23/99 Utfylling av sluttseddel

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Norges Sildesalgslag vil understreke viktigheten av at sluttseddel blir riktig utfylt. Seddelen er et juridisk dokument hvor opplysninger gitt på seddelen er avgjørende for fakturering, avregning, kvotebelastning, statistikk og kontroll. Det er kjøpers ansvar å se til at sluttseddel blir utfylt men fisker har i like stor grad ansvar for riktigheten av opplysningene, og skal også undertegne sluttseddel. Vi har registrert at Fiskeridirektoratet nå i det siste har gitt flere advarsler vedrørende mangelfullt utfylte sluttsedler. I hektiske perioder vil laget ikke prioritere oppfølgingen av mangelfullt utfylte sluttsedler med de konsekvenser dette har både for fisker og kjøper, i noen tilfeller vil sedler kunne bli returnert. Forsinkelser vil ikke bli godskrevet kjøper med ekstra kredittid. Det vil således påløpe morarente 14 dager etter levering selv om det ikke har latt seg gjøre å utstede faktura innen denne fristen. Norges Sildesalgslag antar at de fleste bedrifter i sine egenkontrollsystem har innarbeidet rutiner som sikrer riktig utfylling av sluttsedler, om så ikke er tilfelle så ber vi om at dette blir gjort. 1. Vi vil understreke viktigheten av at sluttseddelen blir utfylt NØYAKTIG og med skrift som er lett leselig(blokkbokstaver), slik at en unngår feil og forsinkelser i den videre behandling. 2. Kjøper skal skrive ut lagets sluttseddel straks etter levering, og sluttseddelen skal undertegnes av kjøper og av fisker før denne forlater mottaksstedet. 3. Båtnavn, reg merk, lev. navn (fisker) og levrandør nr, må utfylles nøyaktig. Dette er informasjon som benyttes ved utstedelse av avregning, sjekk av manntallsstatus og kontroll av godkjenninger, konsesjoner og tillatelser til å drive aktuelt fiske. Alle fiskere bør kjenne sitt eget leverandør nr og se til at dette blir notert på sluttseddel, dette gir entydig identifikasjon når seddelen registreres hos oss. 4. Vi ber kjøper benytte stempel som viser navn på kjøper, organisasjonsnummer kjøpernummer og mottaksstasjonsnummer. Denne informasjon benyttes slik at vi får entydig identifikasjon av kjøper for sjekk av garanti, godkjenning og riktig adresse for utstedelse av faktura samt angivelse av geografisk sted for landing av fangsten. 5. Fisker og kjøper skal sørge for at riktig kvantum, art , sortiment og pris føres på sluttseddelen. Oppgi kvantum i kg pr sortiment. Det skal også spesifiseres kvantum for utkast av hovedfiskeslag og kvantum pr art for eventuell bifangst av andre fiskeslag. Benyttes begrepet utkast på sluttseddelen, uten angivelse av art, vil dette av Norges Sildesalgslag bli registrert med samme art som hovedfiskeslag og kvotebelastet i samsvar med dette. 6. Ved levering av trålfangster til industriformål skal bifangstkvantum av sild spesifiseres i merknadsrubrikken på sluttseddelen. Ved levering av hestmakrellfangst til industriformål skal bifangstkvantum av makrell spesifiseres i merknadsrubrikken på sluttseddelen. 7. Det føres en sluttseddel for hvert kvoteområde/fangstrute, dette for at det kvantum fartøyet leverer skal kunne henføres til riktig kvotesone. 8. Redskap benyttet under fiske har betydning i kvotesammenheng. Informasjon om fangstens anvendelse benyttes i prisforhandlinger og blant annet for å kunne opplyses hva som er benyttet av makrell til fersk anvendelse og hva som er benyttet av sild til matjes. For flere fiskeslag er det også ulik pris etter hvilken anvendelse fisken har. Produkttilstand angir fiskens tilstand ved levering og vil stort sett i alle tilfeller, hvor det ikke er snakk om sjølproduksjon, være rund. 9. Tur nr relateres til tur nr notert i fartøyets fangstdagbok. For fartøy som er pliktig til å føre boken skal dette feltet være utfylt. Feltet delleveranse benyttes når en fangst leveres til flere kjøpere og i merknadsfeltet skal opplyses hvor resterende fangst skal leveres eller er levert. 10. Hvor det kan være aktuelt med føringstilskudd, må alle felt som berører dette utfylles nøyaktig dersom utbetaling skal gjøres fra vår side. 11. Merknader som kjøper eller fisker har, som kan ha betydning for oppgjør(reklamsjoner) må noteres i merknadsfeltet på sluttseddelen. 12. Kjøper må daglig sende inn sluttsedler til laget. Vi ber om at dette rundskrivet oppbevares om bord i det enkelte fartøy og gies til aktuell person(er) som utsteder sluttsedler på kjøpers vegne. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Øyunn Hagen Sture