Rundskriv 15/05 Prøveprosjekt langsiktige leveringsavtaler - foreløpig orientering

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskesalgslagene, Norges Fiskarlag, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Norske Sjømatbedrifters Landsforening, ble med Fiskeri- og Kystdepartementets hjelp på møte i Tromsø 15. og 16. juni 2005, enige om to prøveprosjekter.  Det ene går på langsiktige leveringsavtaler, og det andre på meklingsinstans ved uenighet om pris.  Dette er en foreløpig orientering om vilkår for langsiktige leveringsavtaler. 

 

Langsiktige leveringsavtaler skal oppfylle følgende minimumskrav :

 

1.      Prøveprosjektet skal løpe i 2 år.  Det tas sikte på oppstart 1. august 2005.

2.      Avtale skal inngås minimum 7 dager før første levering.

3.      Avtale mellom utenlandske fartøy og norske kjøpere skal inngås minimum 1 døgn før levering.

4.      Avtale skal ha minimum 2 måneders varighet.

5.      Minstepris ved avtaleinngåelse og levering skal ligge i bunn.

6.      Prisen skal ligge fast i 2 måneder fra avtaleinngåelse.

7.      Første evalueringsmøte skal avholdes medio desember 2005. 

 

Når det gjelder dirigering, det vil si å beordre et bestemt fartøy til en bestemt kjøper, er det Fiskeri- og Kystdepartementets ønske at dette skal praktiseres med smidighet og etter forutgående konsultasjoner med departementet.  Ved regulering av fisket fra salgslagets side, det vil si turkvoter, ventedøgn, puljevis utseiling, midlertidig stopp, etc., må fartøyer som er på kontrakt følge samme reguleringer som resten av flåten, men likevel slik at fartøyet får levere til den kjøper det har kontrakt med.

 

Avtalen innebærer at kontrakten skal inkludere fast pris i minimum 2 måneder etter at kontrakt er inngått.  Regulering av pris på kvantum som allerede er levert, vil ikke være tillatt.  Norges Sildesalgslag vil føre kontroll med at så ikke skjer.

 

Norges Sildesalgslag vil unnta fisket etter sild for matjesanvendelse og levering av makrell for ferskmarkedet fra prøveprosjektet.  Laget vil nå ha en prosess med FHL Industri og Eksport og FHL Fiskemel vedrørende utforming av kontraktsformular og avklaring av andre praktiske spørsmål med sikte på oppstart av prosjektet først i august.

 

Bergen, 20. juni 2005

NORGES SILDESALGSLAG

Kontaktpersoner :

Johannes Nakken, tlf. 55 54 95 05

Jarle A. Hansen, tlf. 55 54 95 64

Roald Oen, tlf. 55 54 95 58