Rundskriv 30/06 Priser for mel og olje 1.1.2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Bergen 20.12.2006


FHL Fiskemel og Norges Sildesalgslag har hatt drøftinger om priser og omsetningsbetingelser for fangster som anvendes til produksjon av fiskemel og fiskeolje i 2007.

 

Partene er blitt enige om en avtale for 2007 som i hovedsak er en videreføring av avtalen fra 2006.

 

Partene er enige om at markedssituasjonen for fiskemel og valutasituasjonen gir grunnlag for en liten endring i minsteprisene sammenlignet med de prisene som ble iverksatt 07.08.06. I tillegg er basisverdiene for fett og tørrstoff endret til treårs gjennomsnitt. Kolmulefangster skal ikke reguleres for fett og tørrstoff.

 

De nye prisene blir som følger:

Basis-verdier

Vinter-lodde

Sommer-lodde

Polar-torsk

Tobis

Øyepål

Hav-brisling

Nordsjø-sild

NVG-sild

Makrell før 01.07.

Makrell fra 01.07.

Hest-makrell

basis tørrst.

14,6

13,3

15,2

16,4

16,9

16,8

17,3

17,2

17,0

17,0

17,7

basis fett

 

9,7

11,9

5,0

6,8

5,5

11,4

16,0

17,2

21,0

23,0

16,5

t.st. reg.sats

8,01

8,38

7,39

8,03

7,82

8,37

8,41

8,32

8,29

8,29

7,58

fett reg.sats

5,15

5,12

5,15

5,04

4,99

5,15

5,17

5,17

5,10

5,10

5,17

minste-pris

114,04

119,02

96,62

119,01

114,02

137,89

156,00

158,04

167,60

173,93

150,73

Nedre fett trekk-grense %

2,6

2,2

2,2

2,0

2,0

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,0

 

Kolmulefangster skal med dagens mel og oljepriser ha følgende minsteprisene pr måned:

 

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

minste-pris

114,88

113,63

108,68

105,88

107,10

108,65

109,59

112,70

110,25

113,34

113,33

116,07

 

De nye prisene gjelder fra 01.01. 2007 kl. 00.00

For fangster som selges på auksjon gjelder de nye prisene ved salg fra og med nevnte tidspunkt. For fangster som ikke skal omsettes på auksjon er det sluttseddeldato som blir lagt til grunn ved avregning.

 

I avtalen for 2007 er det som sagt kun mindre endringer. Vi vil likevel minne om enkelte forhold:

 

·        Basis fett og tørrstoff er som tidligere endret i henhold til gjennomsnittet for de tre siste årene.

·        Reine kolmulefangster (mer enn 50 % kolmule) skal ikke reguleres for fett- og tørrstoff, men skal ha kvalitetsreguleringer for temperatur, flyktig nitrogen og salt. I kolmulelaster med inntil 50 % øyepål avregnes også øyepålen uten fett- og tørrstoffregulering.

·        Felles føringslaster der fabrikk står for føring, skal ha felles prøve for fett- og tørrstoffregulering, men ikke regulering for temperatur, flyktig nitrogen eller salt.

·        Leveringsavtaler med fabrikker i utlandet blir ikke godkjent før en ordning med ressurskontroll er på plass hos utenlandsk mottaker.

·        Fangster på inntil 200 tonn av NVG-sild tatt i Nord kreves ikke auksjonert så lenge det kun er ett mottak i Nord-Norge. Fiskebåt som melder inn fangster under auksjonsgrense på henholdsvis 100 og 200 tonn, må ved leveranseoverskridelser på mer enn 10 % av auksjonsgrensene, legge neste fangst ut på auksjon uavhengig av fangstens størrelse.

·        Utbudsområder. Mottaksstedene Moldtustranda og Vedde legges i felles utbudsområde.

·        Tillegg og trekktabellene er de samme som gjaldt i 2006.

·        Minstepris for råstoff til mel vil bli vurdert hver uke i forhold til prisene på mel og olje på verdensmarkedet. Dersom markedsprisene endrer seg mindre enn 5 % (opp eller ned) i forhold til markedsprisene ved forrige regulering blir ikke minsteprisene endret. Endrer markedsprisene seg mellom 5 og 10 % i forhold til forrige regulering, skal minsteprisene endres første mandag i neste månedsskifte. Endrer markedsprisene seg mer enn 10 % blir minsteprisene endret neste mandag. Dersom en av indikatorene betinger endring av prisene blir prisene for både mel og olje justert. Valutasvingninger vil spille en viss rolle siden markedsprisene i stor grad blir notert i USD og Euro.

·        Fisker skal senest ved ankomst fabrikk varsle prøvetaker om hvem på fartøyet som skal kontaktes i forbindelse med prøvetaking. Prøvetaker skal varsle fisker om at prøvetaking finner sted og denne skal gis adgang til å overvære prøvetrekking.

·        Det er heller ikke i 2007 anledning til å gi/motta bud utenfor utbudsområdet.

·        Det viktig at fisker følger nøye med i rutiner med tanke på eventuelle reklamasjoner og behandling av disse. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom fisker og fabrikk bør laget kontaktes omgående. Vi gjør oppmerksom på at sluttseddel skal underskrives uansett, men at en bruker merknadsfeltet dersom det er uenigheter eller det er andre forhold partene ønsker å gjøre laget oppmerksom på.

·        Alle enkeltanalyser av flyktig nitrogen skal påføres råstoffskjemaet.

·        Ved klagebehandling; Dersom avviket mellom opprinnelig og kontrollprøven er større enn 1,01 prosentenheter, skal ukegjennomsnittet benyttes som offisiell analyse.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes                                                                        ________________________

 

 

                                                                                               Svanhild Rosnes Kambestad