Rundskriv 01/06 - Følgeskriv til Omsetningsbestemmelsene for mel og olje for 2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Vedlagt følger omsetningsbestemmelser for råstoff til mel og olje gjeldende fra

januar 2006. Vi minner om de endringene som er gjort gjelder fra 01.01.06. også er offentliggjort i Rundskriv 49/05.

 

Det er svært viktig at ett eksemplar av dette brevet og av Omsetningsbestemmelsene kommer om bord på båtene. Bestemmelsene finnes også på www.sildelaget.no.

 

Vi vil fremheve følgende forhold:

·        Basis fett og –tørrstoff er som tidligere endret i henhold til gjennomsnittet for de tre siste årene.

·        Tillegg og trekktabellene er de samme som gjaldt i 2005.

·        Minsteprisene for råstoff til mel- og oljeanvendelse vil bli vurdert hver uke i forhold til prisene på mel og olje på verdensmarkedet. Dersom markedsprisene endrer seg mindre enn 5 % (opp eller ned) i forhold til markedsprisene ved forrige regulering blir ikke minsteprisene endret. Endrer markedsprisene seg mellom 5 og 10 % i forhold til forrige regulering, skal minsteprisene endres første mandag i neste månedsskifte. Endrer markedsprisene seg mer enn 10 % blir minsteprisene endret neste mandag. Dersom en av indikatorene betinger endring av prisene blir prisene for både mel og olje justert. Valutasvingninger vil spille en viss rolle siden markedsprisene i stor grad blir notert i USD og Euro.

·        Fisker skal seinest ved ankomst fabrikk varsle om hvem på fartøyet som skal kontaktes i forbindelse med prøvetaking. Prøvetaker skal varsle fisker om at prøvetaking finner sted og denne skal gis anledning til å overvære prøvetrekking.

·        Det er heller ikke i år anledning til å gi bud utenfor utbudsområde.

·        Det er viktig at fisker følger nøye med i rutiner med tanke på eventuelle reklamasjoner og behandling av disse. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom fisker og fabrikk bør laget kontaktes omgående. Vi gjør oppmerksom på at sluttseddel skal underskrives uansett, men at en bruker merknadsfeltet dersom det er uenigheter eller det er andre forhold partene ønsker å gjøre laget oppmerksom på.

·        Alle enkeltanalyser av flyktig nitrogen skal påføres råstoffskjemaet.

·        Ved klagebehandling; Dersom avviket mellom opprinnelig prøve og kontrollprøven er større enn 1,01 prosentenheter, skal ukegjennomsnittet benyttes som offisiell analyse.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes                                                                       

 

 

                                                                                               Svanhild Kambestad