28/04 - Informasjon vedrørende omsetningen av sild andre halvår 2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    28/04                                  

Emne                         :    INFORMASJON VEDRØRENDE OMSETNINGEN AV SILD ANDRE HALVÅR 2004.                

Til                                :    Fiskere og kjøpere av sild til konsumanvendelse                     

Sted                           :    Bergen                               Dato   : 16.08.2004

 


 

1.         Ressurssituasjonen.

 

Pr. 16. august gjenstår det 271.000 tonn nvg-sild av en disponibel kvote på 470.250 tonn.  Restkvoten fordeler seg 155.000 tonn for ringnot-, 13.000 tonn for trål- og 103.000 tonn for kystgruppen.

 

Av årets nordsjøsildkvote på 140.960 tonn gjenstår det i størrelsesorden 50.000 – 55.000 tonn.

 

 

2.         Minstepriser gjeldende fra 17.08.04.

 

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL industri og eksport) og Norges Sildesalgslag (NSS) er enige om at følgende minstepriser med tilhørende sortiment skal gjelde med virkning fra 17. august 2004:

 

Gruppe 1 (sild med vekt på 300 g og mer):                     NOK 2,75 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g):          NOK 1,70 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt på 199 g og mindre):                NOK 1,15 pr kg

 

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg.

 

FHL industri og eksport og Norges Sildesalgslag er videre enige om at minsteprisene skal gjelde frem til 15. april 2005.

 

Minstepriser skal altså oppgis med bakgrunn i ulike størrelsesgrupper (sortiment) i fangsten.  I auksjonen skal det avgis bud for hver størrelsesgruppe (sortiment).

 

Prøvetaking før sortering i bedriften blir nå bestemmende for fangstens endelige pris med utgangspunkt i auksjonsprisene for det enkelte sortiment.

 

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til ovennevnte sortiment.  Dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet.  Det er viktig at egen prøvetaking blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig representativ.  Videre skal fisker også opplyse om gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten ved innmelding til laget.

 

Dersom det ved innmelding av fangst til laget ikke blir opplyst om størrelsesfordeling og gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten vil ikke fangsten bli tatt ut på auksjon/salg.

 

Videre skal det tas gode og representative vektprøver før sortering i bedriften.  Det skal tas 3 – 5 prøver pr 100 tonn som losses.  Hver prøve bør inneholde i størrelsesorden 25 kg.  Resultatet av vektprøvene før sortering i bedriften vil være bestemmende for offisiell sortimentsfordeling.  Den offisielle sortimentsfordelingen blir avgjørende for fangstens endelige og offisielle pris.  Det forutsettes at representant for både fisker og kjøper forestår prøvetakingen.

 

FHL og NSS er enige om at det skal reageres strengt i tilfeller der omgåelser av de beskrevne prosedyrer for bestemmelse av offisielt sortiment skjer eller dersom det avdekkes at det er avtalt noe mellom fisker/kjøper som innebærer at offisielt sortiment er fraviket ved utfylling av sluttseddel.

 

Nedenfor følger ett eksempel på hva endelig og offisiell pris for en gitt fangst blir.

 

Basert på prøvetaking om bord i et fiskefartøy av en sildefangst melder fartøyet inn 40 % Gruppe 1, 50 % Gruppe 2 og 10 % Gruppe 3 til laget.  I auksjonen oppnås det NOK 3,00 pr kg for Gruppe 1, NOK 1,80 pr kg for Gruppe 2 og NOK 1,15 pr kg for Gruppe 3.  Prisen for fangsten basert på auksjonen blir da;NOK 3,00 pr kg x 0,4 (40 %) = NOK 1,20 pr kg

NOK 1,80 pr kg x 0,5 (50 %) = NOK 0,90 pr kg

NOK 1,20 pr kg x 0,1 (10 %) = NOK 0,12 pr kg

TOTALT                                    NOK 2,22 pr kg                                                                                                  

Offisiell sortimentsfordeling fastsatt med bakgrunn i prøvetaking ved levering viser 45 % med Gruppe 1, 45 % med gruppe 2 og 10 % med Gruppe 3.  Endelig og offisiell pris for fangsten blir da;

 

NOK 3,00 pr kg x 0,45 (45 %) = NOK 1,35 pr kg

NOK 1,80 pr kg x 0,45 (45 %) = NOK 0,81 pr kg

NOK 1,20 pr kg x 0,1   (10 %) = NOK 0,12 pr kg

TOTALT                                      NOK 2,28 pr kg                                                                                                

Vi vil understreke at ved utfylling av sluttseddel skal det føres en linje med kvantum og pris for hver av de ulike størrelsesgruppene i fangsten.

 

 

3.         Salg av konsumsild til Danmark.

 

Fiskebåtredernes Forbund, FHL og NSS har avtalt at så lenge konflikten vedrørende fordeling av nvg-sild bestanden medfører at utenlandske fartøyer ikke kan levere nvg-sild i Norge så skal heller ikke norske fartøyer levere nvg-sild i utlandet.  Avtalen er inngått for å samle norsk fiskerinæring bak kravet om en større andel nvg-sild til Norge.  Det vises for øvrig til rundskriv 18/04 vedrørende levering av nordsjøsild i Norge.

 

 

4.         Føring av låssatt sild.

 

Med virkning fra og med tirsdag 17. august 2004 gjelder følgende satser for føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd:

 

Kr 0,10 pr kg ved føringsdistanse under 100 n m

Kr 0,20 pr kg ved føringsdistanser mellom 100 n m og 300 n m

Kr 0,30 pr kg ved føringsdistanser over 300 n m

 

Det vil bli trukket kr 0,20 pr kg som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøpefartøy på feltet.  Det samlede føringstilskuddet til kjøper blir sådan henholdsvis kr 0,30 pr kg for føringsdistander under 100 n m, kr 0,40 pr kg for distanser mellom 100 n m og 300 n m og kr 0,50 pr kg for føring over 300 n m.

 

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy som avhenter sild på feltet.

 

Ordningen gjelder i utgangspunktet frem til og med 31.12.04 med mindre ordningen oppheves før.

 

For fartøy som ikke selv kan føre fangst, eller for fartøy som må låssette for å kunne samfiske så skal solgt fangst hentes ved lås/merd av kjøpers føringsfartøy, kvantumet skal veies/måles og sluttseddel skrives og undertegnes av begge parter. 

Påse at låsnummer påføres sluttseddel.

 

Fra flere kjøpere er det meldt interesse for å kjøpe og hente låssatt sild. For at slike operasjoner skal være vellykket er det særdeles viktig at det blir gitt riktige opplysninger om låssatt kvantum og størrelse.

 

 

5.         Auksjonstider – konsum.

 

Lagets auksjonstider vil i perioden fra og med tirsdag 17.08.04 og frem til og med 30.10.04 bli avviklet til følgende tidspunkter:

 

1.         0700 – 0800 (På søndager mellom 0900 – 1000)

2.         1300 – 1400

3.         1800 – 1900

4.         2200 – 2230            

 

Merk at den siste auksjonen med virkning fra og med 17.08.04 vil bli avviklet innenfor én halv time mot én time tidligere.

 

Fra og med 31.10.04 vil tidspunktet for den den siste auksjonen være 2100 – 2200.

 

 

6.         Innmelding og levering.

 

Norges Sildesalgslag vil gjøre oppmerksom på at med virkning fra og med 01.09.04 skal alle fangster innmeldes til Bergen på telefonnr. 55 54 95 50 eller på telefonnr. 55 54 95 00 (sentralbordet).

 

Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter at fartøyene forlater feltet. 

 

Ved innmelding skal følgende sortiment oppgis;

 

-           andel av fangsten der silda veier mindre enn 125 g

-           andel av fangsten der silda veier mellom 125 g og 199 g

-           andel av fangsten der silda veier mellom 200 g og 299 g og

-           andel av fangsten der silda veier 300 g og mer

 

I tillegg til nevnte skal også gjennomsnittsvekt pr sild i fangsten oppgis.

 

Fisker skal ved innmelding også opplyse om dato for oppstart av fisket/fangsten.

 

Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn.  Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt.  Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel, ref. Rundskriv 23/99.  Norges Sildesalgslag forutsetter at både fiskere og kjøpere ser til at riktig kvantum, sortiment og art blir notert.

 

Med henvisning til lagets forretningsregler § 10.5 plikter kjøper å akseptere rimelige avvik mellom oppgitt kvantum og sortiment og faktisk kvantum og sortiment.  Ved større avvik må imidlertid fisker være forberedt på prisavslag eller i verste fall at kjøper krever kjøpet hevet.

 

 

7.         Omsetningsreguleringer.

 

I utgangspunktet vil ikke fisket bli regulert fra lagets side.  Dersom det blir behov for å iverksette reguleringer vil vi fra lagets side komme tilbake til det på et senere tidspunkt.  Iverksettelse av eventuelle reguleringer, endringer eller opphevelse av reguleringer vil bli kunngjort ved rundskriv/radiomeldinger. 

 

Laget vil oppfordre fiskerne til å ha jevn og god kontakt med lagets salgskontorer med henblikk på å unngå ”topper” som kan resultere i lavere auksjonspriser.

 

 

8.         Reklamasjoner.

 

Ved alle reklamasjoner skal lagets salgskontor i Bergen kontaktes. 

 

Dersom ikke laget er blitt kontaktet i nevnte tilfeller vil laget fakturere auksjonspris på den angjeldende fangsten.  Med andre ord vil ikke laget akseptere at kjøper og fisker er blitt enige om en lavere pris enn auksjonspris uten at forutgående kontakt med lagets salgskontor har vært foretatt.

 

 

9.         Kontroll.

 

Norges Sildesalgslag ber om at det opptres i henhold til regelverket og at ingen forsøker seg på ”fusk og fanteri” og sådan undergraver fiskerireguleringene.  I den grad en blir kjent med ureglementere forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående.

 

 

10.      Omsetning til utenlandske fabrikkskip.

 

I utgangspunktet vil det ikke bli planlagt å ta inn utenlandske kjøpefartøyer høsten 2004.

 

 

11.      Vanntrekk.

 

Vi henviser i denne sammenheng til rundskriv 01/04 datert 27.01.04.

 

 

12.      Informasjon.

 

Aktuell informasjon om innmeldinger, reguleringer m.m. kan fisker selv hente ut fra vår internettside www.sildelaget.no.  Der vil en også kunne finne informasjon om aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m.  Utvidet informasjon om auksjonspriser m.m. vil lagets medlemmer også kunne få tilgang til gjennom lagets ekstranett-tjeneste.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Johs Nakken

Roald Oen

 

 

Kopi:

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL industri og eksport)

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskebåtredernes forbund

Norges Fiskarlag

Fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratet