Rundskriv 48/04: MINSTEPRISER PÅ BIFANGSTER AV SILD OG MAKRELL TIL KONSUMFORMÅL

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    48/04                                  

Emne                         :    MINSTEPRISER PÅ BIFANGSTER AV SILD OG MAKRELL TIL KONSUMFORMÅL.        

Til                                :    Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsumformål                    

Sted                           :    Bergen                               Dato   : 29.12.2004

 


 

Norges Sildesalgslag viser blant annet til høstens fiske av nordsjøsild der mange fartøyer opplevde til dels betydelige innslag av makrell i fangstene.  Norges Sildesalgslag viser videre til gjennomgang av bifangst-problematikk på Reguleringsrådsmøte 2. desember 2004 og til Fiskeridirektørens møte med næringen om saken onsdag 15. desember.

 

Det vises videre til møte mellom FHL industri og eksport og Norges Sildesalgslag om saken torsdag 23.12.04.

 

FHL industri og eksport og Norges Sildesalgslag har bestemt at følgende regelverk skal gjelde for prising av bifangster av sild og makrell som nyttes til konsumformål:

 

Dersom kjøper nyttiggjør seg bifangster av sild (nordsjøsild, nvg-sild) og/eller makrell til konsumformål skal kjøper minimum betale minstepris for den aktuelle art og den aktuelle størrelsesgruppe.

 

Ovennevte prising av bifangster skal gjelde med virkning fra og med 1. januar 2005.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

Roald Oen

 

 

 

Kopi:

FHL industri og eksport, Bergen, Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskebåtredernes forbund, Norges Fiskarlag, Fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratet