J-220-2009 Regulering av fisket for færøyske fartøy i NØS og ved Jan Mayen i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskeridirektoratet

Hopp til hovedinnhold.

Melding fra fiskeridirektøren

J-220-2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009

Erstatter: J-217-2009

Gyldig fra: 16. 11. 2009

Gyldig til: 31. 12. 2009

Bergen, 18. 11. 2009

Fiskeridirektoratet har den 16. november 2009, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift av 9. februar 2009 om regulering av fisket med fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009, gjøres følgende endring:

§ 2 første ledd bokstav c (endret) skal lyde:
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62°N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

c) 3.500 tonn sei. Inntil 2.000 tonn av denne kvoten kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009

Fiskeridirektoratet har den 9. februar 2009, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13 mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, fastsatt følgende forskrift:

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayenmellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N og fiskerisonen ved jan mayen

§ 2 Kvoter nord for 62° N
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62°N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a) 1.951 tonn norsk arktisk torsk
b) 1.460 tonn norsk arktisk hyse
c) 3.500 tonn sei. Inntil 2.000 tonn av denne kvoten kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N.
d) 100 tonn andre arter, herunder uer og blåkveite, som bifangst
e) 1.505 tonn makrell.

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske 50.061 tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62°N og fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare 37.224 tonn fiskes i Norges økonomiske sone. Fra 11. februar 2009 kan fartøy som fører færøysk flagg fiske ytterligere 30.000 tonn av Færøyenes nasjonale kvote av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone.

Det kvantum som er nevnt i første ledd bokstav b inkluderer bifangst av norsk arktisk hyse ved fiske etter torsk og sei.

Det kvantum som er nevnt i første ledd bokstav c inkluderer bifangst av sei ved fiske etter norsk arktisk torsk og hyse.

Kvoten av makrell som nevnt i første ledd bokstav e kan også fiskes i området som beskrevet i § 13.

§ 3 Kvoter nord for 62° N tildelt av Russland
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta som er tildelt Færøyene av Russland:

a) 2.300 tonn norsk arktisk torsk
b) 200 tonn andre arter, herunder uer, sei og blåkveite som bifangst

§ 4 Bifangst av uer
Ved fisket etter andre arter er det tillatt å ha inntil 15% innblanding av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.

Av kvotene på tilsammen 300 tonn som fremkommer i § 2 første ledd bokstav d og § 3 bokstav b kan det fiskes inntil 150 tonn uer som bifangst.

§ 5 Bifangst av blåkveite
Ved fiske etter andre arter i Norges økonomiske sone nord for 62° N er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 6 Bifangst av sei
Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 25% bifangst av sei i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 7 Soneadgang ved fisket etter makrell
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg, i tillegg til kvoten som framgår av § 2 første ledd bokstav e, adgang til å fiske 23.468 tonn av Færøyenes nasjonale kvote av makrell i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

§ 8 Soneadgang ved fisket etter kolmule
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske 12.107 tonn av Færøyenes nasjonale kvote av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N.

§ 9 Fisket etter hestmakrell
Det er adgang til å fiske kvoten av hestmakrell som er angitt i § 12 bokstav c nord for 62° N.

§ 10 Fisket i det tilstøtende område i Barentshavet
All fangst i det området som er angitt i midlertidige forskrifter av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst § 1, skal rapporteres til Fiskeridirektoratet.

Fangster i området som nevnt i første ledd avregnes på de tildelte kvoter for norsk og russisk jurisdiksjonsområde med like andeler for hvert av de to land.

§ 11 Forbud mot fiske med stormasket og småmasket trål
Det er forbudt å fiske med stormasket trål (135 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.           N 66° 30’ Ø 06° 59’

2.           N 66° 21’ Ø 06° 44’

3.           N 65° 43’ Ø 06° 00’

4.           N 65° 20’ Ø 06° 00’

5.           N 65° 20’ Ø 05° 30’

6.           N 66° 00’ Ø 05° 30’

7.           N 66° 30’ Ø 06° 34,27’

8.           N 67° 10’ Ø 08° 00’

9.           N 67° 10’ Ø 08° 35’

10.       10. N 67° 00’ Ø 08° 18’

11.       11. N 66° 50’ Ø 08° 09’ herifra i en rett linje til pkt. 1

Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. N 62° 36’ Ø 03° 00’
2. N 62° 10’ Ø 01° 15’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)
3. N 62° 40’ Ø 00° 52’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)
4. N 63° 00’ Ø 03° 00’ herifra i en rett linje til pkt. 1

Kapittel 3. Norges økonomiske sone sør for 62° N

§ 12 Kvoter sør for 62° N
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a) 50 tonn sei, inklusive bifangst i andre fiskerier
b) 442 tonn sild, inklusive bifangst i andre fiskerier
c) 200 tonn hestmakrell
d) 500 tonn brisling
e) 100 tonn andre arter

Bifangst av sild er begrenset til 20% i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 13 Fisket etter makrell i nærmere avgrensete områder
Kvoten av makrell som nevnt i § 2 første ledd bokstav e og § 7 kan også fiskes i et direkte fiske i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene sør for 62° N og nord for 57° 30' N.

Kapittel 4. Fellesbestemmelser

§ 14 Beregning av fangstkvanta
Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 15 Straff og inndragning
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 16 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2009.

HØ/EWSiste J-meldinger

·                     J-220-2009 - Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009

·                     J-219-2009 - Forskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (SUK)

·                     J-218-2009 - Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

·                     J-217-2009 - Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009 (Utgått)

·                     J-216-2009 - Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2009

Fiskeridirektoratet, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen - Tlf: 03495 - Fax: 55238090 - E-post: [email protected]