Rundskriv 24/06 info vedrørende omsetning av sild høsten 2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
1.         Ressurssituasjonen.

 

I 2006 har Norge til disposisjon 564.200 tonn nvg-sild.  Av dette kvantumet er 750 tonn avsatt til agnkvote og 3.000 tonn til forsknings- og skolekvote.  Pr 20. september 2006 gjenstår det knapt 355.000 tonn av totalkvoten, hvorav ringnot har en rest på 209.000 tonn, trål en rest på 16.000 tonn og kystgruppen en rest på 126.000 tonn. 

 

Av norsk disponibel nordsjøsildkvote i 2006 på 140.798 tonn gjenstår det pr 20. september vel 25.000 tonn, hvorav ringnot har en rest på 15.800 tonn, SUK en rest på 1.000 tonn, trål en rest på 7.400 tonn og kyst en rest på 1.000 tonn.

 

2.         Minstepriser gjeldende fra og med mandag 25. september 2006.

 

Følgende minstepriser gjelder fra og med mandag 25. september 2006;

 

Gruppe 1 (sild med vekt på 300 g og mer):                     NOK 3,00 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g):          NOK 1,70 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt på 199 g og mindre):                NOK 1,35 pr kg

 

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg.  Vi gjør oppmerksom på at dersom sild under 125 gram nyttes til konsum skal den betales med minimum NOK 1,35 pr kg.    

 

Minstepriser skal altså oppgis med bakgrunn i ulike størrelsesgrupper (sortiment) i fangsten.  I auksjonen skal det avgis bud for hver størrelsesgruppe (sortiment).

 

Prøvetaking før sortering i bedriften blir nå bestemmende for fangstens endelige pris med utgangspunkt i auksjonsprisene for det enkelte sortiment.

 

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til ovennevnte sortiment.  Dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet.  Det er viktig at egen prøvetaking blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig representativ.  Videre skal fisker også opplyse om gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten ved innmelding til laget.

 

Dersom det ved innmelding av fangst til laget ikke blir opplyst om størrelsesfordeling og gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten vil ikke fangsten bli tatt ut på auksjon/salg.

 

Videre skal det tas gode og representative vektprøver før sortering i bedriften.  Det skal tas 3 – 5 prøver pr 100 tonn som losses.  Hver prøve bør inneholde i størrelsesorden 25 kg.  Resultatet av vektprøvene før sortering i bedriften vil være bestemmende for offisiell sortimentsfordeling.  Den offisielle sortimentsfordelingen blir avgjørende for fangstens endelige og offisielle pris.  Det forutsettes at representant for både fisker og kjøper forestår prøvetakingen.

 

FHL og NSS er enige om at det skal reageres strengt i tilfeller der omgåelser av de beskrevne prosedyrer for bestemmelse av offisielt sortiment skjer eller dersom det avdekkes at det er avtalt noe mellom fisker/kjøper som innebærer at offisielt sortiment er fraveket ved utfylling av sluttseddel.

 

Nedenfor følger ett eksempel på hva endelig og offisiell pris for en gitt fangst blir.

 

Basert på prøvetaking om bord i et fiskefartøy av en sildefangst melder fartøyet inn 40 % Gruppe 1, 50 % Gruppe 2 og 10 % Gruppe 3 til laget.  I auksjonen oppnås det NOK 3,50 pr kg for Gruppe 1, NOK 2,00 pr kg for Gruppe 2 og NOK 1,40 pr kg for Gruppe 3.  Prisen for fangsten basert på auksjonen blir da;NOK 3,50 pr kg x 0,40 (40 %) = NOK 1,40 pr kg

NOK 2,00 pr kg x 0,50 (50 %) = NOK 1,00 pr kg

NOK 1,40 pr kg x 0,10 (10 %) = NOK 0,14 pr kg

TOTALT                                      NOK 2,54 pr kg                                                                       

 

Offisiell sortimentsfordeling fastsatt med bakgrunn i prøvetaking ved levering viser 45 % med Gruppe 1, 45 % med gruppe 2 og 10 % med Gruppe 3.  Endelig og offisiell pris for fangsten blir da;

 

NOK 3,50 pr kg x 0,45 (45 %) = NOK 1,58 pr kg

NOK 2,00 pr kg x 0,45 (45 %) = NOK 0,90 pr kg

NOK 1,40 pr kg x 0,10 (10 %) = NOK 0,14 pr kg

TOTALT                                      NOK 2,62 pr kg                                                                       

 

Vi vil understreke at ved utfylling av sluttseddel skal det føres en linje med kvantum og pris for hver av de ulike størrelsesgruppene i fangsten.

 

OBS!

Vi gjør oppmerksom på at all sild som losses og innveies skal betales i henhold til avgitte auksjonspriser. 

 

Til opplysning vil Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening industri og eksport og Norges Sildesalgslag i samråd med myndighetene diskutere eventuelle ordninger for føring av fangster fra konsummottak til fabrikk.  Nærmere informasjon om dette vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

 

3.         Salg av konsumsild til utenlandske kjøpere.

 

Det såkalte handicapet på Danmark settes til NOK 0,15 pr kg med virkning fra og med 25. september 2006.

 

4.         Føring av låssatt sild.

 

Vi vil komme nærmere tilbake om informasjon om dette i et eget rundskriv snarest.  Inntil videre gjelder imidlertid eksisterende ordning for tilskudd til føring for låssatt sild.

 

5.         Auksjonstider – konsum.

 

Se rundskriv 21/06  ”Auksjonstider konsum – gjeldende fra 17. august 2006”.

 

6.         Innmelding og levering.

 

Norges Sildesalgslag gjør oppmerksom på at alle fangster skal innmeldes til Bergen på telefonnr. 55 54 95 50 eller på telefonnr. 55 54 95 00 (sentralbordet).

 

Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter at fartøyene forlater feltet. 

 

Ved innmelding skal følgende sortiment oppgis;

 

-           andel av fangsten der silda veier mindre enn 125 g

-           andel av fangsten der silda veier mellom 125 g og 199 g

-           andel av fangsten der silda veier mellom 200 g og 299 g og

-           andel av fangsten der silda veier 300 g og mer

 

I tillegg til nevnte skal også gjennomsnittsvekt pr sild i fangsten oppgis.

 

Fisker skal ved innmelding også opplyse om dato for oppstart av fisket/fangsten.

 

Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn.  Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt.  Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel, ref. Rundskriv 23/99.  Norges Sildesalgslag forutsetter at både fiskere og kjøpere ser til at riktig kvantum, sortiment og art blir notert.

 

Med henvisning til lagets forretningsregler § 10.5 plikter kjøper å akseptere rimelige avvik mellom oppgitt kvantum og sortiment og faktisk kvantum og sortiment.  Ved større avvik må imidlertid fisker være forberedt på prisavslag eller i verste fall at kjøper krever kjøpet hevet.

 

7.         Omsetningsreguleringer.

 

I utgangspunktet vil ikke fisket bli regulert fra lagets side.  Dersom det blir behov for å iverksette reguleringer vil vi fra lagets side komme tilbake til det på et senere tidspunkt.  Iverksettelse av eventuelle reguleringer, endringer eller opphevelse av reguleringer vil bli kunngjort ved rundskriv/radiomeldinger. 

 

Laget vil oppfordre fiskerne til å ha jevn og god kontakt med lagets salgskontor med henblikk på å unngå ”topper” som kan resultere i avtaksvansker.

 

8.         Reklamasjoner.

 

Ved alle reklamasjoner skal lagets salgskontor i Bergen kontaktes. 

 

Dersom ikke laget er blitt kontaktet i nevnte tilfeller vil laget fakturere auksjonspris på den angjeldende fangsten.  Med andre ord vil ikke laget akseptere at kjøper og fisker er blitt enige om en lavere pris enn auksjonspris uten at forutgående kontakt med lagets salgskontor har vært foretatt.  Det vises i denne sammenheng til rundskriv 33/04.

 

9.         Kontroll.

 

Norges Sildesalgslag ber om at det opptres i henhold til regelverket.  I den grad en blir kjent med ureglementære forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående.

 

10.      Vanntrekk.

 

Vi henviser i denne sammenheng til rundskriv 01/04 datert 27.01.04.

 

11.      Direkte leveringsavtaler.

 

Norges Sildesalgslag viser til rundskrivnr 25/05 vedrørende langsiktige leveringsavtaler for sild til konsumanvendelse.

 

12.      Informasjon.

 

Aktuell informasjon om innmeldinger, reguleringer m.m. kan fisker selv hente ut fra vår internettside www.sildelaget.no.  Der vil en også kunne finne informasjon om aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m.  Utvidet informasjon om auksjonspriser m.m. vil lagets medlemmer også kunne få tilgang til gjennom lagets ekstranett-tjeneste.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Johannes Nakken

Roald Oen

Kopi:

FHL industri og eksport, Bergen, Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskebåtredernes forbund, Norges Fiskarlag, Fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratet