54/03 Informasjon vedrørende omsetningen av sild i 2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
  1.         Ressurssituasjonen.Pr 22.12.03 er det verken fastsatt norsk kvote for nvg-sild eller for nordsjøsild.  Videre er det ikke fastsatt kvoter for den enkelte fartøygruppe for 2004 for nevnte arter.  Mens forskriften for regulering av fisket etter nvg-sild i 2004 foreligger, foreligger foreløpig ikke tilsvarende forskrift for regulering av fisket etter nordsjøsild i 2004

Med referanse til nvg-sildfisket i 2004 kan vi opplyse om at enhetskvoten for kystgruppen er fastsatt til 40 tonn.  For øvrig forventes kvotefaktorene for ringnot- og trålgruppen å bli fastsatt og kunngjort med det aller første.

 2.         Minstepriser fra 01.01.04. 

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL industri og eksport) og Norges Sildesalgslag (NSS) er enige om at eksisterende minstepriser med tilhørende sortiment skal gjelde frem til 15. april 2003:

Gruppe 1 (sild med vekt på 300 g og mer):                                 NOK 2,50 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g):                     NOK 1,50 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt på 199 g og mindre):                           NOK 1,10 pr kg

 

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg.

Minstepriser skal altså oppgis med bakgrunn i ulike størrelsesgrupper (sortiment) i fangsten.  I auksjonen skal det avgis bud for hver størrelsesgruppe (sortiment).

Prøvetaking før sortering i bedriften blir nå bestemmende for fangstens endelige pris med utgangspunkt i auksjonsprisene for det enkelte sortiment.

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til ovennevnte sortiment.  Dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet.  Det er viktig at egen prøvetaking blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig representativ.  Videre skal fisker også opplyse om gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten ved innmelding til laget.

Dersom det ved innmelding av fangst til laget ikke blir opplyst om størrelsesfordeling og gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten vil ikke fangsten bli tatt ut på auksjon/salg.Videre skal det tas gode og representative vektprøver før sortering i bedriften.  Det skal tas 3 – 5 prøver pr 100 tonn som losses.  Hver prøve bør inneholde i størrelsesorden 25 kg.  Resultatet av vektprøvene før sortering i bedriften vil være bestemmende for offisiell sortimentsfordeling.  Den offisielle sortimentsfordelingen blir avgjørende for fangstens endelige og offisielle pris.  Det forutsettes at representant for både fisker og kjøper forestår prøvetakingen.

FHL og NSS er enige om at det skal reageres strengt i tilfeller der omgåelser av de beskrevne prosedyrer for bestemmelse av offisielt sortiment skjer eller dersom det avdekkes at det er avtalt noe mellom fisker/kjøper som innebærer at offisielt sortiment er fraviket ved utfylling av sluttseddel.

Nedenfor følger ett eksempel på hva endelig og offisiell pris for en gitt fangst blir.

Basert på prøvetaking om bord i et fiskefartøy av en sildefangst melder fartøyet inn 40 % Gruppe 1, 50 % Gruppe 2 og 10 % Gruppe 3 til laget.  I auksjonen oppnås det NOK 2,70 pr kg for Gruppe 1, NOK 1,60 pr kg for Gruppe 2 og NOK 1,10 pr kg for Gruppe 3.  Prisen for fangsten basert på auksjonen blir da;

NOK 2,70 pr kg x 0,4 (40 %) = NOK 1,08 pr kg

NOK 1,60 pr kg x 0,5 (50 %) = NOK 0,80 pr kg

NOK 1,10 pr kg x 0,1 (10 %) = NOK 0,11 pr kg

TOTALT                                     NOK 1,99 pr kg  

Offisiell sortimentsfordeling fastsatt med bakgrunn i prøvetaking ved levering viser 45 % med Gruppe 1, 45 % med gruppe 2 og 10 % med Gruppe 3.  Endelig og offisiell pris for fangsten blir da;

NOK 2,70 pr kg x 0,45 (45 %) = NOK 1,22 pr kg

NOK 1,60 pr kg x 0,45 (45 %) = NOK 0,72 pr kg

NOK 1,10 pr kg x 0,1   (10 %) = NOK 0,11 pr kg

TOTALT                                       NOK 2,05 pr kg  

Vi vil understreke at ved utfylling av sluttseddel skal det føres en linje med kvantum og pris for hver av de ulike størrelsesgruppene i fangsten.3.         Salg av konsumsild til Danmark. 

Norges Sildesalgslag viderefører ordningen med felles auksjon av sild til norske og danske kjøpere.

Ved salg til Danmark skal det minimum betales minstepris for aktuelt sortiment + NOK 0,10 pr kg.  

4.         Føring av låssatt sild.

Forutsatt Fiskeridepartementetes godkjennelse vil det bli utbetalt føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd slik:

Kr 0,20 pr kg ved føringsdistanse under 100 n m

Kr 0,30 pr kg ved føringsdistanser mellom 100 n m og 300 n m

Kr 0,40 pr kg ved føringsdistanser over 300 n m

Reduksjonen i satsene sammenlignet med 2003 skyldes blant annet usikkerhet med hensyn til hvilke føringsmidler som blir stilt til disposisjon for Norges Sildesalgslag i 2004.

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy som avhenter sild på feltet.

Det vil bli trukket kr 0,15 pr kg som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøpefartøy på feltet.

For fartøy som ikke selv kan føre fangst, eller for fartøy som må låssette for å kunne samfiske så skal solgt fangst hentes ved lås/merd av kjøpers føringsfartøy, kvantumet skal veies/måles og sluttseddel skrives og undertegnes av begge parter. 

Påse at låsnummer påføres sluttseddel.

Fra flere kjøpere er det meldt interesse for å kjøpe og hente låssatt sild. For at slike operasjoner skal være vellykket er det særdeles viktig at det blir gitt riktige opplysninger om låssatt kvantum.  

5.         Auksjonstider – konsum.

Lagets auksjonstider vil fra og med 01.01.04 bli avviklet til følgende tidspunkter:

1.         0700 – 0800             (På søndager mellom 0900 – 1000)

2.         1300 – 1400

3.         1800 – 1900

4.         2100 – 2200              

6.         Innmelding og levering.

Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter at fartøyene forlater feltet.

Ved innmelding skal følgende sortiment oppgis;

-        andel av fangsten der silda veier mindre enn 125 g

-                     andel av fangsten der silda veier mellom 125 g og 199 g

-                     andel av fangsten der silda veier mellom 200 g og 299 g og

-                     andel av fangsten der silda veier 300 g og mer

 

I tillegg til nevnte skal også gjennomsnittsvekt pr sild i fangsten oppgis.

Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn.  Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt.  Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel, ref. Rundskriv 23/99.  Norges Sildesalgslag forutsetter at både fiskere og kjøpere ser til at riktig kvantum, sortiment og art blir notert.

Med henvisning til lagets forretningsregler § 9.5 plikter kjøper å akseptere rimelige avvik mellom oppgitt kvantum og sortiment og faktisk kvantum og sortiment.  Ved større avvik må imidlertid fisker være forberedt på prisavslag eller i verste fall at kjøper krever kjøpet hevet.7.         Omsetningsreguleringer.I utgangspunktet vil ikke fisket bli regulert fra lagets side.  Dersom det blir behov for å iverksette reguleringer vil vi fra lagets side komme tilbake til det på et senere tidspunkt.  Iverksettelse av eventuelle reguleringer, endringer eller opphevelse av reguleringer vil bli kunngjort ved rundskriv/radiomeldinger.  Se for øvrig punkt 10. 

Laget vil oppfordre fiskerne til å ha jevn og god kontakt med lagets salgskontorer med henblikk på å unngå ”topper” som kan resultere i at det må iverksettes omsetningsreguleringer.8.         Reklamasjoner. 

Ved alle reklamasjoner skal lagets salgskontor, enten i Bergen eller i Harstad, kontaktes. 

Dersom ikke laget er blitt kontaktet i nevnte tilfeller vil laget fakturere auksjonspris på den angjeldende fangsten.  Med andre ord vil ikke laget akseptere at kjøper og fisker er blitt enige om en lavere pris enn auksjonspris uten at forutgående kontakt med lagets salgskontor har vært foretatt.9.         Kontroll. 

Norges Sildesalgslag ber om at det opptres i henhold til regelverket og at ingen forsøker seg på ”fusk og fanteri” og sådan undergraver fiskerireguleringene.  I den grad en blir kjent med ureglementere forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående.

10.      Omsetning til utenlandske fabrikkskip.Det vil i utgangspunktet ikke bli planlagt å ta inn utenlandske kjøpefartøyer vinteren 2004.

11.      Den særskilte leveringsordningen for mindre fartøyer høsten 2003.Det vil ikke bli lagt til rette for en særskilt leveringsordning for mindre fartøyer vinteren 2004.  Ordningen kan imidlertid bli aktuell igjen høsten 2004. 12.      Vanntrekk.I følge Fiskeridepartementet vil nåværende vanntrekksbestemmelser for sild og makrell videreføres fra og med 01.01.04 og inntil videre.

Vi henviser i denne sammenheng til rundskriv 03/03, herunder til eksempelet som redegjør får den praktiske tilnærmingen til eksisterende vanntrekksbestemmelser.

Vi understreker i denne sammenheng at eventuelt utkast, skadet eller ødelagt fisk i den enkelte fangst ikke skal føres på egen linje på sluttseddelen, men altså inngå i vanntrekksgrunnlaget som for sild altså er 13 %.

 

NB!  Norges Sildesalgslag vil gjøre oppmerksom på at ved innmelding av fangster til laget skal netto-tall for kvantum rapporteres, dvs brutto fangstkvantum fratrukket 13 % vanntrekk for sild.

 I følge Fiskeridirektoratet skal fortsatt bruttotall oppgis i fangstdagboken.

 

13.      Nye sluttsedler og landingssedler.Fra og med 01.01.04 vil Norges Sildesalgslag ta i bruk nye sluttsedler og landingssedler i henhold til forskrift av 22. jauar 2003 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk. 

Norges Sildesalgslag vil i eget rundskriv komme tilbake til denne saken.

14.      Informasjon.Aktuell informasjon om innmelding m.m. kan fisker selv hente ut fra pollingfakser ved kontorene i Bergen og Harstad. 

På vår internettside www.sildelaget.no vil en finne tilsvarende informasjon og i tillegg aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m.  Denne informasjonen vil lagets medlemmer også kunne abonnere på gjennom sildinfo tjenesten.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes                                                                

                                                                                               Roald Oen