Rundskriv 33/04 Reklamasjoner ved landing

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    33/04                                  

Emne                         :    REKLAMASJONER VED LANDING.                           

Til                                :    Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsumanvendelse                      

Sted                           :    Bergen                               Dato   : 08.09.2004

 


 

1.  Innledning.

 

Med bakgrunn i at Norges Sildesalgslag og kjøpere av pelagisk fisk ønsker at Norges Sildesalgslag sin auksjon av fisk skal fungere på en mest mulig etterrettelig måte ser en det som formålstjenlig å etablere en ”instans” som kan avgi vurderinger/uttalelser ved eventuelle uenigheter som måtte oppstå ved levering av fisk.

Tidligere var Fiskeridirektoratets Kontrollverk en slik uavhengig aktør. Etter opprettelsen av Mattilsynet, har etaten meldt fra om at de ikke på samme måte som tidligere vil kunne gå inn å avgjøre tvister på kaikanten.

Norges Sildesalgslag har de siste årene registrert at det i økende omfang har blitt reklamert på makrellfangster med krav om prisavslag i forhold til de bud som er gitt i auksjonene.  Praksis har vist at dette etter hvert har fått slikt omfang, at den kan true systemet med auksjonsomsetning, ved at fiskere og kjøpere ikke lenger stoler på de prisene som oppnås. Praksisen kan dermed være konkurransevridene hvis urettmessige reklamasjoner fører til prisnedsettelser i forhold til oppnådd resultat i auksjonen.

Med bakgrunn i dette har Norges Sildesalgslag og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening industri og eksport (FHL) vurdert alternative aktører til å forestå kontroller ved eventuelle uenigheter som måtte oppstå ved levering.  FHL og Norges Sildesalgslag er i denne sammenheng enig om å bruke kontrollørene til Norges Sildesalgslag til denne oppgaven.  En sentral oppgave for kontrollørene blir å vurdere grunnlaget for eventuelle reklamasjoner samt å avgi uttalelser om hvorvidt reklamasjoner er berettiget eller ikke.

Til deres orientering avviklet Norges Sildesalgslag i samarbeid med FHL tidligere i høst kurs for kontrollørene med formål å gi kontrollørene nødvendig opplæring.  Kunnskap og kompetanse om fiskekvalitet er i denne sammenheng sentral for de oppgaver kontrollørene engasjeres til.  Vedlagt dette rundskrivet følger et sett med regler og kontrollskjema for denne oppgaven som er blitt utarbeidet med tanke på kontrollørenes kontrolloppgaver.

Vi vil understerke at de reklamasjonsprosedyrer som er presentert her representerer en prøveordning som det er naturlig å evaluere både underveis i sesongen og etter sesongslutt.  Det er sådan viktig at kontrollører og andre impliserte nedtegner sine erfaringer med ordningen med sikte på å få foretatt eventuelle endringer/justeringer av prosedyrene.

 

2.  Behandling av reklamasjonssaker i Norges Sildesalgslag.

 

2.1Hovedbestemmelsene for behandling av reklamasjoner er gitt i lagets  forretningsregler § 10 og i omsetningsbestemmelsene for konsumråstoff pkt 4.1., 4.2., og pkt 5.  Bestemmelser som har betydning for behandling av reklamasjoner vil også være nedfelt i rundskriv for det enkelte fiskeri.  Eksempler på dette er hvordan en skal prise fangster hvor det er avvik mellom sortiment gitt ved innmelding og det sortiment som fremkommer etter prøvetaking ved lossing.

 

2.2Generelt må kjøper akseptere rimelig et avvik mellom den informasjon som fisker gir ved innmelding og det som viser seg å være realiteter når fangsten leveres.

 

2.2.1       Dersom det er enighet mellom fisker og kjøper om sortiment etter felles prøvetaking, og dette resulterer i prisendring etter retningslinjer gitt i rundskriv, er det ikke nødvendig for partene å varsle salgsledelsen om saken.

 

2.2.2       Kjøper som fremsetter reklamasjon og krav om prisreduksjon som følge av avvik mellom innmeldt og utlosset kvantum tar dette opp med fisker snarest og varsler salgsleder.  Kjøper må sannsynliggjøre de tap han mener han påføres grunnet avviket.  Avvik i kvantum på pluss/minus 10 % må kjøper akseptere i alle tilfeller.

 

2.2.3       Avvik som går på fartøyets ankomsttid, åteinnhold o.s.v. må behandles særskilt i hvert enkelt tilfelle.

 

2.3Oppgavene til lagets kontrollører ved reklamasjonsbehandling vil i det vesentlige være knyttet til saker hvor kjøper påberoper seg prisreduksjon som følge av at fisken har dårlig kvalitet.  Lagets kontrollører skal i alle slike saker tilkalles.  Dersom det av praktiske årsaker ikke er mulig å få en kontrollør til stedet mens landing finner sted, skal prøver som ligger til grunn for reklamasjonen merkes og tas vare på (innfryses) for kontroll på et senere tidspunkt. 

 

 

3.  Viktige avklaringer og definisjoner.

 

”Kvalitet på makrell”.  En fersk makrell fisket i august vil ha en annen tilstand enn en makrell som fiskes senere på høsten.  Naturlige sesongmessige svingninger i kvalitet på levende makrell, skal IKKE måtte oppgis av fisker ved fangstinnmelding.  Sesongmessig variasjoner i kvalitet på levende makrell skal ikke være grunnlag for reklamasjoner. – Åte innhold må selvfølgelig oppgis på normal måte.

Skjulte feil og mangler”. Feil som ikke kan påvises ved fysisk og organoleptisk undersøkelse av fisken.  For eksempel er åteinnhold og blodutredelser ikke skjulte feil.  Eksempel på skjulte feil; Fisk forurenset av miljøgifter.

 

 

4.  Instruks for gjennomføring av kvalitetskontroller for pelagfisk fisk.

 

4.1Kontrolloppdraget gis av salgsleder.

 

4.2Kontrollør tar seg til stedet hvor oppdraget skal utføres.

 

4.3Kontrollør kontakter kjøper og fisker for å bli orientert om hva saken gjelder og får partenes fremstilling.  Partene må opplyses om hvordan kontrollen vil bli gjennomført.  Partene må opplyses om de alternativer som er aktuelle som utfall av konflikten.  Dersom ikke partene kommer til enighet vedrørende en reklamasjon pålegges de å utarbeide en skriftlig rapport om sine synspunkt i saken, disse vil kunne bli sentrale i den videre prosessen.

 

4.4Kontrollør må orientere seg om alle innmeldingsdata og andre relevante data, herunder;

 

4.4.1       Fartøyets ankomst tidspunkt til lossested.

 

4.4.2       Tidspunkt for start av lossing.

 

4.4.3       Temperaturlogg fra fartøyet.

 

4.4.4       Eventuelle skriftlige nedtegninger fra fartøyet om vanninntak.

 

4.4.5       Desinfisering og spyling av tanker.

 

4.4.6       Inntak vann/is, vasking.

 

4.4.7       Reingjøring av not.

 

4.4.8       Overpumping.

 

4.4.9       Eventuelle rutiner/instrukser om bord i fartøyet for fangstbehandling.

 

4.5Kontrolløren må videre orientere seg om hvilke rutiner som gjelder ved bedriften inkludert siste revisjon av egenkontrollsystemer og eventuelle anmerkninger som måtte foreligge fra Mattilsynet.

 

4.6Kontrollen for bestemmelse av kvalitet gjennomføres etter egen instruks (se pkt. 5).

 

4.7Konklusjonen fra kontrollen meldes til partene og til salgsleder

 

4.8Den skriftlige rapporten fra kontrollen skal meldes til Norges Sildesalgslag og partene i saken.

 

 

5.  Instruks for kontroll av kvalitet på makrell.

 

Kontrollør innhenter data som nevnt i pkt 4 (Instruks for gjennomføring av kontroller for pelagisk fisk).  Informasjonen kan være en viktig indikasjon på om det er en sannsynlig skade på fisken.  

 

Kontrollør innhenter prøver av fisk fra lasterom om bord i fartøy eller fra første bufferkar på land.  Hvor prøver skal innhentes fra avhenger av hvilken skade som det reklameres på.  Kontrollør skal bruke sylskarp filêt-kniv når fisk ”åpnes”.

 

Fisk kan aldri betales mindre enn minstepris, unntatt er fisk som er frasortert p.g.a. skader.

 

Åte:

Åte kontrolleres i henhold til skala (1-4) fastsatt i kvalitetsforskriftene for fisk og fiskevarer.  Åteinnhold skal være i henhold til innmeldt.  Hvis åteinnholdet er større enn innmeldt, kan dette utløse et berettiget krav om prisreduksjon eller avvisning av fangst.

 

Åteskadet bukhinne:

Kjøper må akseptere noe innslag av fisk med skadet bukhinne før dette utløser berettiget krav om prisreduksjon på fangst.  Fisk som følge av åteskader er buksprengt kan frasorteres og føres på sluttseddel på egen linje til pris = 0

 

Blodmerker (bloodspot):

Som følge av røff behandling kan noe av fisken ha blodmerker i fiskekjøttet.  Blodflekker med en størrelse på minimum 1cm2 regnes som blodmerke i denne sammenheng.  Kjøper må akseptere et rimelig antall blodmerker i fiskekjøttet før dette utløser et berettiget krav om prisreduksjon.

 

Spalting:

Skala:

0 – Ingen spalting

1 – Færre enn 5 små spalter. Små spalte = maks 2 cm lengde

2 – Færre enn 10 små spalter.

3 – Flere enn 10 små spalter eller færre enn 10 store spalter. Stor spalte = lengre enn 2 cm lengde

4 – Flere enn 10 store spalter

5 – Hele fileten spaltet og spalter som går tvers gjennom fiskekjøttet til skinnet.


 

Kjøper må akseptere noe innslag av spalting av kategori 4 og 5 på overnevnte skala før dette medfører berettiget krav om prisreduksjon.  Spalting som tilsvarer 5 på skala kan frasorteres og føres på sluttseddel på egen linje til pris = 0.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes                                                                                                                                

Roald Oen

Kopi:

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL industri og eksport)

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskebåtredernes forbund

Norges Fiskarlag

Fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratet
 

SKJEMA TIL ” Instruks for kontroll av kvalitet på makrell” (PKT.5)

 

InnmeldingsID

 

 

Temp. om bord ved landing. Husk å hente ut utskrift fra temp.logg også.

oC

 

INNMELDING OG SALGSDATA

 

 

Landingsdato:

 

 

Kjøper:

Første fiskedag:

 

 

Fartøy navn:

Salgsdato:

 

 

Pris budt i auksjon:

Type fisk:

 

 

Størrelse innmeldt:

 

Gr :

Gj.snitt ant gr.

Fangst rute:

 

 

Størrelse ved landing:

Gr :

Gj.snitt ant gr.

Fangst type (direkte, etc.) / redskap:

 

 

Antall tanker:

Åteinnhold innmeldt (1-4)

Utbudsområde:

 

 

Kvantum innmeldt

 

Kvantum landet:

Antall kast:

Konserveringsmetode

 

 

Annet:

Merknader på innmeldning:

 

 

 

 

Reklamasjonsbeskrivelse:

 

 

 

 

 

Dato/klokkeslett for kontroll:

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollparameter

Standard

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

Prøve 4

Gj.snitt

Åte

I henhold til innmeldt (1-4)

 

 

 

 

 

Åteskade bukhinne

% - vis andel pr prøve (i vekt)

 

 

 

 

 

Blodmerker (bloodspot)

% - vis andel pr prøve (i vekt)

 

 

 

 

 

Spalting

% - vis andel av kategori 4 og 5 (i vekt))

 

 

 

 

 

 

Konklusjon:

 

 

 


 

Dato:

Sign. kontrollør

Sign. kjøper:

Sign. fisker:

  

KONTROLLSKJEMA TIL ”INSTRUKS FOR GJENNOMFØRING AV KVALITETSKONTROLLER FOR PELAGISK FISK (pkt 4.)

 

INSTRUKS

MERKNADER

4.3.  Partene pålegges å utarbeide en skriftlig rapport om sine synspunkt i saken.

(utført/OK =√)

 

4.4.  Innmeldingsdata.

(utført/OK =√)

 

4.4.1.    Fartøyets ankomst tidspunkt til lossested.

Dato/ klokkeslett:

 

4.4.2.    Tidspunkt for start av lossing.

Dato / klokkeslett:

 

4.4.3.    Temperaturlogg fra fartøyet.

(utført/OK =√) Vedlegges:

 

4.4.4.    Eventuelle skriftlige nedtegninger fra fartøyet om vanninntak.

Sted/ posisjon:

 

4.4.5.    Desinfisering og spyling av tanker.

Kopi av eventuell dokumentasjon

 

4.4.6.    Inntak vann/is, vasking.

Navn på anlegg

 

4.4.7.    Reingjøring av not.

Kopi av dokumentasjon

 

4.4.8.    Overpumping.

Ikke pumpet/ overpumpet/

Paralellpumpet

 

4.4.9.    Eventuelle rutiner/instrukser om bord i fartøyet for fangstbehandling.

Kopi av rutine

 

4.5.  Rutiner som gjelder ved bedriften  inkludert siste revisjon av egenkontrollsystemer og eventuelle anmerkninger som måtte foreligge fra Mattilsynet.

Dato for siste revisjon på dok. For mottak/ vedlagt event. merknad fra Mattilsynet.

 

4.6.  Kontrollen for bestemmelse av kvalitet gjennomføres etter egen instruks (se pkt. 5).

Utfylling av ”Skjema til instruks for kontroll av kvalitet på makrell” (PKT.5).

4.7.  Konklusjonen fra kontrollen meldes til partene og til salgsleder.

Leveres partene

 

4.8.  Den skriftlige rapporten fra kontrollen skal meldes til Norges Sildesalgslag og partene i saken.

Sendes som e-mail. Original oppbevares av kontrollør

 

 

Sted

 

Dato

Signatur