Rundskriv 07/06 Minstepriser på sild for perioden våren/sommeren 2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Minstepriser.

 

Etter drøftinger mellom Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening industri og eksport og Norges Sildesalgslag skal følgende minstepris for sild til konsum gjelde med virkning fra og med mandag 1. mai 2006:

 

NOK 2,90 pr kg samfengt.

 

Nevnte minstepris gjelder for alle landinger av all sild til konsum enten landingene finner sted i Norge eller utlandet.  Vi gjør oppmerksom på at frasortering av sild ikke er tillatt.

 

Minsteprisen på NOK 2,90 pr kg samfengt gjelder frem til det blir etablert nye minstepriser i tilknytning til avtalte minsteprisdrøftinger for sild 24. august 2006.

 

 

Sild til filèt-, rundfrysing-, ferskanvendelse.

 

Fangster til nevnte anvendelser omsettes via lagets auksjonssystem på ordinær måte slik det fremgår av omsetningsbestemmelsene for sild og makrell til konsumformål.

 

Det såkalte handicapet som er på NOK 0,10 pr kg videreføres.  Eksisterende praktisering av handicapet i auksjonen videreføres.

 

 

Sild til matjes.

 

1.  Fremvisningsauksjon i Egersund.

 

Matjesomsetningen i Egersund vil i all hovedsak bli gjennomført på samme måte som i forrige sesong.

 

Selve omsetningen skal skje ved at det blir lagt inn bud på lagets ordinære auksjonssystem.  Prøver settes opp på bordet i inspeksjonshallen ved Egersund Isfabrikk / Egersund Sildoljefabrikk .  Prøvene må være på minimum 30 kg pr kast/tank.  Fangster fra forskjellige kast må ikke blandes i en og samme tank, men holdes adskilt i ulike tanker. 

 

Prøvene kan enten tas ved vakuumpumpe om bord eller med prøvehåv godt nede i tankene.  Dersom vakuumpumpe benyttes bør det pumpes noen pumpeslag før prøven tas for å få bort sild som ligger i, eller i nærheten av, inntaksrøret (brønn). En forutsetning for at dette systemet skal fungere, er at prøvene er representative for fangstens sammensetning og kvalitet. 

 

Prøvene blir tatt vare på til fangsten er losset, slik at en har sammenligningsgrunnlag dersom det skulle oppstå disputt.  Vedlagt følger et standardskjema som skal fylles ut og legges i de kassene som settes opp for inspeksjon.  Skjema fås for øvrig ved henvendelse i inspeksjonshallen.  Vi gjør også oppmerksom på at det i de kassene som settes opp for inspeksjon skal legges frem utskrifter av fartøyets veieprøver som er grunnlaget for fartøyets innmelding til laget for den angjeldende fangsten. 

 

På veieprøvene gjør vi oppmerksom på at det også skal spesifiseres andel av sild på mellom 100 gram - 125 gram og andel mindre enn 100 gram  

 

Auksjonen vil bli holdt mellom kl 05.00 og 06.00 på morgenen, slik at prøver, for å nå denne auksjonen, må være oppsatt før kl 05.00. Videre vil det bli avholdt auksjon mellom kl 21.00 og 22.00, prøver for denne auksjonen må være oppsatt før kl 21.00.  Auksjoner kan bli gjennomført utenom nevnte tidspunkter ved behov og kjøper vil bli varslet om dette.

 

Fartøyer som ønsker å forsøke matjesomsetning via Egersund, melder inn fangsten på vanlig måte og sier fra at de seiler til Egersund for oppsetting av prøver.  Fangsten vil da først bli tatt ut på auksjon når prøven er kommet på plass og kjøper har fått anledning til å inspisere den. Laget vil presisere at fartøy ikke kan gå direkte til en enkelt kjøper, la denne inspisere silden med tanke på matjes for så å legge inn bud på lagets auksjon.

 

 

2.  Fremvisningsauksjon i Danmark.

 

Ved fremvisningsauksjonen i Danmark gjelder det en minstepris på DKK 2,76 pr kg

 

Nedenfor følger retningslinjene for fremstilling av sild for salg til matjesanvendelse i Danmark.  Fremstilling til salg på auksjonen kan skje på tre forskjellige måter:

 

A.  I kasser

 

B.  I containere

 

Da alle containerne forutsettes ulikt fylt, skal:

 

- alle containere veies enkeltvis hos statsautorisert veier og måler

- nettovekten av hver container beregnes, da det innregnes det vanlige  

  fradrag for vann på 2 %

           

C.  Etter prøve - basert på samme retningslinjer som nevnt for auksjonen i Egersund

 

- Hver tank/kast utbys for seg.

- Det settes opp prøver fra hver tank/kast, minimum 4 kasser fra hver.

- Rekkefølgen i prøvene skal tilsvare den rekkefølge tankene/kastene losses i.

- En tank/kast klassifiseres i henhold til de oppsatte prøver.Størrelsesangivelsen er endelig.Fartøyets telleprøver, samt om lossing skjer med pumpe eller med hov skal opplyses.

 

Forøvrig gjelder følgende:

 

1.    Lossing blir avtalt etter auksjonen.
(Kjøper betaler alle omkostninger ved lossingen - også veiing).

2.    Veiing hos statsautorisert veier og måler, hvor det beregnes

fradrag for vann - 2 %.

3.   Prøvene forblir i auksjonshallen til lossingen er avsluttet og tjener som referanse mht. kvalitet.

4.   Selv om et parti er større enn oppgitt, er siste kjøper ikke forpliktet til å ta imot mer enn sitt siste bud, men har rett til å ta imot hele restmengden, som ellers vil bli budt ut for salg snarest mulig.
Kjøper har ikke rett til erstatning selv om et parti er mindre enn oppgitt.

5.   Auksjonstidspunktene er:

 

Mandag                kl 0630 og etter behov til kl 1230 / igjen kl 2100
Tirsdag                 Som mandag

Onsdag                 Som mandag

Torsdag                Som mandag

Fredag                  kl 06:30 samt etter behov frem til 12:30
Lørdag                  kl 07:00
Søndag                 kl 21:00

 

-------------------------------------

 

Som i 2005 vil kjøper når han byr på fangster også i år være forpliktet til å ta imot det kvantumet det enkelte fartøy byr ut for salg til matjesanvendelse og betale auksjonspris for angjeldende kvantum. 

 

 

Sild til matjes - Kvalitetskriterier. 

 

Nedenfor er inntatt fem kriterier som kan bidra til å gi fisker og kjøper en omforent forståelse av hva som kan defineres som matjessild:

 

1.                 Størrelse.  I tillegg til at en oppgir vanlig sortimentsstørrelse oppgis også gjennomsnittlig antall stk. pr. kg.  Hvert kast må holdes adskilt.

2.                 Åte.  Det skal være rødåte både i magesekk og i tarm.  Av farge skal rødåten være noe mørkere enn ketchup.

3.                 Ferskhet.  I matjessesongen er silda av en slik kvalitet (fett/åte mv) at tiden fra fangst til levering spiller en stor rolle.

4.                 Fasong.  Silden skal være sid i buken og bred over ryggen.

5.                 Fett-innhold.  Mellom 16 % og 17%.  En må kunne dra skinnet lett av (en skjærer opp skinnet i hode/nakke og drar skinnet bakover mot sporen).  Etter at skinnet er dratt av skal det vises sølv/fett over hele filéten.

 

 

Innmelding av fangst til laget.

 

Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter at fartøyet forlater feltet.

 

Ved innmelding skal følgende sortiment oppgis;

 

-                     andel av fangsten der silda veier mindre enn 125 g,

-                     andel av fangsten der silda veier mellom 125 g og 200 g,

-                     andel av fangsten der silda veier mellom 200 g og 300 g og

-                     andel av fangsten der silda veier mer enn 300 g

 

I tillegg til nevnte skal også gjennomsnittvekt pr sild i hele fangsten oppgis.

 

 

Reklamasjon.

 

Norges Sildesalgslag minner fisker om den plikt som påhviler fisker med hensyn til å gi korrekte opplysninger om fiskens sortiment og kvalitet ved innmelding til laget.  Ved større avvik mellom oppgitte opplysninger om fangsten ved innmeling og de registreringer som blir gjort ved utlossing må sådan fisker være forberedt på at kjøper kan reklamere.  Dersom slike situasjoner oppstår skal kjøper/fisker kontakte Norges Sildesalgslag snarest.

 

 

Generelt.

 

Norges Sildesalgslag vil overvåke omsetningsutviklingen for sild til konsum.  Og dersom utviklingen tilsier det, vil det kunne iverksettes endringer på kort varsel.  Fra lagets side vil eventuelle endringer bli meddelt enten ved kunngjøring, radiomelding eller ved rundskriv.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes                                                                        ________________________

 

                                                                                               Roald Oen

 

 

 


MATJES – EGERSUND

 

 

 

DATO:……………..

 

 

FARTØY:………………………………....REG.MRK:…… -……-......

 

 

KVANTUM:……….....TONN    FANGSTRUTE:…….-………

 

 

SORTIMENT: 

 

< 100 g         100 g – 125 g 125 g  - 200 g > 200 g

 

…………        …………          …………        …………

 

Gj. snitt: …………………..gram

 

 

ANTALL KAST:……….….       

TRENGT …………….TIMER

 

 

ANTALL TANKER:………

 

 

 

ANDRE OPPLYSNINGER:

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………