Rundskriv 02/05

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer:02/05

Emne:KVOTEBELASTNING.

Til:Fiskere av pelagisk råstoff

Sted :BergenDato: 13.01.2005

 


 

Norges Sildesalgslag viser til nordsjøsildfisket i fjor i månedsskiftet oktober/november der mange fartøyer opplevde betydelig innslag av makrell i fangstene.  Norges Sildesalgslag viser videre til rundskriv 48/04 vedrørende ”Minstepriser på bifangster av sild og makrell til konsumformål” datert 29.12.04.

 

Norges Sildesalgslag vil med dette rundskrivet kort redegjøre for prosedyrene rundt kvotebelastning med bakgrunn i ovennevnte.

 

Hovedregelen er at dersom et fartøy er tildelt kvote av et fiskeslag skal fangst (gjelder også eventuell bifangst) av vedkommende fiskeslag avregnes tildelt kvote.  Dette gjelder med mindre noe annet er bestemt (for eksempel skal trålgruppens bifangster av sild i industritrålfisket kvoteavregnes en særskilt avsetning). 

 

Norges Sildesalgslag vil for øvrig presisere at prosedyrene for kvoteavregning videreføres i overenstemmelse med myndighetenes retningslinjer.

 

 

Dette til deres orientering.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes              _______________________

 

 

              Roald Oen