Rundskriv 48/05 - Informasjon vedørende omsetning av sild i 2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
1.         Ressurssituasjonen.

 

I 2006 har Norge til disposisjon 564.200 tonn nvg-sild.  Av dette kvantumet er 750 tonn avsatt til agnkvote og 3.000 tonn til forsknings- og skolekvote.  Sistnevnte kvote en nyordning fra myndighetenes side.  Resterende kvantum er fordelt med 290.844 tonn til ringnot, 57.400 tonn til trål og 212.206 tonn til kystgruppen.  Kvotestigen for fartøy i kystgruppen går fra 35,5 tonn for fartøy under 7 meter til 745,5 tonn for fartøy på 26 meter og over.  Fartøykvotene for ringnot og trål blir fastsatt etter samme nøkkel som i 2005.

 

 

I 2006 kan norske fiskere totalt fiske inntil 140.798 tonn nordsjøsild mot 166.152 tonn i 2005.  Nordsjøsilkdkvoten er med andre ord redusert med vel 25.000 tonn.  Av 2006-kvoten har ringnotgruppen 112.497 tonn, SUK-gruppen 7.181 tonn,  trålgruppen 9.856 tonn (hvorav 8.856 tonn til et direkte fiske) og kystgruppen 11.264 tonn. 

 

2.         Eksisterende minstepriser pr 31.12.05 videreføres.

 

Eksisterende minstepriser videreføres;

 

Gruppe 1 (sild med vekt på 300 g og mer):                     NOK 3,25 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g):          NOK 2,00 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt på 199 g og mindre):                NOK 1,35 pr kg

 

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg.  Vi gjør oppmerksom på at dersom sild under 125 gram nyttes til konsum skal den betales med minimum NOK 1,35 pr kg.    

 

Minstepriser skal altså oppgis med bakgrunn i ulike størrelsesgrupper (sortiment) i fangsten.  I auksjonen skal det avgis bud for hver størrelsesgruppe (sortiment).

 

Prøvetaking før sortering i bedriften blir nå bestemmende for fangstens endelige pris med utgangspunkt i auksjonsprisene for det enkelte sortiment.

 

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til ovennevnte sortiment.  Dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet.  Det er viktig at egen prøvetaking blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig representativ.  Videre skal fisker også opplyse om gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten ved innmelding til laget.

 

Dersom det ved innmelding av fangst til laget ikke blir opplyst om størrelsesfordeling og gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten vil ikke fangsten bli tatt ut på auksjon/salg.

 

Videre skal det tas gode og representative vektprøver før sortering i bedriften.  Det skal tas 3 – 5 prøver pr 100 tonn som losses.  Hver prøve bør inneholde i størrelsesorden 25 kg.  Resultatet av vektprøvene før sortering i bedriften vil være bestemmende for offisiell sortimentsfordeling.  Den offisielle sortimentsfordelingen blir avgjørende for fangstens endelige og offisielle pris.  Det forutsettes at representant for både fisker og kjøper forestår prøvetakingen.

 

FHL og NSS er enige om at det skal reageres strengt i tilfeller der omgåelser av de beskrevne prosedyrer for bestemmelse av offisielt sortiment skjer eller dersom det avdekkes at det er avtalt noe mellom fisker/kjøper som innebærer at offisielt sortiment er fraviket ved utfylling av sluttseddel.

 

Nedenfor følger ett eksempel på hva endelig og offisiell pris for en gitt fangst blir.

 

Basert på prøvetaking om bord i et fiskefartøy av en sildefangst melder fartøyet inn 40 % Gruppe 1, 50 % Gruppe 2 og 10 % Gruppe 3 til laget.  I auksjonen oppnås det NOK 4,00 pr kg for Gruppe 1, NOK 2,50 pr kg for Gruppe 2 og NOK 1,35 pr kg for Gruppe 3.  Prisen for fangsten basert på auksjonen blir da;NOK 4,00 pr kg x 0,40 (40 %) = NOK 1,60 pr kg

NOK 2,50 pr kg x 0,50 (50 %) = NOK 1,25 pr kg

NOK 1,40 pr kg x 0,10 (10 %) = NOK 0,14 pr kg

TOTALT                                        NOK 2,99 pr kg                                                                      

 

 

Offisiell sortimentsfordeling fastsatt med bakgrunn i prøvetaking ved levering viser 45 % med Gruppe 1, 45 % med gruppe 2 og 10 % med Gruppe 3.  Endelig og offisiell pris for fangsten blir da;

 

NOK 4,00 pr kg x 0,45 (45 %) = NOK 1,80 pr kg

NOK 2,50 pr kg x 0,45 (45 %) = NOK 1,13 pr kg

NOK 1,40 pr kg x 0,10 (10 %) = NOK 0,14 pr kg

TOTALT                                         NOK 3,07 pr kg                                                                    

 

 

Vi vil understreke at ved utfylling av sluttseddel skal det føres en linje med kvantum og pris for hver av de ulike størrelsesgruppene i fangsten.

 

 

3.         Salg av konsumsild til utenlandske kjøpere.

 

Det vises til pressemelding fra Fiskeri- og Kystdepartementet datert 12.12.05 vedrørende bilateral avtale mellom Norge og EU om fisket etter NVG-sild.  Ifølge pressemeldingen vil det igjen bli tillatt for EU-fartøy å lande sild i Norge.  Norges Sildesalgslag har på denne bakgrunn i eget rundskriv (Rundskriv 44/05) orientert fiskerne/kjøperne om at det nå er anledning for norske fartøy å lande NVG-sild i EU-havner.

 

Vi vil herved opplyse om at det nå er aktive kjøpere i lagets auksjon fra Danmark, Sverige, Tyskland, Skottland og Russland.  Ved landing utenlands må en være oppmerksom på at det kan bli krevd fremvisning av pass for hvert av mannskapene.

 

Det såkalte handicapet på Danmark som er på NOK 0,10 pr kg og praktiseringen av handicapet i auksjonen videreføres.

 

4.         Føring av låssatt sild.

 

Med virkning fra og med 1. januar 2006 gjelder følgende satser for føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd:

 

Kr 0,15 pr kg ved føringsdistanse under 100 n m

Kr 0,25 pr kg ved føringsdistanser mellom 100 n m og 300 n m

Kr 0,35 pr kg ved føringsdistanser over 300 n m

 

Det vil bli trukket kr 0,10 pr kg som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøpefartøy på feltet.  Det samlede føringstilskuddet til kjøper blir sådan følgende:

 

1.         Føringsdistanser under 100 n.m.:              kr 0,25 pr kg

2.         Føringsdistander mellom 100 n.m. og 300 n.m.: kr 0,35 pr kg

3.         Føringsdistanser over 300 n.m.:                kr 0,45 pr kg

 

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy som avhenter sild på feltet.

 

Ordningen forutsetter at Fiskeri- og Kystdepartementet godkjenner ovennevnte retningslinjer for utbetaling av føringstilskudd fra 01.01.06 og at staten stiller til disposisjon tilsvarende beløp til føring av sild som i 2005.

 

For fartøy som ikke selv kan føre fangst, for fartøy som må låssette eller som deltar i et eventuell låssettingsfiske, skjer landing ved opptak fra lås/pose i sjøen til førings/kjøperfartøy.  Ved opptak veies kvantumet, og førings-/kjøperfartøy og fisker utsteder pliktig landings- eller sluttseddel, herunder skal seddelen undertegnes av begge parter.  Det er viktig at låsnummer påføres sluttseddel.

 

Fra flere kjøpere er det meldt interesse for å kjøpe og hente låssatt sild. For at slike operasjoner skal være vellykket er det særdeles viktig at det blir gitt riktige opplysninger om låssatt kvantum og fiskens størrelse.

 

5.         Auksjonstider – konsum.

 

Lagets auksjoner vil fra 01.01.06 bli avviklet til følgende tidspunkter:

 

1.         0700 – 0800 (På søndager mellom 0900 – 1000)

2.         1300 – 1400

3.         1800 – 1900

4.         2100 – 2200            

 

6.         Innmelding og levering.

 

Norges Sildesalgslag gjør oppmerksom på at alle fangster skal innmeldes til Bergen på telefonnr. 55 54 95 50 eller på telefonnr. 55 54 95 00 (sentralbordet).

 

Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter at fartøyene forlater feltet. 

 

Ved innmelding skal følgende sortiment oppgis;

 

-           andel av fangsten der silda veier mindre enn 125 g

-           andel av fangsten der silda veier mellom 125 g og 199 g

-           andel av fangsten der silda veier mellom 200 g og 299 g og

-           andel av fangsten der silda veier 300 g og mer

 

I tillegg til nevnte skal også gjennomsnittsvekt pr sild i fangsten oppgis.

 

Fisker skal ved innmelding også opplyse om dato for oppstart av fisket/fangsten.

 

Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn.  Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt.  Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel, ref. Rundskriv 23/99.  Norges Sildesalgslag forutsetter at både fiskere og kjøpere ser til at riktig kvantum, sortiment og art blir notert.

 

Med henvisning til lagets forretningsregler § 10.5 plikter kjøper å akseptere rimelige avvik mellom oppgitt kvantum og sortiment og faktisk kvantum og sortiment.  Ved større avvik må imidlertid fisker være forberedt på prisavslag eller i verste fall at kjøper krever kjøpet hevet.

 

7.         Omsetningsreguleringer.

 

I utgangspunktet vil ikke fisket bli regulert fra lagets side.  Dersom det blir behov for å iverksette reguleringer vil vi fra lagets side komme tilbake til det på et senere tidspunkt.  Iverksettelse av eventuelle reguleringer, endringer eller opphevelse av reguleringer vil bli kunngjort ved rundskriv/radiomeldinger. 

 

Laget vil oppfordre fiskerne til å ha jevn og god kontakt med lagets salgskontor med henblikk på å unngå ”topper” som kan resultere i avtaksvansker.

8.         Reklamasjoner.

 

Ved alle reklamasjoner skal lagets salgskontor i Bergen kontaktes. 

 

Dersom ikke laget er blitt kontaktet i nevnte tilfeller vil laget fakturere auksjonspris på den angjeldende fangsten.  Med andre ord vil ikke laget akseptere at kjøper og fisker er blitt enige om en lavere pris enn auksjonspris uten at forutgående kontakt med lagets salgskontor har vært foretatt.  Det vises i denne sammenheng til rundskriv 33/04.

 

9.         Kontroll.

 

Norges Sildesalgslag ber om at det opptres i henhold til regelverket.  I den grad en blir kjent med ureglementære forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående.

 

10.      Vanntrekk.

 

Vi henviser i denne sammenheng til rundskriv 01/04 datert 27.01.04.

 

11.      Direkte leveringsavtaler.

 

Norges Sildesalgslag viser til rundskriv 25/05 vedrørende langsiktige leveringsavtaler for sild til konsumanvendelse.

 

12.      Informasjon.

 

Aktuell informasjon om innmeldinger, reguleringer m.m. kan fisker selv hente ut fra vår internettside www.sildelaget.no.  Der vil en også kunne finne informasjon om aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m.  Utvidet informasjon om auksjonspriser m.m. vil lagets medlemmer også kunne få tilgang til gjennom lagets ekstranett-tjeneste.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

 

Knut Torgnes

Roald Oen