55/03 Ny forskrift for landings- og sluttseddel

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
22. januar 2003 kom det ny forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk. For opplysninger vedrørende landing og omsetning er det gitt overgangsregler frem til 1.1.2004. (Ref. J 156/157 – 2003)

Endringer:For landing og omsetning av pelagisk råstoff innebærer dette mindre endringer. Ved direkte landing vil sluttseddel som tidligere, oppfylle opplysningsplikten. Men ved landing uten omsetning, for eksempel ved sjølproduksjon, må mottaker fylle ut landingsseddel fra 1.1.2004. Også ved landing fra brønnbåt må mottaker fylle ut landingsseddel fra 1.1.2004, selv om det er blitt fylt ut sluttseddel ved lasting av brønnbåten.Ved landing i utlandet plikter fartøyet å ha sluttseddel / landingsseddel om bord som dokumentasjon om landingen.

Nye sluttseddel og landingsseddel blanketter:Norges Sildesalgslag har fått godkjent blankett for landingsseddel og ny blankett for sluttseddel (vedlagt). De nye blankettene vil bli tatt i bruk som elektroniske sedler i begynnelsen av januar 2004. Informasjon om utfylling av blankettene vil både bli lagt ut elektronisk og send ut manuelt. Manuelle blanketter vil også kunne skrives ut fra sildelagets nettsider.Av praktiske hensyn vil gammel sluttseddelblankett bli akseptert i en overgangsfase fram til 1.2.2004.Elektroniske blanketter:Sildelaget har nå hatt mulighet for elektroniske sluttsedler i halvannet år. Over halvparten av sedlene er nå elektroniske. Erfaringene med elektroniske sluttsedler er gode både fra sildelagets side, og det er vårt inntrykk at også kjøperne ser på elektronisk seddel som en forbedring.En elektronisk sluttseddel er ferdig utfylt fra sildelagets side med alle kjente data etter auksjonen. I de fleste tilfeller vil det bare være kvantum og sortiment som må korrigeres.For å ta i bruk elektroniske blanketter kreves det bare at kjøper/mottaker har en PC med internett tilgang og skriver.For kjøpere som ikke bruker elektronisk sluttseddel anbefaler vi at dere tar kontakt med sildelaget for informasjon og hjelp til å komme i gang med elektroniske blanketter.

Landinger i utlandet:For landinger i utlandet eller levering til utenlandsk fartøy, har den som lander ansvar for at sluttseddel fylles ut og sendes inn. Dette vil også kunne løses med sildelagets elektroniske sluttseddel, eventuelt med hjelp av telefaks.Den som lander har ansvar for å se til at lasten veies.

Kvote:I de tilfeller hvor landingsseddel fylles ut før sluttseddel vil kvantumet på landingsseddel bli lagt til grunn ved kvoteavregning for fartøyet.Både landings- og sluttsedler skal sendes til Norges Sildesalgslag umiddelbart.

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG________________________

Knut Torgnes

Øyvind Furnes