med hjemmel i forskrift av 18. desember 2008, om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2009, § 22, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Stenging av fiskefelt

 

Det er fra og med 15. januar 2009 kl. 1600, forbudt å fiske norsk vårgytende sild innenfor den norske grunnlinje, avgrenset av følgende Nord-posisjoner:

 

Nord 68 grader 33 minutter

Nord 64 grader 5 minutter

 

Det er fra og med 27. januar 2009 kl. 1200, forbudt å fiske norsk vårgytende sild innenfor den norske grunnlinje, avgrenset av følgende Nord-posisjoner:

 

Nord 68 grader 33 minutter

Nord 65 grader 00 minutter

 

Fiskeridirektoratet region Troms kan dispensere fra forbudet i spesielle tilfeller. Det skal da innhentes tillatelse før fiske etter norsk vårgytende sild innenfor grunnlinja kan ta til.

 

Dette gjøres ved å ta kontakt med Fiskeridirektoratets sjøgående ressurskontroll

på tlf. 91 18 74 75

 

 

 

§ 2 StraffDen som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) av 6. juni 2008 § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31.12.2009.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””