59/00 Valg av nytt represetantskap høsten 2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til lott-/prosentfiskerne om bord på ringnotfartøyer og trålere. GA/hf VALG AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL NORGES SILDESALGSLAG - UTPEKING AV LOTT-/PROSENTFISKERE OM BORD. Høsten 2000 skal det velges nytt representantskap i Norges Sildesalgslag. Det nye representantskapet møtes for første gang i Tromsø 7. og 8. juni 2001. Konsesjonspliktig ringnot (inkl. kolmuletrål) skal velge 29 representanter, hvorav 10 skal være lott-/prosentfiskere, og trål (ekskl. kolmuletrål) skal velge 9 representanter, hvorav 3 skal være lott-/prosentfiskere. Fordelingen av ringnot og trål sine representanter er omhandlet i vedtektenes §§ 9.2.1 og 9.2.2. Ved fordelingen av de variable representantene legges til grunn et statistisk materiale for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 2000. Valget på lott-/prosentfiskere skal skje slik (vedtektenes § 9.3.2): "1. Utpeking av tillitsvalgte om bord. Mannskap på medlemsfartøy som helt eller delvis er lønnet med andel i fangsten, peker ut en tillitsvalgt for hvert medlemsfartøy som kan møte og avgi stemme ved representantskapsvalgene. Denne tillitsvalgte kan pekes ut blant medlemsfartøyets mannskap enten vedkommende er om bord i valgøyeblikket eller ikke. 2. Valg av representantskapsmedlemmer. Utpekte tillitsvalgte velger representantskapsmedlemmene og 2 vararepresentanter pr representant innen sin midte og/eller blant lottfiskernes/prosentfiskernes representanter i det avgående representantskap, forutsatt at disse er valgbare til tillitsverv, se § 7.1. Om de ikke kan møte eller avgi stemme selv ved valget, kan de gi skriftlig fullmakt til en som var ansatt om bord i samme fartøy som vedkommende tillitsvalgte, og som deltok i valget om bord. Hvor det er få tillitsvalgte og de tillitsvalgte bor langt fra hverandre eller når særlige grunner tilsier det, kan styret bestemme at det skal gis adgang til å stemme pr brev." Valgbarhet omhandles i vedtektenes § 7: Statistisk materiale som dekke valgperiodene er basis for valget. På bakgrunn av dette fremgår det at lott-/prosentfiskerne om bord på dette fartøyet er stemmeberettiget ved representantskapsvalget. Svarfristen for utpeking av tillitsvalgt om bord er satt til 30. november 2000. Selve valget vil foregå i perioden 1.desember - 31. desember 2000. Vi vil i denne sammenheng be om at følgende blir gjort: 1. Det pekes ut en tillitsvalgt som kan avgi stemme ved representantskapsvalgene i Norges Sildesalgslag. 2. Gi en tilbakemelding om utfallet av utpekingen til reder og Norges Sildesalgslag snarest og senest innen 30. november 2000. Eventuelle spørsmål bes rettet til undertegnede. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Johannes Nakken Grete Askeland