02/04 Ny forskrift for landings - og sluttseddel

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

Vi viser til vårt rundskriv nr. 55/03 vedr. ny  ”Forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk”, samt til melding om utsettelse på Sildelagets internettside. Forskriften følger vedlagt.  

Nye formular for sluttseddel- og landingssedler iverksettes fra

mandag 16. februar kl. 12.00.

 

 

I hvilke tilfeller skal landingsseddel benyttes?

 

Landingsseddel skal benyttes i alle tilfeller hvor det skjer en landing (se definisjon i forskriften) uten at det samtidig skjer en omsetning. 

For pelagisk råstoff vil de mest aktuelle tilfellene for bruk av landingsseddel være:

-        Ved landing fra brønnbåt til kjøper/mottak.  Brønnbåten vil da allerede ha fylt ut sluttsedler ved opptak fra lås, og på landingsseddelen skal det under ”forutgående sedler” refereres til de aktuelle sluttseddelnumrene.

-        Ved landing i forbindelse med sjølproduksjon.  I slike tilfeller vil vanligvis landingsseddel komme før sluttseddel, og på den senere sluttseddelen skal det under ”forutgående sedler” refereres til landingsseddel.

-        Ved landing fra kjøpefartøy 

Fiskers ansvar ved landing i utlandet

 

Vi viser her til forskriftens § 6, andre, tredje og femte ledd.  Slutt- eller landingsseddel skal i disse tilfellene være undertegnet av den som lander, og det er denne som har ansvaret i henhold til forskriften.  Dette kan bl.a. oppfylles ved at fisker og kjøper signerer på elektronisk seddel, og kjøper sender denne til Sildelaget.  For leveranser til mel- og oljefabrikker i Danmark er det nå etablert rutiner for dette.

For andre leveranser i utlandet vil vi komme tilbake med informasjon når rutiner for dette er på plass.

 


Hvordan bruke de nye formularene for slutt- og landingsseddel?


 

1.      Kjøpere som er ekstranett-brukere, elektroniske sedler

Kjøpere som er ekstranett-brukere logger inn som før og velger E-sluttseddel/landingsseddel i menyen.  Menyen under dette valget vil bli utvidet, slik at man kan velge mellom salg, ,ny sluttseddel, ny landingsseddel, hjelp, registrete og  bestille sedler.

 

Det nye slutt- og landingsseddebildet vil være tilpasset opplysningsplikten i forskriften.  Ved innmeldte fangster velger man som tidligere ”Salg”.  Opplysninger fra de aktuelle salgene vil være forhåndsutfylt så langt det er mulig. Dersom det mangler opplysninger i obligatioriske standardfelt, vil det komme melding om dette i seddelbildet på skjermen.  Originale slutt- og landingssedler i undertegnet stand sendes som tidligere inn til laget.

Valget ”Ny sluttseddel” brukes ved ikke innmeldte fangster.

Ved å velge ”Ny landingsseddel” vil mottaker få opp en landingsseddel hvor mottakers opplysninger er helt eller delvis forhåndsutfylt, mens resten av aktuell informasjon må fylles ut.

Ved å velge ”Hjelp” får man opp bildet av slutt-  og landingsseddel med referanse til hjelpetekster. 

Under valget ”Bestille sedler” kan kjøper sende inn bestilling på ferdig nummererte seddelblanketter.  Disse erstatter nå de gamle seddelblokkene, og kan være grei å ha liggende som en reserveløsning i tilfelle driftsproblemer.  Nødvendig kopiering til bruk for fiskers/kjøpers eksemplar må foretas av kjøper/mottak etter at utfylling av seddel er foretatt.

2.      Kjøpere/mottak som ikke har tilgang til internett, manuelle sedler

Kjøpere/mottak som ikke har tilgang til internett, kan bestille ferdig nummererte blanketter ved å henvende seg til laget.  Vi vil imidlertid oppfordre alle som har PC med internett-tilgang om å ta i bruk E-seddel. 

Informasjon om utfylling av slutt- og landingssedler vil også bli lagt ut på Sildelagets internettside www.sildelaget.no.

Ta kontakt med Sildelaget dersom det oppstår uklarheter om utfylling og bruk av ny sluttseddel/landingsseddel, eller for hjelp til å komme i gang med E-seddel.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Øyvind Furnes

                                                                                                                       

                                                                                                                     Greta Langhelle