Rundskriv 19/06 Statlig garanti for fiskeindustriens råstoffkjøp

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

 

I likhet med fjorårets sesong, gjelder en avtale mellom Norges Sildesalgslag og Innovasjon Norge som utvider muligheten for kreditt til kjøpere av pelagisk fisk.  Avtalen innebærer at Norges Sildesalgslag og Innovasjon Norge tar risiko på 50 % hver av en kredittramme på maksimum 100 mill. kroner for kjøp av råstoff. 

 

Avtalen med Innovasjon Norge medfører i praksis at det stilles 50 mill. kr i ekstra garanti til Norges Sildesalgslag som benytter denne til å utvide sine kredittrammer overfor kjøperne.

 

Tilbudet gis til kjøpere innen konsum og mel/olje.

 

Hver kjøpers ”andel” i garantirammen er utregnet ut fra produksjonsanleggets/kjøperens andel av totalt råstoffkjøp i 2004-2005, beregnet for de produksjonsanlegg/kjøpere som deltar i ordningen.  (Må tillempes de tilfeller hvor anlegg har skiftet eier eller hvor andre forhold gjør fordelingsmåten lite passende).

 

For å få del i ordningen forutsettes at kjøperen stiller bankgaranti.

 

Ordningen kan ikke benyttes samtidig med kredittforsikring.  (Kredittforsikring i GIEK  Kreditt-forsikring kan imidlertid benyttes alene som tidligere.)

 

Som deltaker i statlig garantiordning vil kjøperen kunne få slik kredittramme:

·          Bankgarantiens pålydende/limit

·          Tilleggskreditt på opptil 27,5 % av kjøpers samlede kredittramme.  Tilleggskreditt vurderes for hver kjøper ut fra individuell kredittvurdering.

 

Utvidet kredittramme settes med virkning inntil videre.

 

Kredittsaldo utover bankgarantiramme deles risikomessig mellom Norges Sildesalgslag og Innovasjon Norge.  Sistnevnte beregner for dette garantiprovisjon på 0,5% p.a. av sin løpende risiko og 0,5% p.a. av garantiramme.

 

Garantiprovisjon til kjøper faktureres av Norges Sildesalgslag med 0,5 % p.a. av Innovasjon Norges garantiramme og 0,25% av kredittsaldo som overstiger bankgarantiramme, beregnet pr. dag.  Fakturering til kjøper skjer månedlig etterskuddsvis.   

 

Bindende interesse for å delta i ordningen kan meldes på vedlagte svarskjema innen 25. august. 

 

For å oppnå så stor utnyttelse av den statlige garantirammen som mulig gjennom hele sesongen, forbeholder Norges Sildesalgslag seg retten til å gjennomføre endringer underveis.  Det tas også forbehold om nedregulering av kredittramme ved eventuell  reduksjon i statlig garantiramme gjennom Innovasjon Norge.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

 

Erik Brinchmann-Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  Svarskjema


 

 

 

 

Til

 

Norges Sildesalgslag

Telefax 55 54 95 55

 

 

 

 

 

 

  

STATLIG GARANTI FOR FISKEINDUSTRIENS RÅSTOFFKJØP

 

Undertegnede er godkjent kjøper av pelagisk fisk.

 

Vi ønsker å bli tildelt en andel av statlig garantiramme for fiskeindustriens råstoffkjøp slik det er beskrevet i rundskriv nr. 19/06 fra Norges Sildesalgslag.

 

Vi er inneforstått med forutsetningen om at bankgaranti stilles og at tildeling er gjenstand for Norges Sildesalgslags kredittvurdering.

 

For kommende sesong forventer vi at det blir stillet bankgaranti på …………………..…. NOK

 

 

 

 

 

Sted/dato:……………….………………   Underskrift:…………………………………...