24/04 STATLIG GARANTI FOR FISKEINDUSTRIENS RÅSTOFFKJØP

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 Norske kjøpere av pelagisk fisk

  

R U N D S K R I V   N R. 24/04

 

                                                                                  Bergen 28 juli 2004

                                                                                 EBH

 

STATLIG GARANTI FOR FISKEINDUSTRIENS RÅSTOFFKJØP

 

Norges Sildesalgslag og Innovasjon Norge har inngått avtale som utvider muligheten for garanti til kjøpere av pelagisk fisk.  Avtalen innebærer at Norges Sildesalgslag og Innovasjon Norge garanterer for 50 % hver av en garantiramme på maksimum 100 mill. kroner for kjøp av råstoff. 

 

Som følge av Innovasjon Norges eksponering medfører avtalen at det stilles 50 mill. kr i ekstra garanti for kjøp av råstoff.  Norges Sildesalgslag vil benytte denne rammen til å øke sine kredittrammer overfor kjøperne.

 

Tilbudet gis til kjøpere innen konsum og mel/olje.

 

Hver kjøpers ”andel” i garantirammen er utregnet ut fra produksjonsanleggets/kjøpe-rens andel av totalt råstoffkjøp i 2002-2003, beregnet for de produksjonsanlegg/kjø-pere som deltar i ordningen.  (Må tillempes de tilfeller hvor anlegg har skiftet eier eller hvor andre forhold gjør fordelingsmåten lite passende).

 

For å få del i ordningen forutsettes at kjøperen stiller bankgaranti.

 

Ordningen kan ikke benyttes samtidig med kredittforsikring.  (Kredittforsikring i Euler Hermes Kredittforsikring kan imidlertid benyttes som tidligere utenom denne ordningen.)

 

Kjøpere som stiller bankgaranti har tidligere fått slik kredittramme i Norges Sildesalgslag:

 

  • Bankgarantiens pålydende/limit
  • Egenrisiko fra Norges Sildesalgslag, med 0-15% ut fra løpende, individuell kredittvurdering.
     
Som deltaker i statlig garantiordning vil kjøperen kunne få økt sin kredittramme slik:

  • Bankgarantiens pålydende/limit (som tidligere)
  • Utvidet garantiramme på opptil 27,5 % av kjøpers samlede trekk. En eventuell utvidelse av garantiramme vurderes for hver kjøper ut fra løpende, individuell kredittvurdering.
 

Utvidet kredittramme settes, som før, med virkning inntil videre.

 

Trekk utover bankgarantiramme deles risikomessig mellom Norges Sildesalgslag og Innovasjon Norge.  Sistnevnte beregner for dette garantiprovisjon på 1,0% p.a. av sin risiko.

 

Garantiprovisjon til kjøper faktureres med 0,5 % p.a. av saldo som overstiger bank-garantiramme, beregnet pr. dag.  Fakturering til kjøper skjer månedlig etterskuddsvis.   

 

Bindende interesse for å delta i ordningen kan meldes på vedlagte svarskjema innen 15. august. 

 

 

 

 

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Johannes Nakken

 

 

 

 

 

Vedlegg:   Svarskjema

 

 

 

 Til

 

Norges Sildesalgslag

Telefax 55 54 95 55

 

 

 

 STATLIG GARANTI FOR FISKEINDUSTRIENS RÅSTOFFKJØP

 

Undertegnede er godkjent kjøper av pelagisk fisk.

 

Vi ønsker å bli tildelt en andel av statlig garantiramme for fiskeindustriens råstoffkjøp slik det er beskrevet i rundskriv nr. …./04 fra Norges Sildesalgslag.

 

Vi er inneforstått med forutsetningen om at bankgaranti stilles og at tildeling er gjenstand for Norges Sildesalgslags kredittvurdering.

 

 

 

 

Sted/dato:……………….………………   Underskrift:…………………………………...