26/02 Rutiner for førstehåndsomsetning

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

Norske kjøpefartøy av pelagisk fisk.

Bergen, 11. juni 2002

                                                            RUNDSKRIV

                                                                 NR. 26/02


Rutiner for førstehåndsomsetning ved norske fartøyers kjøp av fangster fra utenlandske fiskefartøyer.

Spørsmålet om førstehåndsomsetning av fangster som norske fartøyer kjøper fra utenlandske fiskefartøyer har vært utredet av en arbeidsgruppe opprettet av Fiskeridepartementet 30.06.00.

Som et resultat av gruppens arbeider er forskrift av 29. juni 1990 nr 485 om førstehåndsomsetning endret. Endringen innebærer at fangster som ilandbringes fra utenlandske fiskefartøyer, uavhengig av tidligere omsetning av råfisken som har funnet sted på sjøen, underlegges salgslagenes omsetningsrett.

Etter nevnte avklaring vil Norges Sildesalgslag praktisere lagets omsetningsrett for fangster fra utenlandske fiskefartøyer som ilandbringes av norske kjøpefartøyer i Norge.

I praksis kan dette organiseres på to forskjellige måter:

Alt 1.  Fangster fra utenlandske fartøyer til norske kjøpefartøyer omsettes på ordinær måte med innmelding fra det utenlandske fartøyet og utstedelse av sluttseddel når fangsten leveres. Denne løsningen forutsetter omsetning i samsvar med lagets forretningsregler og omsetningsbestemmelser, dog slik at det i denne perioden vil være mulig å inngå direkte leveringsavtaler mellom utenlandsk fartøy og norsk fartøy.

Alt 2.  Ved ilandføring fra norsk kjøpefartøyer, av fangster kjøpt fra utenlandske fiskefartøy, kan dette behandles på lik linje med sjølprodusert vare hvor det gis anledning til å egenfakturere.

À Produsert kvantum i rund vekt rapporteres til Norges Sildesalgsalg etter samme rutiner som for sjøltilvirket vare.

À Norges Sildesalgslag må varsles 24 t før kjøpte fangster ilandbringes om lossested og tidspunkt.

À Sluttseddel utstedes på det norske kjøpefartøyet som både selger og kjøper.

À For å sikre riktig kvotebelastning må det følge med dokumentasjon som viser hvilke fartøyer som har levert hvilke kvantum til det norske kjøpefartøyet. Med dokumentasjon menes en seddel for den enkelte leveranse fra det utenlandske fartøyet med navn, adresse, kvantum og fangsområde undertegnet av ansvarlig representant for det utenlandske fiskefartøyet og det norske kjøperfartøyet.

À Løsningen krever at det norske fartøyet må være oppført i Fiskeridirektoratet sitt kjøperregister.

À Når fangster er solgt oversendes sluttseddel til NSS som krever inn 0,35% lagsavgift. Avgiftsgrunnlaget er salgspris - 10 %, dog ikke lavere enn minstepris for tilsvarende ferskt råstoff.
 
À Det  forventes at det i forbindelse med landing vil kunne bli krevd utstedelse av landingsseddel i samsvar med forskrift som vil bli iverksatt i nær fremtid fra fiskerimyndighetene sin side.

À Spørsmålet om NSS kan/skal besørge innkrevning av produktavgift forutsatt at dette aksepteres som alternativ til arbeidsgiveravgift fra aktuelle myndigheter er tatt opp fra laget sin side med Fiskebåtredernes Forbund.

Norges Sildesalgslag ber om en snarlig tilbakemelding fra Dem om hvilke av de to nevnte alternativene de vil benytte.

Ovennevnte vil gjelde inntill videre da det diskuteres å endre råfiskloven slik at omsetningen som skjer på havet i forbindelse med levering fra utenlandsk fiskefartøy til norsk kjøpefartøy kan bli underlagt råfiskloven uavhengig av hvor fangsten tilslutt landes.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Johannes Nakken 


                                                                           Knut Torgnes