Rundskriv 37/05 Nye minstepriser for hestmakrell f.o.m. 12. september 2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Norges Sildesalgslag er enige om at følgende minstepris skal gjelde for hestmakrell til konsum med virkning fra og med 12. september 2005:

 

Samfengt:                  NOK 2,00 pr kg

 

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til følgende sortiment (dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet):

 

Gruppe 1 (hestmakrell med vekt på 400 gram og over)

Gruppe 2 (hestmakrell med vekt på 300 gram – 399 gram)

Gruppe 3 (hestmakrell med vekt under 300 gram)

 

Det er viktig at egen prøvetaking blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig korrekt.  Videre skal fisker også opplyse om gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten ved innmelding til laget.

 

Norges Sildesalgslag vil til sist minne fiskerne om nødvendigheten av å være oppmerksomme på sitt ansvar for og betydningen av at korrekt kvantum og sortiment oppgis ved innmelding.  Dersom uriktig kvantum og/eller sortiment oppgis og dette fører til prisreduksjon, blir dette som kjent tilbakeført til fisker.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes                                                                        _______________________

 

 

                                                                                               Roald Oen