51/99 Auksjonspriser på fisk til konsumanvendelse.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til kjøpere av fisk til konsumanvendelse Norges Sildesalgslag har i den senere tid registrert en del tilfeller der kjøpere i forbindelse med lagets konsumauksjoner avgir bud med tre desimaler, for eksempel kr. 1,651 pr. kg. for gruppe 1 sild, osv. Dette er en praksis som ikke er i tråd med den forståelse som har vært lagt til grunn fra kjøpernes side tidligere, der kjøpere utelukkende har avgitt bud med to desimaler. Fra lagets side har en tatt det for gitt at auksjonspriser skal oppgis med kun to desimaler. I den sammenheng vil en vise til tidligere praksis og til de minstepriser som årlig avtales mellom Fiskerinæringens Landsforening og Norges Sildesalgslag der det opereres med kun to desimaler. Norges Sildesalgslag vil på bakgrunn av ovennevnte presisere at ved avgivelse av bud på fisk til konsumanvendelse skal kjøper oppgi auksjonspriser med kun to desimaler. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen