19/04 - Matproduksjonsavgift til Mattilsynet

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

Nummer: 19/04

Emne: Matproduksjonsavgift til Mattilsynet

Til: Norske kjøpere av pelagisk fisk

Sted : Bergen                      Dato: 02.07.2004

 


 

Mattilsynet i Norge har forespurt salgslagene om bistand til innkreving av matproduksjon-avgift.  Avgiften er hjemlet i forskrift 28. januar 2004 nr 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen.  Forskriften trådte i kraft 1. januar i år. 

 

Etter noe avklaring hvor forøvrig også kjøperne var repressentert, har salgslagene påtatt seg oppdraget med innkreving av matproduksjonsavgift.

 

For leveranser etter 1.7.2004 vil avgiften vil bli innkrevd som et påslag på faktura fra Norges Sildesalgslag til kjøperne.   For leveranser fra 1.1.2004 til 30.6.2004 vil avgiften bli beregnet og fakturert separat.

 

Gjedende avgiftssatser er som følger:

 

  • Kunsumlandinger fra fartøy fra EØS-land:                              kr 15,50 pr tonn
  • Konsumlandinger fra fartøy fra tredje land (ikke EØS):                    kr 27,70 pr tonn
 

Vi vil pressisere at sildelaget bare utfører en tjeneste som innkrever av dennne avgiften av praktiske grunner, og at vi ikke har noen interesser i selve avgiften.  Spørsmål vedrørende avgiften må derfor rettes til mattilsynet, mens spørsmål vedrørende innkrevingen rettes til oss.

 

Det vises for øvrig til brev fra Mattilsynet datert 14.05.04 med informasjon til avgiftspliktige om innbetaling av matproduksjonsavgift fisk. Mattilsynet har informert Norges Sildesalgslag om at det i løpet av noen uker vil bli sendt ut et nytt brev fra Mattilsynet til de avgiftspliktige med nærmere informasjon om opplegget for innbetaling av avgift.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

________________________

          Øyvind Furnes