Rundskriv 25/05. Langsiktige leveringsavtaler for sild til konsumanvendelse

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Langsiktige leveringsavtaler for sild til konsumanvendelse.

 

Det gis anledning til å inngå langsiktige leveringsavtaler mellom fisker og kjøper for sild til konsumanvendelse fra d.d.

 

For avtalene gjelder betingelser og vilkår avtalt mellom FHL industri og eksport og Norges Sildesalgslag.

 

Ordningen som iverksettes er et resultat etter drøftinger mellom nevnte parter og baserer seg også på Fiskeri- og Kystdepartementet sitt ønske om utprøving av langsiktige avtaler som omsetningsinstrument.

 

Betingelser m.m for de langsiktige avtaler vil fremgå av vedlagt formular.

 

Avtalene må sendes til, og godkjennes av, Norges Sildesalgslag før fiske og levering på avtalene kan starte.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes                                                                        ________________________

 

 

                                                                                               Odd Magne Andreassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVERINGSAVTALE – SILD TIL KONSUM                                     

 

 

 

FISKER: ………………………………………………        (rederi – oppgjørsmottaker)

 

Fartøy: …………………………………………………        Reg.mrk.: …………………..

 

Kjøper: …………………………………. Mottakssted……………………………………..

 

Fiskeslag ………………………………………………

 

Kvantum: ………………………………………………

 

Avtaleperiode (min 2 mnd): …………………………………………

 

Avtalt pris kr pr kg pr sortiment samsvarende med inndeling i minstepriser for aktuelt fiskeslag:

 

 

A:  SILD

Gr 1

300 g og >

Gr 2

200 – 299 g

Gr 3

199 g og <

Gr 4

125 g og <

Samfengt

 

P:

P:

P:

P:

P:

 

 

Ved angivelse av pris pr gram samfengt benyttes kolonnen for samfengt.  Sortimentsfordelingen av levert fangst må fremgå av sluttseddel etter den inndeling som er gitt for de til en hver tid gjeldende minstepriser.

 

Fartøyets totalkvote for angjeldende fiskeslag inneværende år: ……………………….

 

Restkvote ved kontraktsinngåelsestidspunkt: …………………..

 

Undertegnede er innforstått med følgende:

 

1.                 Levering kan ikke finne sted før Norges Sildesalgslag har godkjent leveringsavtalen. Søknad om godkjenning av avtale skal være behandlet innen 7 dager etter at den er mottatt av Norges Sildesalgslag. Kontrakter med utenlandske fartøyer skal være behandlet av Norges Sildesalgslag innen 1 dag etter at den er mottatt av Norges Sildesalgslag.

 

2.                 Avtalen må ha en varighet på minimum to måneder. I denne perioden kan ikke nye avtaler for samme fiskeslag inngås mellom kontraktspartene. I forbindelse med årsskifte (nytt kvoteår) kan det aksepteres nye avtaler selv om det ikke har gått to måneder siden siste avtale forutgående år ble undertegnet

 

3.                 I avtaleperioden/til avtalt kvantum er levert, kan fartøyet som hovedregel ikke levere fangst av angitt fiskeslag til andre kjøpere en den/de som er angitt i avtalen. Norges Sildesalgslag kan imidlertid etter søknad gi dispensasjon for salg av fangst på auksjonen i avtaleperioden. Søknad må sendes og innvilges før fangst blir tatt. Ved havari eller andre alvorlige ekstraordinære tilfeller vil salgsledelsen kunne dispensere for å ta fangsten inn på auksjon uten forutgående søknad. Det aksepteres at inntil to kjøpere går sammen om en avtale. 

 

4.                 Leveringsavtalen skal stå tilbake for eventuelle reguleringsvedtak om dirigering, turkvoter, midlertidige fangstforbud eller andre bestemmelser vedtatt av hensyn til avtaket. Det vises for øvrig til Fiskeri- og Kystdepartementets brev av 18. mars 2005 vedrørende praktisering av dirigering og regulering.

 

5.                 Alle fangster skal innmeldes laget på vanlig måte i det fartøyet forlater feltet for å gå og losse.

 

6.                 Prinsippet om lossetørn etter ankomst anlegg skal gjelde uavkortet, også for fartøyer som leverer på direkte leveringsavtale. Dette betyr at fartøy som leverer på slik avtale ikke vil gå foran ved lossing, dersom det ved samme anlegg også skal leveres fangster kjøpt på auksjon.

 

7.                 Laget fakturerer og avregner fartøyene på vanlig måte. Det er ikke tillatt med direkte oppgjør til fisker, eller tilbakebetaling fra fisker til kjøper. Dette gjelder så vel i kontanter som i varer og tjenester. Eventuelt forskudd må bare utbetales etter forhåndsavtale med laget. På forespørsel fra Norges Sildesalgslag må fisker og/eller kjøper kunne legge frem revisorbekreftet erklæring om at det ikke har vært økonomiske transaksjoner mellom partene som kan knyttes til oppgjør for levert/kjøpt fangst.

 

8.                 Lagets garantibestemmelser gjelder uavkortet. Dette innebærer at leveranser kan bli stoppet dersom det ikke er tilstrekkelig garanti. Partene har gjensidig ansvar for å se til at fisket og levering på avtalene planlegges i forhold til kjøpers kredittstatus. Dersom fartøy får fangst og kjøper ikke har gyldig betalingsgaranti anses kontrakten for brutt og fartøyets gjenværende kvote må omsettes i det ordinære auksjonsmarkedet.

 

9.                 Avtalte priser er bindende for partene i minimum to måneder fra avtaleperiodens oppstart, dog slik at de til enhver tid ikke kan ligge under gjeldende minstepriser. Minimumsperioden på to måneder gjelder også for eventuelle reforhandlede kontraktspriser.  Fangster som leveres på avtale behandles i reklamasjonssammenheng på samme måte som fangster som omsettes i auksjonen.

 

10.             Alle øvrige forretningsregler og omsetningsbestemmelser gjelder uavkortet.

 

11.             Dersom det oppstår brudd på, eller forutsetningene for avtalen ikke overholdes, kan godkjenning av denne avtale når som helst trekkes tilbake. Endringer av avtalen er ikke gyldig før de er godkjent av Norges Sildesalgslag.

 

12.             Eventuelt tvist mellom partene som måtte følge av at kontraktene brytes er Norges Sildesalgslag uvedkommende dersom annet ikke er bestemt i lagets forretningsregler og bestemmelser gitt medhold av disse.

 

 

 

 

Sted:  ………………………………..                     Dato:  ……………………………

 

 

____________________________                   ____________________________

Fisker                                    Kjøper

 

Godkjent av Norges Sildesalgslag

 

 

…………/…………-2006

 

 

Telefon:                                  55 54 95 00

Telefaks.:                                               55 54 95 55

Telefon/ faks salgsavd.:        55 54 95 50 / 65

E-mail                                      [email protected]