01/04 NYE VANNTREKKSBESTEMMELSER FOR PELAGISKE FANGSTER TIL KONSUM MED VIRKNING FRA 1. FEBRUAR 2004.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
I forhandlinger mellom Norge og EU i desember 2002 var det enighet om å etablere et felles vanntrekk fra 1. februar 2004.  I kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2004 er partene enige om at et felles vanntrekk skal implementres med virkning fra og med 1. februar 2004.

 

Dette innebærer at det med virkning fra 1. februar 2004 skal gjelde et vanntrekk på 2 % for alle pelagiske fangster til konsum, herunder sild, makrell, og hestmakrell.  Vanntrekket på 2 % skal komme til fradrag på innveid brutto fangstkvantum før sortering/foredling på fabrikken.  All fangst skal veies i henhold til myndighetenes veiekrav.

 

Ved utfylling av sluttseddel skal aktuelle fiskeslag med tilhørende størrelsesgrupper med referanse til den enkelte fangst, føres på sluttseddelen i henhold til gjeldende minsteprisbestemmelser, jfr. egne rundskriv.

 

Eventuelle kvanta av skadet/ødelagt fisk skal føres på egne linjer på landingsseddelen/ sluttseddelen. Pris på slik fisk avtales inntil videre mellom fisker og kjøper.  Eventuell bifangst skal også føres på egne linjer på landingsseddelen/sluttseddelen og angis på art. 

 

Norges Sildesalgslag gjør oppmerksom på at ved innmelding av fangster til laget skal det rapporteres netto-tall for kvantum, dvs brutto fangstkvantum fratrukket 2 % vanntrekk.

 

I følge Fiskeridirektoraret skal brutto-tall føres i fangstdagboken.

 

Følgende eksempel viser hvordan kvantum skal registreres på landingsseddel/sluttseddel med virkning fra og med 1. februar 2004:

 

Et fartøy melder inn 300.000 kg nvg-sild.  Ved landing viser veiing brutto 320.000 kg, hvorav 310.000 kg nvg-sild, 5.000 kg kolmule og 5.000 kg sei. 

 

Sildefangsten på 310.000 kg består;

 

1)                  295.000 kg ”god sild” fordelt med 135.000 kg gruppe 1 (45 %), 135.000 kg gruppe 2 (45 %) og 25.000 kg med gruppe 3 (10 %),

2)                  5.000 kg med sild med vekt under 125 gram som ikke nyttes til konsum

(her omtalt som gruppe 4) og

3)        10.000 kg med ødelagt/skadet sild

 

 

 

På sluttseddelen skal da følgende kvantum registreres:

 

Nvg-sild, gruppe 1:               132.300 kg ,  gitt ved 135.000 kg * 0,98

Nvg-sild, gruppe 2:               132.300 kg,               gitt ved 135.000 kg * 0,98

Nvg-sild, gruppe 3:                 24.500 kg                gitt ved   25.000 kg * 0,98

Nvg-sild, gruppe 4:                   4.900 kg                gitt ved     5.000 kg * 0.98

Nvg-sild, skadet/ødelagt:        9.800 kg                gitt ved   10.000 kg * 0,98

Kolmule:                                    5.000 kg               

Sei:                                5.000 kg

SUM                           313.800 kg

 

Norges Sildesalgslag håper med dette å ha klarlagt hvordan de nye vanntrekksbestemmelsene og utfylling av landingssedler/sluttsedler skal håndteres fra og med 1. februar 2004.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes                                                                        ________________________

 

 

                                                                                               Roald Oen