27/02 Praksis ved inndragning.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

Fiskere av Nordsjøsild


RUNDSKRIV 27/02


                                                                 Bergen, 11. juni 2002

Praksis ved inndragning i forbindelse med levering over turkvote fastsatt av Norges Sildesalgslag.

Norges Sildesalgslag har fått flere spørsmål om hvordan laget behandler saker i tilfeller hvor fartøy leverer over fastsatt turkvote bestemt av laget. Vi beklager at det ikke er informert om dette i eget rundskriv tidligere.

For tiden er det iverksatt en turkvote på 80 t nordsjøsild ved levering til konsumanvendelse. Vedtaket om turkvote er gjort av lagets salgsutvalg for konsumråstoff. Hjemmelen for vedtaket er råfisklovens § 5, 1 setning hvor det heter:

ö Når hensynet til avtaket krever det, eller for å oppnå en hensiktsmessig utnyttelse av fangstene, kan en salgsorganisasjon som er godkjent i medhold av § 2, nedlegge midlertidig forbud mot fangst eller påby innskrenkninger i fisket.ö

I råfisklovens § 6 a heter det følgende om behandlingen av saker i tilfeller der fartøy leverer fangst i strid med vedtak gjort av laget:

öOppgjør for produkter levert i strid med en etter § 2 godkjent salgsorganisasjons bestemmelser, kan organisasjonen helt eller delvis kreve innbetalt eller tilbakeholde på organisasjonens hånd til bruk i forbindelse med prisutjevninger eller til pristilskudd og frakttilskudd for lovlig leverte fangster. Beløp som innkreves eller holdes tilbake beregnes til verdien av den uberettigede vinning leverandøren har ervervet ved den ulovlige handling. Avgjørelser som nevnt i denne paragraf er enkeltvedtak etter forvaltningslovenö

Alternativet til å levere over gjeldende turkvote nordsjøsild til konsum er levering til fiskemel og fiskeolje. Vinningen som beregnes for levert konsumkvantum over turkvote kan således settes til differansen mellom oppnådd konsumpris og beregnet pris til fiskemel og fiskeolje.

Norges Sildesalgslag har i forbindelse med beregningen av hvilken vinning det enkelte fartøy kan ha i slike saker som hovedregel godskrevet fartøyene fult ut verdien av inntill 10% av kvantum levert over turkvoten. Verdi av fangstkvantum  utover 10 % er fult ut inntrukket.

Ved en slik praksis mener vi å ha tatt hensyn til lovens bestemmelse om at det er vinningen som skal inndras, og at det kan være vanskelig å beregne fangst nøyaktig i forbindelse med fiske. Videre mener vi nevnte praksis gir likebehandling og i liten grad virker motiverende for omgåelse av regelverket.

Norges Sildesalgslag vil presisere at vedtak om inndragning er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Fartøy som mener seg uriktig behandlet kan klage på inndragningsvedtak . Dersom laget ikke finner å ville ta hensyn til eventuell klage blir denne oversendt til Fiskeridirektoratet for endelig behandling.

Det enkelte fartøy blir belastet med gjenstående fartøykvote med alt kvantum som er fisket, også det kvantum som er gjenstand for inndragning ved fiske over turkvote.


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Knut Torgnes 


                                                 Roald Oen